Hevet over mistanke?

Christian Skaug

La oss gjøre et tanke­eks­pe­ri­ment. En fri­vil­lig orga­ni­sa­sjon hvis for­mål er å få unge gra­vide kvin­ner til ikke å ta abort og hvis med­lem­mer og ledelse i hoved­sak består av KrF-medlemmer, tus­ker i hem­me­lig­het til seg et seks­sif­ret beløp i offent­lig penge­støtte ved hjelp av en venn­lig­sin­net stats­råd utgått fra samme parti. Dag­bla­det får nyss om det hele og skri­ver om saken. Hvor lenge vil en sam­let presse holde saken høyt på dags­or­den og dens blod­hun­der jage de involverte i sam­let flokk?

Bytt ut KrF med SV, og saken gir med de pas­sende end­rin­ger mini­mal gjen­klang. Den ansvar­lige stats­rå­den ber straks om godt vær, og saken leg­ges død over hel­gen med VGs “tror Lys­bak­ken blir sit­tende” og Aften­pos­tens kjær­lige rapp over fing­rene i gårs­da­gens leder.

Men død burde den ikke ha for­blitt sær­lig lenge etter at Dag­bla­det i går skrev om orga­ni­sa­sjo­nen Jente­for­sva­rets kor­re­spon­danse med Barne-, likestillings- og inklu­de­rings­de­par­te­men­tet, hvor det frem­går at noen drøf­tet tåke­leg­ging av de poli­tiske for­bin­del­sene til ansvar­lig statsråd.

I løpet av det påføl­gende døg­net er det taust som i gra­ven på nett­si­dene til TV2, NRK, VG og Aften­pos­ten samt hos A-pressen. Noen NTB-melding fore­lig­ger til­syne­la­tende hel­ler ikke. Den patente Kje­til B. Alstad­heim hos Dagens Nærings­liv ser ut til å være den eneste som har gre­pet fatt i de siste opp­lys­nin­gene Dag­bla­det har offentliggjort.

I en bedre ver­den ville det ha vært en saks iboende inter­esse som avgjorde hvor­vidt den ble offent­lig­gjort over­ho­det eller tryk­ket én gang eller om den ble gjen­stand for tall­rike opp­slag, under­sø­kel­ser, repe­ti­sjo­ner og ana­ly­ser. I den ver­de­nen vi har er det et knippe per­soner i helt bestemte sto­ler som beslut­ter om det skal leg­ges lokk på eller om det skal smø­res utover.

Det siste døg­net har de altså beslut­tet ikke å belyse ny, alvor­lig infor­ma­sjon om et poli­tisk sam­røre mel­lom en fri­vil­lig orga­ni­sa­sjon og et depar­te­ment, enda det er tyde­lig at de involverte for­stod det var kor­rupt og drøf­tet hvor­vidt de skulle anstrenge seg for å skjule det.

Det vil si: VG tar på leder­plass opp Dag­bla­dets avslø­rin­ger, men er ganske snill:

Spørs­må­let er om SV/SU aktivt for­søkte å omgå reg­lene som gjorde det ulov­lig å dele ut pen­ger til en poli­tisk orga­ni­sa­sjon. Det kan også se ut som om den poli­tiske ledel­sen i depar­te­men­tet var med på bløf­fen. Det er en alvor­lig sak. Lys­bak­ken har alle­rede bekla­get at pen­gene ble delt ut i strid med regel­ver­ket. Men det er en bety­de­lig for­skjell på om noen gjorde en feil, og om hele “Jente­for­sva­ret” var et bevisst for­søk på å komme rundt regel­ver­ket. Med med­virk­ning fra SVs folk i departementet.

Nett­opp. En meget stor for­skjell. Lys­bak­ken har inn­rø­met “feil”, men det vi nå snak­ker om er bløff. Det vir­ker nes­ten som om VG mot­stre­bende erkjen­ner for­skjel­len, uten å trekke konsekvensen.

Denne saken er nå av en slik karak­ter at den burde utløse spørs­mål om Lys­bak­ken er skik­ket til å overta som leder for SV.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.