NRK - de svakestes forsvarer?

Nina Hjerpset-Østlie

Norske TV-seere ble lør­dag vitne til et svært besyn­der­lig inn­slagNRK Dags­revyen. Inn­sla­get var om noen av de dømte i en sak fra Ber­gen ting­rett, som omta­les som den største men­neske­han­dels­sa­ken i norsk retts­his­to­rie. Hand­lin­gene de involverte er dømt for karak­te­ri­se­res av stats­ad­vo­kat Rudolf Chris­tof­fer­sen som “så avskye­lige og for­kas­te­lige at man aller helst ønsker å tro at de ikke har fun­net sted”.

NRK ser det åpen­bart helt anner­le­des og rir der­for over­gri­perne og deres for­sva­rere - som har tjent nær­mere 6 mil­lio­ner på opp­dra­get - til unn­set­ning med gråt­kvalte reportasjer:

Mirela ble sam­men med fem andre rume­nere, deri­blant hen­nes eldste sønn, dømt til feng­sel av ret­ten i Ber­gen ting­rett i fjor som­mer. De ble dømt for grov men­neske­han­del og for å ha utnyt­tet fire barn i alde­ren 13 til 17 år.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å ta vare på barna mine. Jeg tok med dat­te­ren min til Norge så jeg kunne beskytte henne, sier Mirela.

Hun peker på bil­der av de tre barna sine som hun har hen­gende på veg­gen i cella.

– Her ser dere Bobi, Cas­sandra og Arabu. Jeg ser på barna mine hver dag og gråter.

Mirela Mustata har bil­der av fami­lien på veg­gen i fengs­les­cella si.
– Ikke sant at mamma utnyt­tet oss

Nå må barna hen­nes klare seg selv.

NRK-journalist Runar Hen­rik­sen Jør­stad føl­ger opp med hjerte­var­mende detal­jer om hvor glade barna - hen­nes 21 år gamle sønn, dom­felt i samme sak, og hans kone - som må klare seg helt alene blir da den dom­felte moren rin­ger hjem til Romania:

I løpet av sam­ta­len med NRK, rin­ger Mirela fra feng­se­let i Ber­gen. Hun rin­ger hjem et par gan­ger i måneden.

Også Iza­bela vil snakke med sin svi­ger­mor, som er dømt for å ha utnyt­tet blant andre henne.

– Ikke gråt, nå er det ikke lenge til de slip­per deg fri. Du er uskyl­dig, sier Izabela.

Hun for­sø­ker å trøste Mirela med at sann­he­ten vil komme frem i ankesaken

Mustata, som Jør­stad er på venn­lig for­navn med, har imid­ler­tid truk­ket anken i saken der bevi­sene både var sterke og omfat­tende. Blant annet fore­lig­ger det film­opp­tak som viser hvor­dan de til­talte kvin­nene put­tet varer i skjør­tene til barn. Like­vel mener for­sva­rer Vibeke Hein Bæra at det er skrem­mende om dom­men blir stå­ende og enda verre: ska­per presedens:

– Hun har ingen tro på at hun får en rett­fer­dig ret­ter­gang, og nå vel­ger hun hel­ler å måtte leve med den dom­men som hun mener er dypt urett­fer­dig, sier Bæra.

Mirela har nem­lig sonet fer­dig dom­men om en måned. Da kan hun reise hjem til Roma­nia. En ny retts­sak ville tatt lang tid. I til­legg kunne hun risi­kert enda stren­gere straff der­som kam­pen for fri­fin­nelse ikke hadde ført frem i ankesaken.

– Jeg synes det er skrem­mende at denne dom­men skal bli stå­ende, og jeg er uro­lig for hvil­ken pre­se­dens den skal få for senere saker, sier Bæra

I mot­set­ning til hva Hein Bæra føler er det å håpe, for mer­ke­lig nok ser stats­ka­na­len ut til å ha over­sett en av de gro­veste hand­lin­gene Den gode, grå­tende mor Mirela Mustata (38) og hen­nes med­skyl­dige er dømt for:

En 38 år gam­mel rumensk mor er dømt for å å ha med­vir­ket til vold­tekt av sin egen dat­ter. Dat­te­ren, som på dette tids­punk­tet var kun elleve år, ble holdt fast av flere menn og vold­tatt gjen­nom en såkalt full­byr­delse av ekte­skap etter rom­fol­kets tradisjoner.

Ret­ten slår fast at moren med­vir­ket til dette og at hun også fikk betalt for å gifte dat­te­ren bort.

GRUSOMME SMERTER

Den nå 15 år gamle jen­ten sa føl­gende om epi­so­den i et dom­mer­av­hør som ble spilt av i retten.

– Flere menn holdt meg, og jeg var vel­dig lei meg og gråt og hadde sig­na­li­sert at jeg var imot dette. Og så hadde vi samleie.

– Jeg hus­ker vel­dig godt at jeg hadde store og gru­somme smer­ter, sa hun.

Og som om det ikke var nok at hun er blitt utsatt for kul­tur­mis­for­stå­el­ser og påføl­gende retts­lige over­grep, så står ingen jobb klar og ven­ter på Mirela Mustata når hun kom­mer hjem til Roma­nia etter alle lidel­sene i Norge - snart må hun altså ut på reise igjen for å skaffe pen­ger til familien.

- Barna kom­mer til å bli med henne. Det er sånn rom­fol­ket lever, avslut­ter Runar Hen­rik­sen Jør­stad sentimentalt.

Han glem­mer å nevne at ikke alle barna kom­mer til å bli med denne gan­gen, for to av ofrene for Mustata og hen­nes med­skyl­dige er plas­sert i fos­ter­hjem og lever på hem­me­lig adresse i Norge og Sve­rige, mens to andre barn er retur­nert til Roma­nia hvor de får opp­føl­ging av lokalt barnevern.

Men kan­skje er de fire barna så hel­dige at de ikke får inn NRK der de befin­ner seg, slik at de i det minste slip­per viss­he­ten om at der fin­nes stats­in­sti­tu­sjo­ner som fak­tisk vel­ger å vise sin over­legne huma­nisme ved å la en full­sten­dig ukri­tisk jour­na­list bruke både sende­fla­ten og offent­lig­he­tens pen­ger til å piske opp sym­pati og for­stå­else for deres dømte overgripere?
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.