Vitnekaos

Hans Rustad

For­sva­rer Geir Lippe­stads hånd­te­ring av vit­nene er en skan­dale. For å få kli­en­ten kjent til­reg­ne­lig ville Lippe­stad demon­strere at han hadde mange menings­fel­ler, at de sogar kan være moralsk medskyldige.

Akku­rat dette med­skyl­das­pek­tet er blitt sva­kere etter hvert som retts­sa­ken har gått sin gang og Brei­viks mor­bide per­son har ruvet mer og mer.

Men spørs­må­let om menings­fel­ler ble ikke fra­falt. Det gjen­speilte seg i vitne­lis­ten som grovt sett besto av mer eller mindre poli­ti­se­rende fag­folk og repre­sen­tan­ter for en poli­tisk oppo­si­sjon som spen­ner over et bredt spek­ter. Det var med stor ulyst man leste sitt navn på denne lis­ten, sam­men med folk som Arne Tumyr og Vidar Kleppe.

Man risi­kerte å komme mel­lom bar­ken og veden: mel­lom Lars Gule, Mat­tias Gar­dell, Øyvind Strøm­men og Terje Ember­land på den ene siden og Tumyr, Kleppe og Ronny Alte på den andre.

Det blir som om man skulle gjort en SF’er ansvar­lig hvis en RAF-terrorist hadde begått en hand­ling i Norge. Delte de ikke de samme tankene?

Når hel­ler ikke mediene gjør noe for­søk på dis­tink­sjo­ner, blir ube­ha­get og risi­koen enda større. Man skulle altså gå i ret­ten for å inkri­mi­nere seg selv.

Ikke plikt

Stor var der­for over­ras­kel­sen da ting­retts­dom­mer Ina Strøm­stad kunne for­telle at pri­vat inn­kalte sak­kyn­dige ikke hadde vitneplikt.

Bruce Bawer og Ole Jør­gen Anfind­sen hadde der­for ingen plikt til å vitne.

Men det som så skjedde, gjorde skan­da­len komplett.

I de første vitne­lis­tene som Oslo ting­rett sendte ut var alle vit­nene til for­sva­ret opp­ført som sak­kyn­dige. Så sent som i går, på retts­dag 29, sendte for­sva­rerne ut en ny liste hvor tid­li­gere opp­førte sak­kyn­dige vit­ner nå står som ordi­nære vitner.

Lippe­stad end­rer altså vitne­sta­tus for å presse folk til å vitne. Det er uhørt og, kan man si, uetisk. Spe­si­elt etter å ha hørt Lars Gule i ret­ten fre­dag. Gule kom som bestilt for å gjøre en jobb, å kom­pro­mit­tere den mode­rate høyre­si­den, en jobb han skred til med åpen­bar glede.

Hvis Lippe­stad tror at noen vil gå i vitne­bok­sen for ham etter denne fore­stil­lin­gen, som eksem­pel på “menings­fel­ler”, må han befinne seg hinsides.

Men det er grunn til å tro at flere gjør det. Medie­nes ensi­dig­het, bak­vas­kelse og ute­la­telse av infor­ma­sjon dan­ner en bak­evje, eller et ekko­kam­mer for å benytte den nye ter­mi­no­lo­gien. Såle­des omta­ler også ret­ten vit­nene som “det høyre­eks­treme mil­jøet”. Tan­kene går i ring og blir selv­re­fe­re­rende. Det er alvor­lig i en sak som dreier seg om ter­ror og massedrap.

Totalt vitne­kaos i ret­ten
VITNENE: Advo­kat Harald Sta­bell mener Brei­viks for­sva­rere opp­trer uryddig.

 
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.