Politimester Bastian i Kjuttavika

Anders Ulstein

Når ame­ri­kanske spe­sial­sol­da­ter flyr inn over Soma­lia og befrir to gis­ler - ett av dem er dansk - er Aften­pos­tens hoved­sak at ni pira­ter ble drept i skudd­veks­lin­gen: “Ni drept da dansk gis­sel ble befridd i Soma­lia”. Det opp­sikts­vek­kende er at ni pira­ter ble drept, ikke at to hjelpe­ar­bei­dere ble red­det, skal vi for­stå Aften­pos­ten rett.

Avi­sen inter­vjuer infor­ma­sjons­sje­fen i den danske flykt­ninge­hjel­pen som straks blir spurt hva han synes om at så mange pira­ter ble drept:

Ni gis­sel­ta­gere skal ha blitt drept. Har dere noen kom­men­tar til at aksjo­nen kos­tet så mange menneskeliv

Nei”.

At denne dia­lo­gen blir refe­rert nøy­ak­tig i en så kort­fat­tet artik­kel er uttrykk for at avi­sen mener dette er vesent­lig. Nei´et skal ringe ille­vars­lende. Rik­tig­nok får infor­ma­sjons­sje­fen først anled­ning til å si at de to har det etter for­hol­dene bra. Men infor­ma­sjons­sje­fen skulle selv­sagt ha bekla­get de drepte pira­tene dypt, når han ikke gjør det, blir han plas­sert ut til tørk for alles åsyn. Tenk, er denne man­nen helt uten empati og god­het …? Vil han ikke leke med oss andre i spil­let om  ame­ri­ka­ner­nes råhet? Har han ikke lest manuskriptet?

Den “nor­male” reak­sjo­nen på at to sivile hjelpe­ar­bei­dere er befridd er at dette slås stort opp først. Ser man på dek­nin­gen i andre inter­na­sjo­nale medier er nett­opp dette den sen­trale nyhets­sa­ken, som bla:

Jour­na­lis­ten Hans O Tor­ger­sen har ufor­va­rende eks­po­nert en ster­kere sym­pati med gis­sel­ta­kerne enn gis­lene. Hadde det vært en rime­lig balanse i saken ville han prio­ri­tert befri­el­sen av de to og der­etter infor­mert om taps­tall etterhvert.

I ste­det har Tor­ger­sen lagt opp dek­nin­gen på en måte som må for­stås slik at det hef­ter noe kri­tikk­ver­dig ved spe­sial­styr­ke­nes opp­tre­den. Ver­ken Aften­pos­ten eller andre kom­mer med noe som skal sann­syn­lig­gjøre dette.

Ope­ra­sjo­nen skjedde om nat­ten i stum­mende mørke. Detal­jer er ikke kjent ennå, men det er mulig at bil­der og info blir til­gjen­ge­lig fra Navy Seals etter­hvert. Uten å kjenne mer om ope­ra­sjo­nen er det umu­lig å ha noen kva­li­fi­serte tan­ker om det ble brukt ufor­holds­mes­sig stor ildkraft.

Men det kan ha blitt brukt raket­ter og gra­na­ter for å raskt kunne slå ut gis­sel­ta­kerne. I slike ope­ra­sjo­ner vil man ikke ta noen sjan­ser. Det er slik skarpe ope­ra­sjo­ner er. Det fin­nes all­tid en risiko. Dette vet ame­ri­ka­nerne som mis­tet 19 sol­da­ter i Moga­dishu under sitt kata­stro­fale “Night Hawk” raid i 1993.

Tor­ger­sen ten­ker kan­skje at en slik vink­ling vil styrke hans og avi­sens aner­kjen­nelse blant de rik­tige leserne. Eller kan­skje er artik­ke­len skre­vet på basis av en så inn­grodd hold­ning at det kom helt ube­visst: Man skal ta de sva­kes parti all­tid, man skal all­tid være revi­sjo­nis­tisk, passe sub­ver­siv, man skal all­tid være litt anti-militær, man skal all­tid være anti-amerikansk, det er all­tid noe sym­pa­tisk med fat­tige afri­kanske pira­tene mot Ves­ten osv. Man aner en slags revo­lu­sjons­ro­man­tikk i bak­grun­nen. Kan­skje har man bilde av Che Gue­vara på gutte­rom­met osv.

Denne artik­ke­len er helt i tråd med rådende fore­stil­lin­ger i avi­sen og bekref­ter avi­sens plas­se­ring på norsk venstreside. Det er i alle fall sik­kert at noen beund­ring for et par dusin sol­da­ter med ame­ri­kansk flagg på skuld­rene som hop­per i fall­skjerm i mørke natta over Soma­lia - det har Tor­ger­sen ikke. Og der­med hel­ler ingen jubel for at to hjelpe­ar­bei­dere er reddet.

Vi har med noen men­tale kart å gjøre. Kanskje har man sta­dig politi­mes­ter Bas­ti­ans snille røvere i tan­kene mens man spa­serer med barna over til en fore­stil­ling med pira­ten Kap­tein Sabel­tann i Kjutt­a­vika. Så mye av norsk dår­skap kan for­stås ved en tur til Kris­tiandsand Dyrepark.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.