Sverige: 26,8 % med utenlandsk bakgrunn

Affe

Anta­let invå­nare med utländsk bak­grund ökar snabbt i Sve­rige. Allra snab­bast har öknin­gen varit de senaste tio åren, då den har för­dub­b­lats jäm­fört med de tjugo åren dess­förin­nan. I dag har mer än var fjärde invå­nare i Sve­rige utländsk bak­grund. Sam­ti­digt mins­kar ande­len svensk­födda med inri­kes födda föräldrar.

Dia­gram­met ovan visar öknin­gen av män­niskor med utländsk bak­grund i Sve­rige. De gula och röda stap­larna utgör till­sam­mans det som förr kal­la­des ”utländsk bak­grund”. Procen­ten ovan­för stap­larna visar hur stor del av befolk­nin­gen som de utgör.

Sedan 2003 för SCB inte län­gre sta­ti­stik på svensk­födda med bara en utri­kes född föräl­der. De räk­nas inte län­gre till grup­pen ”utländsk bak­grund”. Med ett penn­drag för­s­vann cirka 565 000 per­soner från den statistiken.

Bland dessa per­soner finns säkert många som både ser sig själva som och av andra betraktas som hel­svens­kar. Men med tanke på hur det ser ut idag, segre­ga­tion och stor invand­ring från utprä­glat religiösa/patriarkala kul­tu­rer kan man för­moda att det ”utländska” i många famil­jer starkt lever kvar även om bara en föräl­der är utrikesfödd.

Den gamla defi­nitio­nen av ”utländsk bak­grund” är mer rele­vant idag än vad den var för 30 år sedan när invand­rin­gen främst kom från mer när­lig­gande län­der och kul­tu­rer och segre­ga­tio­nen var mindre.

Pro­gno­sen slog fel

I boken ”Mång­fald och ursprung” utgi­ven av Sta­tens invand­rar­verk 1997 finns pro­gno­ser fram till 2020. Då gällde fort­fa­rande den gamla defi­nitio­nen av ”utländsk bak­grund”. Deras siff­ror mot­sva­rar såle­des procent­siff­rorna ovan­för stap­larna i det översta diagrammet.

År 2000 prick­ade de in bra med 20.4 procent, men det rörde sig ju bara om tre år fra­måt i tiden. 2010 däre­mot gick inte rik­tigt lika bra. 2.3 procent fel låter kanske inte så mycket, men 2.3 procent av Sve­ri­ges befolk­ning rör sig om 216 558 per­soner. Men å andra sidan kunde ju inte pro­gnos­ma­karna på Invand­rar­ver­ket veta att det skulle brinna i huvu­det på våra poli­ti­ker på 2000-talet och i syn­ner­het efter 2006.

För­dub­b­ling av hastigheten

Det syns inte så tyd­ligt i det översta dia­gram­met, men has­tig­he­ten på invand­rin­gen har mer än för­dub­b­lats. Under tjugo år, perio­den 1980-2000 ökade anta­let utri­kes födda med 376 845 per­soner. Under näst­föl­jande tio år, perio­den 2000-2010 ökade anta­let utri­kes födda med 381 131 personer.

Värt att notera är att när den röda sta­peln unge­fär nått till hälf­ten, 1989, så ansåg dåva­rande rege­ring att det hade bli­vit ohåll­bart och fattade det så kal­lade Luciabeslutet.

Från boken ”Exit Folkhemssverige”

Vid slu­tet av 1989 ansåg rege­rin­gen att man hade nått taket. Lan­det hade inte mot­tag­nings­kapaci­tet för flera. Den 13 decem­ber beslutade där­för rege­rin­gen att tills vidare endast ta emot asyl­berät­ti­gade, inga de facto-flyktingar eller värn­plikts­vä­grare. Det skulle ha bli­vit ytterst kost­samt och fysiskt svår­ad­mi­ni­stre­rat med en fort­satt ökad till­ström­ning av asyl­sö­kande. Där­för accep­te­rade riks­da­gens majo­ri­tet hän­vis­nin­gen till svik­tande mottagningskapacitet.

Tyd­li­gen anser våra makt­ha­vare att vi har en fan­tas­tiskt mycket bättre mot­tag­nings­kapaci­tet idag.

Vissa av de gula stap­larna i det övre dia­gram­met är upp­skatt­nin­gar. Läs mer om det här: Beskriv­ning av uträkningen

Data­källor

SCB Befolk­nings­sta­ti­stik del 3, 2001
Utri­kes födda i riket efter födel­se­land och kön. År 2000-2010
Efter­krigs­ti­dens invand­ring och utvand­ring
Mång­fald och ursprung (Sta­tens invand­rar­verk 1997)
http://www.bgf.nu/lagom/9/ub.html

Relate­rat

Vi kom­mer att vara långt fler än SCB:s pro­gnos
Exit Folk­hems­sve­rige kapi­tel 9 slut­sat­ser
Lucia­be­slu­tet och Bildtre­ge­rin­gen – en skräck­his­to­ria (Robsten)

 

--

Affes Statistik-blogg
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.