Jødehets får ingen konsekvenser

Nina Hjerpset-Østlie

Del­ta­gelse i AUFe­res jøde­hets får ingen kon­se­kven­ser for kom­mune­styre­med­lem i Hamar Ap, Kha­lid Haji Ahmed.

Semi Vra­zeni, som la ut den opp­rin­ne­lige sta­tus­opp­da­te­rin­gen på Face­book, skal ikke være med­lem av AUF len­ger, men 33 år gamle Ahmed - som er tid­li­gere fyl­kes­sek­re­tær i AUF - bidro med mel­din­ger som ble opp­fat­tet som støt­tende og med en høyst bemer­kel­ses­ver­dig språkbruk:

Til Toni Xhe­mail Bla­kas “Jævla hore jøder, ver­dens­dritt folkbro..alle de kan suge meg 8 gan­ger vær… etter på skal jeg brenne dem!”, sva­rer Ahmed: “Pass på å bli sugd av dem da!! Du kom­mer til å få pro­ble­mer i kuken!”.

– Vi har kla­rert saken med ham, og han for­står alvo­ret. Der­for gjør ikke vi flere til­tak i for­hold til dette, sier leder i Hamar AP, Tho­mas Lange­land Jørgensen:

Kom­mune­styre­med­lem Kha­lid Haji Ahmed ble på møtet bedt om å for­klare hvor­for han tok del i dis­ku­sjo­nen om jødehets.

Fyl­kes­sek­re­tær i Hed­mark AUF, Anders Nysæt­her, mener Ahmed ikke burde del­tatt i dis­ku­sjo­nen.
– De tin­gene som har blitt frem­met her er langt over stre­ken, sier Tho­mas Lange­land Jør­gen­sen, leder i Hamar Arbeiderparti.

– Dette er noe Hamar Arbei­der­parti tar sterk avstand fra, og det har jeg også frem­met på dette møtet.

Jøde­hets
Lange­land sik­ter spe­si­elt til sita­tet: “… skulle ønske Hit­ler kunne komme til­bake og dusjet dere litt mer… jævla jøder…”

Sta­tus­opp­da­te­rin­gen dis­ku­sjo­nen opp­sto rundt, ble slet­tet av Face­book etter kort tid. Per­sonen som skrev sta­tus­opp­da­te­rin­gen kom da med denne ytringen:

«Bra at Face­book slet­ter sta­tu­sen min… sik­kert jøder som sty­rer der, også».

NRK hev­der at Ahmed ikke bidro til jøde­het­sen og selv insis­te­rer Ap-politikeren på at han ikke har noe pro­ble­ma­tisk for­hold til jøder. Kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­tens utta­lel­ser i media i etter­kant av avslø­rin­gen tyder imid­ler­tid på det mot­satte. Til Dag­bla­det anty­det Ahmed at jøder kunne stå bak for­sø­ket på å “skade ham”:

Ahmed mener hele saken er dratt ut av proporsjoner.

- Jeg skjøn­ner ikke hvor­for folk løper til media med en gang noe skri­ves på Face­book eller andre ste­der. Kan­skje de som sier ifra prø­ver å skade meg. Det er mulig at de som vars­let media enten er jøder selv, eller har poli­tiske inter­es­ser i å få blest rundt saken, mener han.

I Hamar arbei­der­blad hadde Ap-politikeren denne forklaringen:

- Jeg møtte gut­tene i byen etterpå, og da for­klarte jeg dem at de ikke kan skrive sånt. Jeg for­klarte at det blir som si «jævla kristne» eller «mus­li­mer er ter­ro­ris­ter». Du kan ikke ta ett folke­lag under ett. Det fins uskyl­dige jøder i ver­den også, sier Ahmed.

- Dette er noe Hamar Arbei­der­parti tar sterk avstand fra, hev­der Jørgensen.

Men gjør de egent­lig det?

Parti­le­del­sen har i ste­det gjort sitt beste for å tone ned sakens alvor­lige karakter:

Mens Hamar Arbei­der­blad bru­ker sam­le­be­teg­nel­sen Opp­he­tet isra­elde­batt på net­tet, har gruppe­le­der Gry Vero­nica Engli i Hamar Ap for­stå­else for kjempe­en­ga­sje­men­tet som lig­ger til grunn for ytrin­gene - selv om hun mener de angjel­dende burde uttrykke enga­sje­men­tet sitt på en annen måte.

Og parti­sek­re­tær i Hed­mark Ap, Grethe Mika­el­sen, er angi­ve­lig rys­tet over det hun vel­ger å kalle jøde­kri­tiske ytrin­ger.

Hvor en even­tu­ell jøde­kri­tikk lig­ger i ytrin­ger som: “Jævla jøde horer, skulle ønske Hit­ler kunne kom­met til­bake og dusjet dere litt mer…jævla jøder” og “Pass på å bli sugd av dem da!! Du kom­mer til å få pro­ble­mer i kuken”, er san­ne­lig ikke godt å si. Det er hel­ler ikke godt å si hvor­for parti­le­del­sen synes mer opp­tatt av å omgå pro­ble­met i ste­det for å kalle det det er: rent jøde­hat, kom­bi­nert med en påfal­lende por­no­gra­fisk språk­bruk fra en vok­sen mann og politiker.

Som altså ikke får noen kon­se­kven­ser for man­nens poli­tiske virke for regje­rings­par­tiet Ap. Det rimer hel­ler dår­lig med Hamar Aps påstan­der om at de tar sterk avstand fra ytrin­gene og Ahmeds adferd. Vi kan jo snu litt på det og skrive: “Jævla mus­lim horer, skulle ønske Hit­ler kunne kom­met til­bake og dusjet dere litt også…jævla mus­li­mer” og “Pass på å bli sugd av dem da!! Du kom­mer til å få pro­ble­mer i kuken!”. Ville saken blitt greit kla­rert uten kon­se­kven­ser for ved­kom­mende da? Hadde man i det hele tatt trodd på ved­kom­men­des dår­lig belagte for­sik­rin­ger om at han/hun ikke har noe pro­ble­ma­tisk for­hold til muslimer?

Årsa­kene til Hamar Aps merk­ver­dige unn­fal­len­het kan man bare spe­ku­lere i, men det er nær­lig­gende å anta at den skyl­des at par­tiet er redd for å støte fra seg vel­gere de tror deler Ahmeds hold­nin­ger der­som de eks­klu­de­rer ham. At den tid­li­gere AUF-politikeren på tra­gisk vis mis­tet sin bror på Utøya og selv er en Utøya-overlevende kan også bidra til at ledel­sen kvier seg for å kon­fron­tere og hånd­tere hans uak­sep­table atferd. Eller skyl­des det ganske enkelt at parti­le­del­sen selv er så pro-palestinske at de har for­latt punk­tet hvor det er mulig å se Israel og jøder med nor­male øyne? I så fall har de natur­lig nok ikke noe stå­sted å møte slik jøde­hets fra og har såle­des gjort seg svært sår­bare i møtet med hold­nin­ger som Ahmed og assor­terte AUFere gir uttrykk for.

AUF-leder Eskil Peder­sen - som tid­li­gere har gjort seg bemer­ket med å tale varmt for et ytrings­an­svar som vi nå må gå ut fra at ikke skal gjelde for AUF- og Ap-politikere - mener på sin side at AUF ikke har tatt skade av saken:

Men AUF-lederen tror alli­ke­vel ikke at par­tiet har tatt skade av saken der flere med­lem­mer skal ha tatt del i en anti­se­mittis­tisk kom­men­tar på Facebook.

- Jeg tror alle ser og for­står at jøde­hets ikke er noe AUF står for, sier Peder­sen til NRK.

Mon det?

NRK: Ingen kon­se­kven­ser etter del­ta­gelse i jødehets
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.