Tinghuset i Skien, hvor Agder lagmannsrett holder til. Foto: Ahhh25 / Wikimedia Commons.

Agder lagmanns­rett stad­festet forrige torsdag en kjennelse fra Kristian­sand tingrett av 25. februar, der en ung afghaner med midler­tidig opphold i Norge var blitt funnet skyldig i voldtekt av en ung norsk kvinne natten til 11. november 2018.

Der ting­retten hadde dømt afghaneren til fire års ubetinget fengsel, valgte imidlertid lagmanns­retten å redusere straffen til tre års fengsel, der halv­parten gjøres betinget, slik at den dømte voldtekts­forbryteren slipper unna med ett og et halvt års frihets­berøvelse. Straffen er således redusert med nesten to tredjedeler.

Bakgrunnen for reduksjonen av straffen er at lagmanns­retten ikke fant det bevist hinsides enhver rimelig tvil at voldtekts­forbryteren var over 18 år på gjernings­tidspunktet. Straffe­utmålingen tok dermed som utgangs­punkt at afghaneren var 17 år da han voldtok den unge kvinnen.

Konklusjonen er oppsikts­vekkende, for i folke­registeret oppgis afghanerens fødselsdato å være den 12. mai 2000, hvilket er ens­betydende med at han var 18 og et halvt år da han begikk voldtekten.

Den folke­registrerte datoen er basert på et intervju med norske utlendings­myndig­heter den 26. mai 2015, etter at afghaneren hadde søkt om asyl to uker i forveien. Deler av et referat fra dette intervjuet er gjengitt i lagmanns­rettens dom:

[Intervjuer:] Når er du født?


[Tiltalte:] Jeg vet jeg er født i 2000 i følge min mor men jeg vet ikke helt.

[Intervjuer:] Hvem har fortalt deg hvor gammel du er?

[Tiltalte:] Det var min mor som fortalte meg at jeg var 14 år og 7 måneder. Jeg var på reise i cirka 3 måneder så jeg mener jeg er 15 år.

En sakkyndig representant hadde i den forbindelse ingen innsigelser mot afghanerens bestemmelse av sin egen alder.

En alderstest som ble foretatt ved under­søkelser av tennene halv­annen måned etterpå, konkluderte ellers med at afghaneren var 16 år. Det kunne ikke utelukkes at han var så ung som 15, men heller ikke at han kunne være eldre enn 16.

UDI la uansett til grunn at han var 15, og i samsvar med dette var han over 18 på gjernings­tidspunktet.

Den dømte afghanerens anke rettet seg mot bevis­føringen under skylds­pørsmålet, straffe­utmålingen og kravet om oppreisnings­erstatning på 150.000 kroner til den fornærmede kvinnen.

Lagmannsretten var ikke i tvil om skylds­pørsmålet, og la i likhet med ting­retten til grunn at tiltalte hadde tatt et smerte­fullt nakkegrep som gav fornærmede kvalnings­fornemmelser og frykt for at nakken ville knekke. Under­søkelser av fornærmedes underliv pekte også i retning av ufrivillig seksuell omgang.

I sin prosedyre under ankesaken reiste forsvareren imidlertid innvendinger mot at ting­retten hadde lagt til grunn at tiltalte var over 18 på gjernings­tidspunktet. Dette gjenspeiler ikke nødvendigvis hans reelle alder, fremholdt forsvareren.

I kjennelsen fra lagmannsretten heter det:

Et vesentlig spørsmål under straff­utmålingen, som knytter seg til tiltaltes person, er hvorvidt han skal bedømmes som om han var under 18 år da det straff­bare forhold ble begått. Det følger av straffe­loven § 33 at den som var under 18 år på handlings­tids­punktet, bare kan idømmes ubetinget fengsels­straff «når det er særlig påkrevd».

De faktiske omstendig­heter reiser spørsmål om hvilket beviskrav som skal legges til grunn for tiltaltes alder, fort­setter lagmanns­retten.

Det strenge straffe­rettslige bevis­kravet om at enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, gjelder klart nok ikke bare for skyld­spørsmålet, men også for enkelte momenter under straffe­spørsmålet.

Lagmannsretten ender med å vurdere usikker­heten som alders­fast­settelsen er heftet med, som så stor at det ikke kan anses som bevist hinsides enhver tvil at afghaneren var over 18. Opplysningene han selv gav ved ankomst til Norge, er således blitt tillagt mindre vekt.

Én av legdommerne mente det ikke fantes rimelig tvil, og tok dissens fra fler­tallets oppfatning. Det var ingen grunn til å feste lit til det afghaneren fremholdt i retten, mente han, og la i stedet avgjørende vekt på informasjonen som ble gitt ved ankomst til Norge.

Den offisielle alderen som etter grundig utredning blir satt i Norge på en utlending som kommer hit uten å kunne dokumentere sin virkelige alder, kan altså settes til side av retten dersom det taler til vedkommendes fordel, for eksempel hvis han har voldtatt en ung norsk kvinne.

Tygg litt på den.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.