Kommentar

Foto: Bente Haarstad.

Den 26 år gamle mannen som Bergen tingrett har dømt til sju måneders fengsel for menneskesmugling, er en syrisk statsborger ved navn Mohammad A. som i desember 2018 hjalp en tilsynelatende tyrkisk mann ved navn Mohammad S. med å reise ulovlig inn i Norge fra Amsterdam.

Ifølge tingrettens dom reiste begge med ekte greske flyktningepass og oppholdskort. Mohammad A. brukte sine egne dokumenter, mens Mohammad S. brukte dokumentene til en person han lignet på, i kjennelsen omtalt som et «såkalt look-alike pass».

Tiltalte Mohammad A. hevdet i retten at han hadde reist til Amsterdam for å treffe en onkel han ikke hadde sett på flere år, men at han ikke visste hvor onkelen bodde og at denne hadde telefonen sin avslått. Tiltalte skal ikke ha hatt penger til hotell. Sent om kvelden skal han tilfeldigvis ha kommet i kontakt med Mohammad S. på en kafé. Mohammad S. skal ha vært på vei til Bergen, der kona og barna bodde, og tilbød angivelig å spandere en tur/returreise til Bergen på Mohammad A.

Retten festet ikke lit til denne versjonen. Et teknisk funn pekte i retning av helt andre ting:

Det er funnet bilde av [S.]s reisedokumenter og billetter på tiltaltes telefon. Det er også funnet bilder av en rekke andre reisedokumenter tilhørende andre personer.

Reisekameratens forklaring var dessuten en helt annen forklaring enn tiltaltes. Det kjennelsen gjengir av forklaringen fra Mohammad S., gir et sjeldent realistisk bilde av hvordan menneskesmuglingen i Europa pågår:

[S.] forklarte at han reiste fra sitt hjemland til Tyrkia via Egypt. Derfra reiste han via Rhodos til Athen der han bodde i et kollektiv sammen med andre utlendinger. Han ville søke familiegjenforening med sin kone og sønn som bodde i Norge. Søknaden ble avslått fordi kona var under 24 år. Han bestemte seg for at han likevel ville reise til Norge og søke lovlig opphold der.

[S.] fikk vite at det i en av Athens gater fantes mange menneskesmuglere. [S.] fikk kontakt med en person som retten oppfattet het [A. K.] Kontakten var først på WhatsApp, men de møttes i et første møte der de ble enige om en pris på 5000 Euro for at [S.] skulle få hjelp til å komme seg til Norge. Dette gjaldt reisedokumenter og billetter. [S.] trengte også en følgeperson fordi han ikke kunne finne fram i Europa. I møte nr. 2 var også tiltalte til stede for at de skulle bli kjent. [S.] fikk da beskjed om at alt var klart, og at tiltalte skulle følge S. gjennom Europa. Tiltalte skulle følge [S.] helt til Norge.

Der skulle han få overlevert reisedokumentene (pass og oppholdskort) [S.] hadde brukt, og bringe disse tilbake til Athen.

[S.] skulle betale det avtalte beløpet etter ankomst til Nederland. Det skulle skje ved at en tredjeperson satt med pengene. Når [S.] bekreftet ankomst til Nederland, skulle tredjemannen utbetale pengene til [K.].

[S.] forklarte også at han og tiltalte sammen tok tog til Amsterdam. Her ventet de på gaten til neste dag før de tok fly videre til Norge. Det var kona til [S.] som hadde besørget billetter til dem begge, og billettene ble sendt på WhatsApp.

Aktor hadde lagt ned påstand om åtte måneders fengsel. Retten kom til at sju måneder er passende:

Ved utmåling av straff skal det i skjerpende retning vektlegges de sterke allmennpreventive hensyn som gjør seg gjeldende ved denne type straffbare handlinger. Menneskesmugling er et alvorlig og voksende problem, og gir store inntekter til et kriminelt miljø.

Kriminelle handlinger av denne art vil også undergrave lovgivningen på området og være til stor ulempe for mennesker som har behov for det vernet asylinstituttet representerer.

Retten legger til grunn at tiltalte ikke har hatt noen sentral rolle i virksomheten, men hans bidrag fremstår som nødvendig for at smuglingen rent praktisk kunne gjennomføres.

Det foreligger ikke opplysninger som skal vektlegges i formildende retning ut over at tiltalte selv var flyktning med dårlig økonomi. Som flyktning hadde han også opplevd store påkjenninger, og retten ser noe hen til dette.

Saksomkostninger ikke idømt. Allmennheten betaler også for at dommen overhodet kan gjøres kjent for smugleren:

Det må benyttes tolk ved forkynningen.

Det kanskje mest interessante ved hele saken er rollen til en person som ikke engang er part i den: Kona til Mohammad S. hadde sørget for billetter både til ham og til Mohammad A., heter det også i dommen.

Dommen gjør det altså klart at en person som ser ut til å være bosatt i Norge, rent faktisk bidrar til smuglingen, som dertil er i vedkommendes egen interesse.

Dette er helt i tråd med hva regjeringens analysegruppe på migrasjonsfeltet kom frem til i en rapport fra 2016 som er unntatt offentlighet: Det er klansamfunnene i Norge som smugler sine egne til vårt land.

Spørsmålet som reises, men ikke besvares, er hva slags konsekvenser, om noen, saken vil få for kona til Mohammad S.

Denne dimensjonen ved saken er forøvrig helt fraværende i NTBs dekning av den. Vi er i den nokså underlige situasjonen at det skrives mer av historien om forvandlingen av Norge i rettspapirer enn i avisene.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Les også