Starter Storbritannia et EU-ras?

Hans Rustad

Mye tyder på at bri­tene kan bli kata­ly­sa­tor for en EU-skepsis som nå går høyt i flere med­lems­land. Og kom­mi­sjo­nen gjør alt for å hive ben­sin på bålet, ved å dra med­lems­land for EU-domstolen og insis­tere på minst mulig nasjo­nal selvråderett.

Dali­bor Rohac skri­ver at mens sva­ret på alle pro­ble­mer hit­til har vært for­dyp­ning og tet­tere inte­gra­sjon, har det for første gang opp­stått usik­ker­het om det er sva­ret på dagens krise. Denne tvi­len er i første rekke bri­te­nes fortjeneste.

For the first time in years, it seems that the Bri­tish are wil­ling to have an open discus­sion about the costs and bene­fits of EU mem­ber­ship, wit­hout run­ning the risk of being labe­led as poli­ti­cal extremists.

While so far this shift has been mostly a Bri­tish occur­rence, it does not have to remain one — indeed, it should not. For many countries in Europe, the costs of being part of the EU are very sali­ent — par­ti­cu­larly for those that are part of the euro­zone and are expec­ted to con­tri­bute toward the bailouts of less–than–solvent countries on the eurozone’s periphery.

Neit­her should this shift be only, or pre­do­mi­nantly, about a binary choice between being a part of the EU ver­sus lea­ving it. While many small, open eco­no­mies on the Euro­pean con­ti­nent might bene­fit from the com­mon mar­ket, there ought to be space for an open–ended debate about the EU’s gover­nance and its dysfunctions.

Instead of having such a debate, Euro­peans were long fed the man­tra of ever–closer union. It was assu­med that the EU’s pro­blems would be solved by deeper inte­gra­tion and tigh­ter policy coor­di­na­tion. The mone­tary union was a part of that process, as was the growing body of EU direc­ti­ves, regu­la­ting eve­rything from pri­vacy issues to mobile–phone roaming char­ges. At the onset of the cri­sis, a ban­king and fis­cal union were pro­po­sed as fixes to the macroeco­no­mic imba­lances that were becoming appa­rent in the eurozone’s periphery.

..

The coming out of Nigel Law­son, for­mer chan­cel­lor of the exche­quer, seems to be a game–changer. Wri­ting about lea­ving the Euro­pean Union, the Tory peer con­clu­ded that “the eco­no­mic gains would sub­stanti­ally outweigh the costs.” Lord Law­son was soon followed by two Cabi­net minis­ters — Edu­ca­tion Secre­tary Michael Gove and Defense Secre­tary Phi­lip Ham­mond — who also indi­cated that they would favor Britain’s exit.
Finally, wri­ting in Finan­cial Times, colum­nist Wolf­gang Munchau ack­now­led­ged that “[a] depar­ture need not be a disas­ter if the terms are nego­tia­ted with skill” — a state­ment that only weeks ago would look out of place on the opi­nion pages of a news­pa­per that had tra­ditio­nally embraced the euro and Euro­pean inte­gra­tion with fer­vent enthusiasm.

Det som har blok­kert for en dis­ku­sjon om EU har vært at mot­stan­den har vært hen­vist til ytter­kan­ten. Folk som ønsket å til­høre det gode sel­skap kunne ikke bli slått i hart­korn med Sann­fin­nene eller Nasjo­nal Front. Etab­le­rin­gen av Alter­na­tiv liste i Tysk­land viser at denne karan­tene­ti­den er over. EU-motstanden er mod­net og når videre. At estab­lis­he­ment for­sø­ker å brenn­merke mot­stan­derne som de mest ytter­lig­gå­ende, vil på et eller annet tids­punkt slå tilbake.

 

http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/05/29/european_integration_or_disintegration_118588.html

Read more: http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/05/29/european_integration_or_disintegration_118588.html#ixzz2V0DwsIOB
Follow us: @RCP_Articles on Twitter
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.