Tor-Axel Busch - en værhane

Hans Rustad

Riks­ad­vo­kat Tor-Axel Busch svek­ker sin og retts­sys­te­mets auto­ri­tet når han i løpet av kort tid snur 180 gra­der i spørs­mål om Anders Behring Brei­viks utilregnelighet.

Pro­ble­met med saken har vært økende usik­ker­het, ved sta­dige lek­ka­sjer av men­nes­ker som ønsker å påvirke pro­ses­sen i en bestemt retning.

Når Busch så skif­ter mening og sier dette offent­lig, er han med å under­streke at alt flyter.

Ikke minst er han med å under­grave arbei­det til stats­ad­vo­ka­tene Svein Hol­den og Inga Beier Engh som spe­si­fikt refe­rerte til sam­ta­ler med Busch da de gikk ut og sa at i Norge døm­mer man ikke sinns­li­dende til fengsel.

Svein Hol­den pre­si­serte at rime­lig­hets­kra­vet gjel­der. Hvis det er reist tvil om Anders Behring Brei­viks til­reg­ne­lig­het er dette nok til at han ikke kan døm­mes. Man tren­ger ikke bevise det hin­si­des rime­lig tvil. Det hol­der med tvil. Busch var selv ute og pre­si­serte dette.

Nå har han snudd 180 gra­der. Busch sa på et møte i Norsk redak­tør­for­ening at det var mulig at til­ta­len vil bli end­ret under­veis, avhen­gig av hva de to nye sak­kyn­dige kom­mer frem til.

Tid­li­gere har Busch sagt at Husby/Sørheims vur­de­ring vil bli stå­ende, selv om en ny skulle komme til mot­satt kon­klu­sjon. Det er reist så vesent­lig tvil om til­tal­tes til­reg­ne­lig­het at en ny rap­port ikke vil rokke ved den vurderingen.

Nå sier han det motsatte.

Til nå har Busch vært klar på at påtale­myn­dig­he­ten kom­mer til å legge ned påstand om tvun­gen psy­kisk behand­ling i lys av den retts­psy­kia­triske rap­por­ten skre­vet av Synne Sør­heim og Tor­geir Husby.

Det bekref­tet han også under et debatt­møte i regi av Oslo redak­tør­for­ening tors­dag, men åpnet sam­ti­dig for at påtale­myn­dig­he­ten kan endre opp­fat­ning under­veis i den ti uker lange retts­sa­ken mot Anders Behring Brei­vik som star­ter 16. april.

For­be­hol­det ble tatt på bak­grunn av den nye sak­kyn­dige utred­nin­gen som ennå ikke er påbegynt.

- Hvis vi i løpet av retts­for­hand­lin­gene blir over­be­vist om noe annet, vil vi med glede påstå straff, sa Busch.

Hvor­dan vil denne hel­om­ven­din­gen eller van­kel­mo­dig­he­ten påvirke stats­ad­vo­ka­te­nes arbeid?

Retts­sa­ken vir­ker kao­tisk, og bærer preg av uforutsigbarhet.

Også de mas­sive lek­ka­sjene til pres­sen bidrar til et slikt inntrykk.

Nor­ges største og mest alvor­lige retts­pro­sess etter kri­gen hol­der på å spore av.

Riks­ad­vo­ka­ten åpner for å sette Brei­vik i feng­sel




Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.