Måned: januar 2012

Euro-krisen min­ner om en togavs­poring i sakte fart, sier Nouriel Roubini, man­nen som forutså finan­skrisen i 2008.  Som en opp­fylling av beskriv­elsen har Tysk­land lansert et forslag om å sette Hel­las under admin­is­trasjon, og inn­føre en skat­te­u­nion, med full skat­te­har­monis­er­ing. Umyn­dig­gjørin­gen av Hel­las blir som en avs­traf­felse og advarsel om hva som skjer hvis man ikke […]

Read More...

Romerikes blad hadde for­rige uke en artikkel som mest sannsyn­lig viser en demografisk utvikling som min­ner om den vi ser i Oslo. I flere år har Moham­mad, med sine forskjelige skrivemåter, tronet på navne­top­pen i Oslo. Nå er Moham­mad også på topp i to av nabokom­munene til hov­ed­staden, Løren­skog og Nit­tedal. SSBs årlige navnes­ta­tis­tikk har vist at […]

Read More...

Forslaget om at Athen skal miste nasjonal kon­troll over sitt stats­bud­sjett til en bud­sjet­tkom­mis­sær fra EU er utelukket. Det er over­hodet ikke aktuelt, slo finans­min­is­ter Evan­ge­los Venize­los fast søndag. Finans­min­is­ter spurte om Tysk­land har glemt his­toriske lær­dom­mer. With many Greeks blam­ing Ger­mans for the aus­ter­ity med­i­cine their coun­try has been forced to swal­low, offi­cials in […]

Read More...

Den svenske avisen Metro melder om økende vold og trusler mot vak­tmestere i byde­len Hisin­gen i Gøte­borg. Artikke­len omhan­dler et boligkom­pleks, men over­skriften viser at dette ikke er et enestående til­felle. Å være vak­tmester i Gøte­borg kan bety at du blir angrepet av de du skal gjøre hverda­gen bedre for. I går stop­pade Fastighet­sanställ­das för­bund arbetet […]

Read More...

Det er dype his­toriske skil­lelin­jer bak kam­pen om EUs fremtid: Lagarde rep­re­sen­terer fransk sen­tral­styring, Merkel tysk disi­plin og effek­tivitet, og Cameron britene som ikke kan under­kaste seg kon­ti­nen­tal reg­u­ler­ing. En stor blokk innen hans eget parti mobilis­erer for at Storbri­tan­nia skal ta i bruk en opt-out clause, en reser­vasjon­srett, som gjør det mulig å si […]

Read More...

To mek­tige kvin­ner, Penge­fondets og Frankrikes Chris­tine Lagarde og Tysk­lands Angela Merkel, har klekket ut pla­nen som skal få euroso­nen tilbake på sporet. Prisen er en skat­temes­sig har­monis­er­ing. Pla­nen skal under­teg­nes på manda­gens topp­møte. Det blir et make-or-break-møte. Hvis pla­nen som Lagarde kaller et “fis­cal com­pact” — com­pact er det nye mote­ordet — god­tas, vil […]

Read More...

EU har endelig tatt sig­nalet fra omver­de­nen om å gjøre noe for å avverge en euro-kol­laps. Men det skjer til en høy pris. Trolig vil Hel­las for­late euro-sonen. Hva det vil utløse, vet ingen. Finan­cial Times avs­lørte igår at Tysk­land har fores­lått at det skal utnevnes en bud­sjet­tkom­mis­sær på EU-nivå med full veto-makt over skat­ter og […]

Read More...

Israels forsvarsmin­is­ter Ehud Barak er ikke skvet­ten. Han stiller på World Eco­nomic Forum i Davos og utfor­drer ver­denseliten. Iran er i ferd med å nå et point of no return i sitt atom­pro­gram. Hvem skal stanse dem?   “We are deter­mined to pre­vent Iran from turn­ing nuclear,” he told the World Eco­nomic Forum in Davos. […]

Read More...

Vari­asjonene er store: 100.000 i UK, men bare 20.000 i Tysk­land. Hvor mange kon­vert­erer andre veien? Men at islam tiltrekker inn­fødte synes klart.

Read More...

En liten, men jevn strøm av inn­fødte briter kon­vert­erer til islam. I fjor var det 5.200. Men det gir likevel en stign­ing, fra 60.000 i 2001 til 100.000 idag. En ny studie viser at det er overvekt av kvin­ner i tyveårene som kon­vert­err. De føler livet man­gler mening og ret­ning, og finner begge deler i islam. […]

Read More...