I et amerikansk fengsel sitter en fem år gammel norsk gutt og venter på å bli deportert til Norge. Der har han sittet i siden 17. oktober, da han ble fengslet sammen med sin mor. Moren, som også er norsk, har oppholdt seg ulovlig i USA siden visumet hennes gikk ut.

Det spesielle ved saken er at Utenriksdepartementet (UD) vegrer seg mot å gripe inn, og heller ikke har oppsøkt den fem år gamle gutten for å forsikre seg om at han etter forholdene har det bra.

Hjemme i Norge har guttens far oppsøkt samtlige etater som er opprettet for å beskytte barn, men selv om sønnen sitter fengslet sammen med en mor som systematisk har sabotert fars samværsrett og har oppholdt seg i USA i mer enn 18 måneder med deres felles barn uten samtykke, er det ingen hjelp å få.

Faren har vært i kontakt med både UD, politi, barnevern og Oslo Tingrett, men blir avvist alle steder fordi moren, som velger å oppholde seg i deportasjonsfengsel med gutten i stedet for å returnere frivillig til Norge, har foreldreansvaret alene.

I en avvisning av fars rettslige begjæring om foreldreansvaret, legger Oslo Tingrett sågar til grunn at moren er bosatt i USA, enda hun sitter innesperret og venter på å bli kastet ut av landet. Retten finner heller ikke at fengslingen av femåringen gir den nødkompetanse til å behandle saken.

En henvendelse faren har gjort til UD med spørsmål om hva man gjør for å forsikre seg om at femåringen har det bra, blir besvart i svært generelle vendinger — uten at det konkret blir oppgitt hva man har foretatt seg i sakens anledning.

Heller ikke Barnevernet kan hjelpe. En bekymringsmelding til Barnevernet kom i retur til faren; de kan ingenting gjøre så lenge sønnen ikke befinner seg i Norge.

Til tross for at faren frykter at en offentliggjøring av sakens detaljer kan bli brukt mot ham i barnefordelingssaken som vil komme opp så snart mor og barn returnerer til Norge, har han valgt å skrive en blogg om frustrasjonen han føler over guttens fortvilede situasjon, hans manglende rett til å hente sønnen hjem fra fengselet og norske myndigheters motvilje mot å gripe inn overfor en mor som selv velger å sitte fengslet med femåringen. Faren oppgir at han føler et moralsk ansvar for å skrive om saken.

Det er unektelig vanskelig å forstå at UD og andre institusjoner ikke engasjerer seg mer i velferden til en fem år gammel norsk statsborger som sitter fengslet i utlandet.