Akhtar Chaudry (SV) sto for kort tid siden fram med sin frykt for konflikter mellom muslimer i Norge. Nå forteller PSTs trusselvurdering for 2011 at det har vært en åpen, krenkende negativ omtale av personer som hører til forskjellige retninger av islam. Språkbruken i disse miljøene tyder på en polarisering mellom muslimske miljøer og personer ifølge PST. Frykten for radikalisering i disse miljøene er tilstede.

Økt polarisering

Den harde språkbruken er en av flere indikasjoner på at det pågår en polarisering mellom og innad i muslimske grupperinger i Norge, i følge PST.

– Dette kan igjen føre til skjerpede fronter der mindretallet med ytterliggående synspunkter får dominere debatten. På sikt kan et slikt klima gi grobunn for økt radikalisering, skriver PST i en rapport.

PST slår fast at det er få muslimer i Norge som støtter ekstrem islamisme, men nevner hvilke punkter som kan påvirke trusselbildet i 2012.

● For det første at radikalisering i stadig større grad kommer til uttrykk i det offentlige rom og i sosiale medier.

● For det andre at det fortsatt pågår reisevirksomhet til konfliktområder, for trening eller deltakelse i kamp.

● For det tredje at ekstreme islamister i Norge fremstår som mer globalt orienterte.

http://dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/pst-slar-fast-muslimsk-splittelse-1.6573825

 

http://dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/frykter-konflikter-mellom-muslimer-1.6561692