Human Rights Service (HRS) har offentliggjort et notat som viser at den store innvandringen til Oslo forårsaker en alvorlig forverring av hovedstadens finansielle situasjon. Byens innvandringsdrevne befolkningsvekst sammenfaller i tiden 2011-2014 med kommunale investeringer på 26 milliarder kroner, herunder 12 milliarder til nye skoler og barnehager. Disse beløpene er mer enn det Oslo kommune kan finansiere over driftsbudsjettet, hvilket betyr at investeringene i stor grad må lånefinansieres.

I en artikkel viet til HRS’ notat, skriver Finansavisen i dag at kommunens gjeld i nevnte periode er planlagt økt med 13,7 milliarder kroner, hvilket i 2014 vil resultere i en gjeldsgrad på 74%, sammenlignet med 22% i 2004. Betjeningen av denne gjelden — altså betaling av renter og avdrag — blir dermed en betydelig utgiftspost i det kommunale budsjettet, hvilket i praksis vil bety nedskjæringer i det offentlige tjenestetilbudet for å få det hele til å gå opp. Byrådet har da også lagt opp til kutt på 460 millioner kroner i 2011.

HRS påpeker at den relativt lave sysselsettingsgraden hos innvandrerne til Oslo, et tema Brochmann-utvalget forøvrig har aktualisert nokså nylig, betyr at kommunen ikke kan regne med at befolkningsveksten gir en økning i skatteinntektene som samsvarer med de økte utgiftene, spesielt tatt i betraktning at byen opplever nettoutflytting av nordmenn med større skatteevne. Situasjonen fremstår således ikke som bærekraftig.

Av et intervju Finansavisen har gjort med finansbyråd Kristin Vinje (H), går det frem at de nye innbyggernes skatteevne ikke er blitt vurdert, og at noen slik vurdering heller ikke kommer på tale. Og stilt overfor fakta om flyttemønstrene i hovedstaden, påberoper finansbyråden seg en forbløffende uvitenhet:

Statistikken viser at stadig flere nordmenn flytter ut av byen, mens innvandrerne flytter inn?

Den statistikken kjenner jeg ikke.

Øverste ansvarlige for Oslos finanser foregir altså ikke å besitte opplysninger med stor relevans for hovedstadens finansielle situasjon, enda SSB rutinemessig offentliggjør slik informasjon (tallene for 2010 er her; for 2008 og 2009 kan de med enkle håndgrep finnes her, i tabell 07210), og til tross for at enhver finansielt ansvarlig i enhver fillekommune er opptatt av hva slags skattekraft som finnes i befolkningen.

Forklaringen på det man fristes til å anta er teater fra Vinjes side, gitt at inkompetanse er den alternative forklaringen, er trolig å finne i den berøringsangsten byråden legger for dagen stilt overfor det faktum at befolkningsveksten er innvandringsdrevet:

HRS mener at byrådet underkommuniserer at veksten har med innvandring å gjøre?

Det har jeg ingen kommentar til.

HRS: NY RAPPORT: Oslos gjeld eksploderer – hvem skal betale?
Finansavisen 3. juni 2011, side 18 og 19: Oslos gjeld eksploderer (ikke på nett)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.