Sakset/Fra hofta

Krysningspunkt

Norsk venstre­side, auto­nome og multi­kul­tura­lis­ter møter nå vir­ke­lig eks­treme kref­ter som for­sø­ker å fiske i mot­stan­den mot inn­vand­ring.
Par­tiet Rødt, AUF, Mot­makt, Nye Sos Rasisme, Anti­ra­sis­tiske sen­ter, Vep­sen og en rekke andre orga­ni­sa­sjo­ner som bekjen­ner seg til den anti­ras­tiske kampen…

Red.: Det gikk på engelsk og norsk

Hvor­for skal docu­ment skrive kom­men­ta­rer på engelsk? Ganske enkelt fordi det fin­nes en ver­den der ute som er inter­es­sert i å høre hvem denne Stol­ten­berg er, og hva slags land han har styrt.
Dess­uten - og dette er et vel så…

Nina og Lars Vilks i Trygdekontoret

Nina Hjerpset-Østlie og Lars Vilks del­tar i Trygde­kon­to­ret som sen­des på NRK1 ons­dag kveld. Tema: Ytrings­fri­het.
Lars Vilks skri­ver på sin blogg, vilks.net:
Mitt del­ta­gande på ons­dag i det norska teve­pro­gram­met Trygde­kon­to­ret hand­lar alltså om yttrande­fri­he­ten. Mitt RH-projekt (och dessutom de…

Tett på en identitetskrise

Den franske ung­doms­be­ve­gel­sen Géné­ra­tion Iden­ti­taire (GI) skapte en viss opp­sikt i 2012 med offen­tig­gjø­rin­gen av en video inn­e­hol­dende en “krigs­er­klæ­ring” mot det multi­kul­tu­relle sam­fun­net, etter deres opp­fat­ning skapt ved seksti­åt­ter­nes svik, samt ved å okku­pere en moské i Poitiers –…

UK: Statsråd vil sensurere usmakelig internett

Nu er vi ude i ytrings­fri­he­dens haute cui­sine. Nøgle­or­det er “uns­a­voury” og dets syno­ny­mer: Uap­pe­tit­lig, afsky­væk­ke­nde, kval­mende, grov, dege­nere­ret, vul­gært, fra­stø­dende, uetisk med mere. Her er noget at tygge på for en frisk jurist, som også er ling­vis­ti­ker. Anled­nin­gen er for…

Når dødskramper forveksles med vitalitet

I uken som er gått har en beve­gelse som tar til orde for uav­hen­gig­het av Veneto-regionen i det nord­øst­lige Ita­lia, arran­gert en såkalt “folke­av­stem­ning” om dette spørs­må­let. Ini­tia­ti­vet er altså pri­vat og ikke offi­si­elt, og stemme­giv­nin­gen har fore­gått elek­tro­nisk ved…

Diskvalifiserer kontakt med KGB?

Hvor­for er Jens Stol­ten­bergs kon­takt med KGB et anke­punkt mot ham som ny gene­ral­sek­re­tær i NATO? vil sik­kert noen spørre.
Han ble ikke ver­vet, så what’s the big deal?
Slik kan den spørre som ikke vet hva den kalde kri­gen handlet om.…

Krim - et nytt Jugoslavia?

Poli­tisk redak­tør for Die Zeit, Jochen Bitt­ner, har hatt noen opp­le­vel­ser på Krim som får ham til å lure på om Krim kan bli begyn­nel­sen på et nytt Jugoslavia-sammenbrudd. Hvis Krim implo­de­rer kan Ukraina følge etter.
Det var møte med en…

Oppgjør med urydding tenkning om Krim

En artik­kel hvor den franske filo­so­fen og for­fat­te­ren Bernard-Henri Lévy går i rette med det han mener er to dår­lig under­bygde argu­men­ter i debat­ten om Ukraina, ble nylig pub­li­sert i Huf­fing­ton Post, Le Point, El País og Cor­ri­ere della Sera.
Det…

Obama - offer for omstendigheter eller egne feil?

Barack Obama er kom­met under press. Om det er hans egen feil eller skyl­des omsten­dig­he­tene stri­des de lærde.
Han ble inter­vjuet av Jeff­rey Gold­berg, og sa noe inter­es­sant om hvor­for han ikke gikk inn i Syria:

Mr. Obama insists he is sending…

Betennelse

Asle Toje har skre­vet en e-single, et langt essay, utkom­met på Elin Ørja­sæ­ter og Nils Hor­veis for­lag Troll­tekst. Knut Hoem anmeldte det i Kul­tur­nytt 10. mars, og teks­ten lig­ger som Euro­pe­isk mis­an­tropi.
Den som er ori­en­tert i sin sam­tid vil…

Bent Jensens monumentale verk endrer bildet av den kalde krigen i Danmark

Sjæl­dent i his­to­rie­skriv­nin­gens his­to­rie har så mange haft så ufor­gri­b­e­lige menin­ger om et værk, de ikke har læst.
Alle­rede inden pro­fes­sor Bent Jen­sen og hans fire med­ar­bej­dere ved Cen­ter for Kold­krigs­forsk­ning kunne gå i gang med deres forsk­nings­pro­jekt – nem­lig at beskrive Den Kolde…

- Norsk lov må tilpasses mine behov

Når jeg er i Norge, må lovene til­pas­ses mine behov, sa en nord­afri­kansk kri­mi­nell til TV2 Nyhets­ka­na­len tirs­dag kveld.  Fjern­syns­ka­na­len hadde vært med Bergens-politiet på en raz­zia mot utlen­din­ger uten opp­holds­til­la­telse i lan­det. Fire nord­afri­ka­nere ble anholdt i en leilighet…

Åndelig tomhet

Nina Gjen­gaar (24) har vært aktiv i bikini­fit­ness og del­tatt i flere bikini­fit­ness­kon­kur­ran­ser. Hun har blant annet vun­net Oslo Grand Prix. I bikini­fit­ness pose­rer man på en scene foran dom­mere og blir vur­dert ut ifra hvor femi­nin og vel­trent man…

Red.; Verksted

Hvis document.no skal gjøre job­ben sin må redak­sjo­nen hele tiden spørre seg selv hva opp­ga­ven er. Det er lett å havne i et fast møns­ter. Vår beste øyeblikk er når vi føler at vi kan løfte oss selv og leseren…

Kan Europa forsvare seg?

Yale-historikeren Timo­thy Sny­der, bosatt i Wien, for­mu­le­rer i noen korte punk­ter hva inva­sjo­nen av Krim betyr: Den er ment å teste det sys­te­met EU har byg­get opp. Spørs­må­let er: Vil EU klare å for­svare seg? Eller vil man late som…

Sannhet og rettferdighet

En stor for­skjell på ame­ri­kanske og euro­pe­iske libe­ra­lere kom­mer til syne i Ukraina-krisen. Mens euro­pe­ere er dia­lo­g­ori­en­terte inn­til selv­ut­slet­telse, våk­ner ame­ri­ka­nerne til liv og ankla­ger Barack Obama for tafatt­het.
Denne for­skjel­len sier noe vesent­lig om for­skjel­lige poli­tiske kul­tu­rer. Euro­pe­erne forstår…

Vi skal høste som vi sår

PST har lagt fram trus­sel­vur­de­rin­gen for 2014. Ter­ror­trus­se­len er skjer­pet og den største trus­se­len anses å komme fra eks­treme, isla­mis­tiske mil­jøer.
Ter­ror­trus­se­len mot Norge anses som skjer­pet. Den største trus­se­len kom­mer fra et multi­et­nisk eks­tremt isla­mis­tisk miljø på Østlan­det. Et…

Premiss

Dags­avi­sen mener å vite at PST adva­rer mot økt fare fra høyre­eks­treme. Det er vans­ke­lig å se hvor avi­sen fin­ner dek­ning for en slik påstand.
Det for­hind­rer ikke Tore Bjørgo, lærer ved Politi­høg­sko­len, fra å ønske et slikt fokus velkommen.…

Antiboikottmat: Sjokolademousse med avocado

Isra­elsk avo­cado kan bru­kes til så mangt, også til des­sert. Her er en ganske sunn mousse, som i alle fall får min mage til å tro at den har fått masse suk­ker og usunt fett. Opp­skrif­ten er hen­tet fra Berit Nord­strand.
Kjøttet…

Har hver sjuende nyfødte to ikke-vestlige foreldre?

Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) offent­lig­gjorde sist fre­dag en rap­port med tit­te­len «Valg av ekte­felle blant norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre».
SSB har under­søkt i hvil­ken grad den delen av inn­vand­rer­be­folk­nin­gens 2. gene­ra­sjon som er født mel­lom 1972 og 1994 – i alt 25.000…

Fatwaen 25 år senere

For 25 år siden udstedte aya­tol­lah Kho­meini sit edikt over Sal­man Rush­die. Irans revo­lu­tio­nære leder pro­te­ste­rede imod for­fat­te­rens magisk-realistiske roman De Sata­niske Vers på grund af dens for­nær­mel­ser imod den mus­limske pro­fet Muhammad og sva­rede med at opfordre til hen­ret­telse af Rushdie…