Sakset/Fra hofta

Red.: Nytt tidsskrift på gang

Hvis leserne und­rer seg på noe mer varia­bel pro­duk­sjon så skyl­des det at redak­sjo­nen er opp­tatt med å lage et nytt tids­skrift som skal utkomme i begyn­nel­sen av mai. Det tar tid.
Anled­nin­gen er selv­sagt grunn­lovs­ju­bi­leet. Andre kan bruke sine ressurser…

Overvåkning, demokrati og integrering

Dags­avi­sen skri­ver at EOS-utvalget har mot­tatt over 40 kla­ger på ulov­lig over­våk­ning i 2013, mens de til­sva­rende tal­lene for 2011 og 2012 var hen­holds­vis 21 og 29.
Ifølge EOS-utvalgets årsrap­port var det altså dob­belt så mange kla­ger fra per­soner som mente…

Det gode hatet

- Det er etter vårt syn nå på tide at det tas et ordent­lig opp­gjør med den kon­spi­ra­sjons­tenk­ning og det hat som spres i visse mil­jøer, vræ­ler den anti­ra­sis­tiske nett­si­den Vep­sen, og leg­ger til at det helst bør skje før…

Hat

Hvor­for får ordi­nære men­nes­ker som mener noe på tvers av det rådende sam­funns­syn, klist­ret ordet hat på seg? Hvor­for denne over­fo­ku­se­rin­gen på hat og såkalte hate­fulle ytrin­ger? Disse hat­be­skyld­nin­gene er svært selek­tive, og vi får natur­lig­vis aldri høre at eksempelvis…

Krysningspunkt

Norsk venstre­side, auto­nome og multi­kul­tura­lis­ter møter nå vir­ke­lig eks­treme kref­ter som for­sø­ker å fiske i mot­stan­den mot inn­vand­ring.
Par­tiet Rødt, AUF, Mot­makt, Nye Sos Rasisme, Anti­ra­sis­tiske sen­ter, Vep­sen og en rekke andre orga­ni­sa­sjo­ner som bekjen­ner seg til den anti­ras­tiske kampen…

Red.: Det gikk på engelsk og norsk

Hvor­for skal docu­ment skrive kom­men­ta­rer på engelsk? Ganske enkelt fordi det fin­nes en ver­den der ute som er inter­es­sert i å høre hvem denne Stol­ten­berg er, og hva slags land han har styrt.
Dess­uten - og dette er et vel så…

Nina og Lars Vilks i Trygdekontoret

Nina Hjerpset-Østlie og Lars Vilks del­tar i Trygde­kon­to­ret som sen­des på NRK1 ons­dag kveld. Tema: Ytrings­fri­het.
Lars Vilks skri­ver på sin blogg, vilks.net:
Mitt del­ta­gande på ons­dag i det norska teve­pro­gram­met Trygde­kon­to­ret hand­lar alltså om yttrande­fri­he­ten. Mitt RH-projekt (och dessutom de…

Tett på en identitetskrise

Den franske ung­doms­be­ve­gel­sen Géné­ra­tion Iden­ti­taire (GI) skapte en viss opp­sikt i 2012 med offen­tig­gjø­rin­gen av en video inn­e­hol­dende en “krigs­er­klæ­ring” mot det multi­kul­tu­relle sam­fun­net, etter deres opp­fat­ning skapt ved seksti­åt­ter­nes svik, samt ved å okku­pere en moské i Poitiers –…

UK: Statsråd vil sensurere usmakelig internett

Nu er vi ude i ytrings­fri­he­dens haute cui­sine. Nøgle­or­det er “uns­a­voury” og dets syno­ny­mer: Uap­pe­tit­lig, afsky­væk­ke­nde, kval­mende, grov, dege­nere­ret, vul­gært, fra­stø­dende, uetisk med mere. Her er noget at tygge på for en frisk jurist, som også er ling­vis­ti­ker. Anled­nin­gen er for…

Når dødskramper forveksles med vitalitet

I uken som er gått har en beve­gelse som tar til orde for uav­hen­gig­het av Veneto-regionen i det nord­øst­lige Ita­lia, arran­gert en såkalt “folke­av­stem­ning” om dette spørs­må­let. Ini­tia­ti­vet er altså pri­vat og ikke offi­si­elt, og stemme­giv­nin­gen har fore­gått elek­tro­nisk ved…

Diskvalifiserer kontakt med KGB?

Hvor­for er Jens Stol­ten­bergs kon­takt med KGB et anke­punkt mot ham som ny gene­ral­sek­re­tær i NATO? vil sik­kert noen spørre.
Han ble ikke ver­vet, så what’s the big deal?
Slik kan den spørre som ikke vet hva den kalde kri­gen handlet om.…

Krim - et nytt Jugoslavia?

Poli­tisk redak­tør for Die Zeit, Jochen Bitt­ner, har hatt noen opp­le­vel­ser på Krim som får ham til å lure på om Krim kan bli begyn­nel­sen på et nytt Jugoslavia-sammenbrudd. Hvis Krim implo­de­rer kan Ukraina følge etter.
Det var møte med en…

Oppgjør med urydding tenkning om Krim

En artik­kel hvor den franske filo­so­fen og for­fat­te­ren Bernard-Henri Lévy går i rette med det han mener er to dår­lig under­bygde argu­men­ter i debat­ten om Ukraina, ble nylig pub­li­sert i Huf­fing­ton Post, Le Point, El País og Cor­ri­ere della Sera.
Det…

Obama - offer for omstendigheter eller egne feil?

Barack Obama er kom­met under press. Om det er hans egen feil eller skyl­des omsten­dig­he­tene stri­des de lærde.
Han ble inter­vjuet av Jeff­rey Gold­berg, og sa noe inter­es­sant om hvor­for han ikke gikk inn i Syria:

Mr. Obama insists he is sending…

Betennelse

Asle Toje har skre­vet en e-single, et langt essay, utkom­met på Elin Ørja­sæ­ter og Nils Hor­veis for­lag Troll­tekst. Knut Hoem anmeldte det i Kul­tur­nytt 10. mars, og teks­ten lig­ger som Euro­pe­isk mis­an­tropi.
Den som er ori­en­tert i sin sam­tid vil…

Bent Jensens monumentale verk endrer bildet av den kalde krigen i Danmark

Sjæl­dent i his­to­rie­skriv­nin­gens his­to­rie har så mange haft så ufor­gri­b­e­lige menin­ger om et værk, de ikke har læst.
Alle­rede inden pro­fes­sor Bent Jen­sen og hans fire med­ar­bej­dere ved Cen­ter for Kold­krigs­forsk­ning kunne gå i gang med deres forsk­nings­pro­jekt – nem­lig at beskrive Den Kolde…

- Norsk lov må tilpasses mine behov

Når jeg er i Norge, må lovene til­pas­ses mine behov, sa en nord­afri­kansk kri­mi­nell til TV2 Nyhets­ka­na­len tirs­dag kveld.  Fjern­syns­ka­na­len hadde vært med Bergens-politiet på en raz­zia mot utlen­din­ger uten opp­holds­til­la­telse i lan­det. Fire nord­afri­ka­nere ble anholdt i en leilighet…

Åndelig tomhet

Nina Gjen­gaar (24) har vært aktiv i bikini­fit­ness og del­tatt i flere bikini­fit­ness­kon­kur­ran­ser. Hun har blant annet vun­net Oslo Grand Prix. I bikini­fit­ness pose­rer man på en scene foran dom­mere og blir vur­dert ut ifra hvor femi­nin og vel­trent man…

Red.; Verksted

Hvis document.no skal gjøre job­ben sin må redak­sjo­nen hele tiden spørre seg selv hva opp­ga­ven er. Det er lett å havne i et fast møns­ter. Vår beste øyeblikk er når vi føler at vi kan løfte oss selv og leseren…

Kan Europa forsvare seg?

Yale-historikeren Timo­thy Sny­der, bosatt i Wien, for­mu­le­rer i noen korte punk­ter hva inva­sjo­nen av Krim betyr: Den er ment å teste det sys­te­met EU har byg­get opp. Spørs­må­let er: Vil EU klare å for­svare seg? Eller vil man late som…

Sannhet og rettferdighet

En stor for­skjell på ame­ri­kanske og euro­pe­iske libe­ra­lere kom­mer til syne i Ukraina-krisen. Mens euro­pe­ere er dia­lo­g­ori­en­terte inn­til selv­ut­slet­telse, våk­ner ame­ri­ka­nerne til liv og ankla­ger Barack Obama for tafatt­het.
Denne for­skjel­len sier noe vesent­lig om for­skjel­lige poli­tiske kul­tu­rer. Euro­pe­erne forstår…