Emne: kriminalitet

Problematiske professorer

NRK Horda­land. Men­neske­ret­tig­hets­eks­pert Jør­gen Aal mener poli­tiet bør finne alter­na­ti­ver til å lenke syv til­talte menn på hen­der og føt­ter inne i rettssalen.…

Økonomidirektør i Aschehoug tatt for millionunderslag

Det er ikke van­lig med under­slag i mil­lion­klas­sen innen kul­tur­li­vet. Men en av topp­le­derne i Asche­houg for­lag har inn­røm­met under­slag, og ifølge Mads Nygaard er det i mil­lion­klas­sen.
Kon­sern­di­rek­tør for økonomi og finans i Asche­houg har erkjent økono­miske mis­lig­he­ter, og…

Gang gunfights loom over Rio de Janeiro’s World Cup

The Tele­graph. Security for­ces beef up pre­sence in Rocinha, the city’s lar­gest shanty town, to try and quell wor­sening vio­lence that is under­mi­ning paci­fi­ca­tion efforts ahead of the 2014 tournament.…

Voldelige ran i Hamar sentrum

To kvin­ner ble ranet på to for­skjel­lige ste­der i Hamar natt til lør­dag. Slag og spark ble til­delt ofrene for at gjer­nings­men­nene skulle få tak i mobil­te­le­fo­ner.
Gjer­nings­men­nene? De beskri­ves som mørk­hud­ete, og er av de som opp­trer i flokk.…

Vi vet hvor du bor”

Dag­bla­det. Regio­nalt verne­om­bud i Oslo, Anders John­sen, har mer­ket at mil­jøet i bygge­bran­sjen har blitt vel­dig mye har­dere de siste åra.…

- Oslo er en trygg by

Aften­pos­tens “Oslo by” skri­ver at åtte av ti Oslo­folk føler seg trygge. De som føler tryg­gest bor i bydel Frog­ner. De mest utrygge i Gamle Oslo.
Mens 77 pro­sent av beboerne i Gamle Oslo føler seg trygge, er ande­len 87 prosent…

Kriminalitet og innvandring i Danmark

Dan­marks Sta­ti­stik har offent­lig­gjort sta­ti­stik­ken for 2012:
 

Ifølge Dan­marks Sta­ti­stiks senest offent­lig­gjorte årbog over ind­vand­rere fik 12 pct. af de 15-19-årige drenge/mænd med ikke-vestlig bag­grund en dom eller en bøde i 2011. For dans­kere med samme alder og køn var…

Ingen ransbølge

Kri­mi­no­log mener Oslo er en his­to­risk trygg by, og at rans­bøl­gen er haus­set opp. Oslo by Aften­pos­ten
Se også  Bølge­skvulp i hovedstaden…

Loven - i hvem sine hender?

Poli­tiet har ingen reell til­stede­væ­relse i gate­bil­det i våre største byer, og har såle­des mis­tet sitt volds­mono­pol til de kri­mi­nelle. Selv ikke i nedre Karl Johan om hel­ge­net­tene, med lan­dets største kon­sen­tra­sjon av for­bry­tel­ser, er som regel noen av Oslo-distriktets…

Når forbrytelser rammer nært

 Det heter seg at det er av barn og fulle folk man skal høre sann­he­ten, men en gang i blant kan også lovens vok­tere bidra med sær­de­les ver­di­fulle for­mu­le­rin­ger. Jeg har selv­sagt et helt spe­si­elt gull­korn i tan­kene, til­skre­vet den…

– Hovedpoenget er at ofrene ikke må glemmes

Gro­rud bydel er den første byde­len i Oslo som opp­sø­ker rans­ofre, skri­ver Akers Avis. Ikke uven­tet er Jan Bøh­ler (Ap) repre­sen­tert i artik­ke­len. Bøh­ler kas­ter sta­dig vekk et posi­tivt lys over Gro­rud­da­len. Når han for­tel­ler om hver­da­gen for ung­dom i…