Emne: jihad

USA stanser ikke-dødelig militærhjelp til syriske opprørere

USA har inn­stilt all ikke-dødelig mili­tær­hjelp til den syriske oppo­si­sjo­nen, etter at Den islamske fron­ten erob­ret en base til­hø­rende Den frie syriske hær, FSA.
USA leve­rer medi­si­ner, mat, kom­mu­ni­ka­sjons­ut­styr og kjøre­tøyer til FSA og har gående et pro­gram til 250 mill.…

Modig lærer konfronterer ISIS

Da Den Islamske sta­ten for Irak og al-Sham (Stor-Syria), ISIS,  inn­tok byen Raqqa i april, fei­ret Souad Nafwal (40) som mange andre og trodde på for­and­rin­ger. Hun skulle snart bli skuf­fet.
Musikk, foto­gra­fe­ring, siga­ret­ter, alko­hol ble for­budt og kvin­ner skulle…

Ilden neste gang

Norsk offent­lig­het har kun vært opp­tatt av hva “norske” Syria-farere kan finne på når de kom­mer hjem. Man har glemt å spørre hvem de arbei­der for og hva de får instruk­sjon om å gjøre. I Norge.

foto: Det fin­nes nes­ten ikke…

Tyrkia tolererer Syria-jihadister

Jiha­dis­ter på vei til og fra Syria får bruke sikre hus i Tyr­kia. Det er usann­syn­lig at ikke tyr­kiske myn­dig­he­ter kjen­ner til dem, og kunne stengt dem. Hvis de ville.
A man run­ning one such house near the bor­der town of…

Hellig krig i det 21. århundre

Jiha­dis­tene i Syria bru­ker sosiale medier på en måte som ska­per et vir­tu­elt miljø rundt kri­gen. Det lok­ker inter­es­serte fra andre land.
Jiha­dis­tene får vist at de er menn av vår tid, de snak­ker om hår­gele, red bull og ipads. De…

300 jihadister fra UK i Syria

Bri­tiske myn­dig­he­ter er alvor­lig bekym­ret for antal­let bri­tiske jiha­dis­ter i Syria. Det snak­ked om 300. Med bri­tisk pass kan de reise fritt i Europa.
Ung­dom­mer helt ned i 16 år rei­ser.
 

Intel­li­gence sources told The Tele­graph that Bri­tons make…

Fra trygt hjem i Danmark til døden på slagmarken i Syria

Hjemme i Dan­mark sit­ter for­eldre og slekt og ikke skjøn­ner noen­ting. Stu­die­kor­tet til 17-årig Fatih Khan ble 12. okto­ber vist frem på syrisk tv, sam­men med en gruppe døde. For­eld­rene tror søn­nen er blant dem.
De spør seg hvor­dan det var…

Refsdal bagatelliserer faren

Dag­bla­det. Pål Refs­dals kro­nikk i Dag­bla­det 14. novem­ber hvor han for­sø­ker å ufar­lig­gjøre det trus­sel­bil­det jiha­dis­ter måtte utgjøre i vårt sam­funn er full av feilslutninger.…

Halshogg en av sine egne

Den mest eks­treme grup­pen i Irak, ISIS, inn­røm­mer at den hals­hogg feil per­son. Moham­med Fares var en av deres egne, men de opp­da­get det først etter at hodet var hogd av.
Ikke bare er ISIS sadis­ter, de vet hel­ler ikke hvem…

Jihad er den nye flåtten

Pål Refs­dahl skri­ver i Dag­bla­det om medie­nes opp­haus­sing av Syria-farerne og andre som har vært innom Norge og blitt ter­ro­ris­ter. Han sam­men­lig­ner det med “bru­ken” av flått.
 
Frykt sel­ger og da er det ikke all­tid så nøye med hvor begrunnet…

Syria: Assad Likely to Stay

New York times. A growing num­ber of Syri­ans on both sides of their country’s con­flict, along with regio­nal ana­lysts and would-be media­tors, are deman­ding new stra­te­gies to end the civil war.…

Opprådde overfor Syria-farere

Den danske regje­ring sier det samme som den norske: Man er bekym­ret for alle de unge som drar til Syria. Man for­sø­ker å fore­bygge, man sam­ta­ler og har adgang i straffe­lo­ven til å stille dem ansvar­lig.
Men i prak­sis er…

Kriger for et livssyn

En I Olsen spe­sial: “I Norge har vi tra­di­sjon for å delta i and­res kri­ger.” Aften­pos­ten (som har stengt kommentarfeltet)…

Slik blir ungdom rekruttert til jihad

Aften­pos­ten. Norske myn­dig­he­ter sover, mener Has­san Ali Omar, som i flere år har advart mot radi­ka­li­se­ring og rekrut­te­ring av unge somaliere.…

Familie jihad i Syria

France 24.  Around 150 Kaza­khs said to be from the same family – inclu­ding very young child­ren, teena­gers, women and men – left their coun­try “to fulfil their duty of jihad in the Levant”.…