Emne: integrering

Islam årsak til skolebytte

Chris­tin Holm Roo­stami har skre­vet mas­ter­opp­ga­ven “Skole­bytte - til skole med lavere mino­ri­tets­an­del.” Her er åtte for­eldre dybde­in­ter­vjuet om hvor­for de søkte barna vekk fra nær­sko­len. Tre av for­eld­rene har en opp­fat­ning om at mus­limske leve­reg­ler må føl­ges hvis man…

Fremtid på tvers av religion og kultur i Groruddalen

Segre­ge­rin­gen går sin gang i Oslo, og nord­menn for­la­ter de multi­kul­tu­relle områ­dene rela­tivt raskt. For “man­nen i gata” ser det ut som om en del kul­tu­rer og reli­gio­ner ikke smel­ter sam­men.
På Rom­men skole mar­ke­res FN-dagen med en drøm om…

Oslo bedre enn sitt rykte?

Redak­tør Kjer­sti Stav­rum har skre­vet en kom­men­tar i Aften. Hun er bekym­ret over omdømme­pro­ble­met Oslo har, og mener at noen må ha bak­snak­ket Oslo. Oslo har for mange kva­li­te­ter til at den skal havne på bun­nen når det gjel­der omdømme.…

Sutring?

Det er en mer­ke­lig tid å leve i. Poli­ti­kere kjem­per om gode argu­men­ter for hvor­for inn­vand­rere skal bli majo­ri­tet i Oslo og andre bysen­tra i Norge.
Beri­kende
Nor­ges økono­miske opp­sving de siste år skyl­des innvandring,og mino­ri­tets­ung­dom strøm­mer til høy­sko­ler og universiteter,…

Afrikanske ungdomsgjenger herjer

I midten av februar kunne vi lese om soma­liske ung­dom­mers vol­de­lige fram­ferd i Gro­rud­da­len.  Akers Avis meldte om både ran og slåss­kamp. Gjer­nings­men­nene var under 18 år og minst en under straffe­retts­lig alder. Poli­tiet uttalte at dette var for­hold med…

En gjenganger til besvær

I Hen­rik Ibsens tid­løse og på flere måter ube­ha­ge­lig aktu­elle fami­lie­drama Gen­gan­gere fra 1881, er det en scene i første akt hvor pas­tor Man­ders for­skrek­kes over noen av bøkene som befin­ner seg i fru Alvings hjem, blant hvilke det er…

Rasisme mellom pakistanere og somaliere

I ukens A-magasin har et kort inter­vju med Jane Han­sen, sko­le­as­sis­tent ved Vahl skole i Oslo. Sko­len er full­sten­dig domi­nert av mino­ri­tets­språk­lige, kun noen få etnisk norske er ele­ver der. Vi får et inn­blikk i for­hol­det barn har til mat,…

Hvordan skal barn lære norsk i barnehager uten norske?

70 pro­sent av mino­ri­tets­språk­lige barn i Oslo må ha sær­skilt norsk­opp­læ­ring enda de har gått i barne­hage. Aften har kart­lagt språk­fer­dig­he­tene til ansatte i  barne­ha­gene i Oslo. Tall­ma­te­ria­let er ikke full­sten­dig, men det er grunn til å anta at 17…

Malmø: Elever flykter fra Rosengård

I Malmø vel­ger nes­ten en tredje­del av ele­vene bort den nær­meste sko­len. De vel­ger sko­ler i en annen bydel eller fri­skole. Den svenske avi­sen Syd­svenskan skri­ver om disse val­gene av skole og illust­re­rer flytte­strøm­men. Det er en strøm av elever…

Balansegang

Siv Jen­sen fikk høre fra ung­doms­po­li­ti­kere at par­tiet har vært for fiendt­lig til mus­li­mer, og må legge om kur­sen hvis det skal ha håp om å kapre stem­mer i det nye Oslo.
Disse syns­punk­tene ble frem­met på Oslo Frps årsmøte i…

De fleste minoritetsspråklige barn går i barnehage, men lærer lite norsk

72 pro­sent av mino­ri­tets­språk­lige barn går i barne­hage. Det påpe­kes sta­dig vik­tig­he­ten av barne­hage­til­bud for at mino­ri­tets­språk­lige skal lære seg norsk, men mye tyder på at norsk­opp­læ­rin­gen i barne­ha­gen svik­ter. Når de mino­ri­tets­språk­lige barna begyn­ner i 1.klasse må over 70…

Samme dal, to verdener

For­si­den på Akers Avis Gro­rud­da­len har kri­sen i Romsås IL som hoved­sak. Idretts­la­get sli­ter med å finne nye til­lits­menn og kan bli lagt ned om kort tid. Tors­dag 26.januar fyl­ler Romsås IL 40 år og med det så kan idrettslaget…

Kriminelle overvåker hjemmehjelper for å spore opp forsvarsløse eldre

I Oslo er det sterk mis­tanke om at hjemme­tje­nes­ten blir holdt under opp­sikt av kri­mi­nelle. For­må­let er å kart­legge hvor for­svars­løse eldre bor. Nå ber man ansatte i hjemme­tje­nes­ten om å være spe­si­elt opp­merk­somme på mis­ten­ke­lige hen­del­ser, samt at bilene…

No go-area i Malmø - ungdommen overtar postombæring

Post­bud i byde­len Seved i Malmø har vært utsatt for gjen­tatte alvor­lige trus­ler. De har både vært utstyrt med volds­alarm og hatt følge av vek­tere. Nå slip­per de å dele ut post i områ­det. Bydels­sje­fen Anders Mal­m­quist ser på situasjonen…

Kulturministeren vil redde Groruddalsfotballen

I novem­ber kunne vi lese om til­stan­dene i flere fot­ballag i Gro­rud­da­len. Akers Avis skrev om en rekke grove hen­del­ser i Gro­rud­da­lens fot­ball­miljø. Det ble anty­det at fot­ball­mil­jøet langt på vei er ødelagt.
Vold, trus­ler og mang­lende for­eldre­en­ga­sje­ment har ødelagt…

Oslos mest belastede bydel

Arbeids­le­dig­he­ten har gått ned i bydel Stov­ner i Gro­rud­da­len det siste året. Det er posi­tivt, men www.lokalavisen.no beskri­ver byde­len med rene ord, for noe er åpen­bart galt øverst i Gro­rud­da­len.
Bydel Stov­ner er verst i Oslo
På tross av at man…

Malmø gikk inn i det nye året med dødelig skyteepisode

Malmø star­tet det nye året på like bru­tal måte som det gamle ble avslut­tet. Like etter mid­natt ble en 15 år gam­mel gutt truf­fet av flere skudd. Et skud­dene traff hodet og brys­tet. Gut­ten ble frak­tet til syke­hus hvor han…

Nyttårsfeiring i Oslo preget av vold og aggresjon

I en tid hvor hon­nør­or­dene er sam­hold, tole­ranse og fel­les­skap, så kan man und­res hvor­for nytt­års­fei­rin­gen ble som den ble i Oslo. Fest­stem­ning, alko­hol og  fyr­ver­keri har vel gjort det til en årlig tra­di­sjon at nytt­års­af­ten er et døgn med…

Tre politimenn skadet under opptøyer i Sødertelje

Poli­tiet i Søder­telje ble beskutt med raket­ter i byde­len Hov­sjø på nytt­års­af­ten. Epi­so­den ble fil­met og det var der­for lett å iden­ti­fi­sere gjer­nings­man­nen. Under pågri­pel­sen av gjer­nings­man­nen star­tet det opp­tøyer på ste­det. Menn, kvin­ner og barn angrep poli­tiet. Tre politimenn…

Jeg er ikke Zlatan

Kor­rekt, ingen nyhed. Der er kun én Zla­tan Ibra­hi­m­ović, og lad os runde det Her­rens år 2011 af med den svenske bal­lade­ma­ger og mega­stjerne.
Ikke fordi han er en emi­nent fod­bold­spil­ler. Det er han unæg­te­lig. Hel­ler ikke, fordi han sandsynligvis…

Skolene har lov å forby caps, men ikke hijab

Lokal­po­li­ti­ker, pappa og drifts­styre­med­lem på Trasop skole, Bjørn Ves­ten, rea­ge­rer på at sko­len prak­ti­se­rer en usak­lig for­skjells­be­hand­ling av ele­vene.  Omdis­ku­terte reli­giøse hode­plagg er lov, mens andre hode­plagg for­bys i under­vis­nin­gen.
Bjørn Ves­ten har ikke som mål at ele­vene skal gå…

Elevene ved Bjerke vgs reagerer på overstyring

Det ble mye opp­merk­som­het mot Bjerke videre­gå­ende skole i Gro­rud­da­len for en tid siden. Sko­len hadde sam­let de etnisk-norske ele­vene i to store grup­per for­delt på to klas­ser. De sty­rende poli­ti­kere i Oslo kunne ikke aksep­tere situa­sjoen, og flere husker…

SSB-forskerne oppklarer

Det kan angi­ve­lig bli mel­lom 6 og 11 pro­sent mus­li­mer i Norge i 2060, men også mel­lom 9 og 22 pro­sent i 2050. Sagt på en annen måte: De har ikke peiling.

Foreldre kurses i Groruddalen

Bydel Alna i Gro­rud­da­len har arran­gert kurs for for­eldre. For­eldre møtes og deler erfa­rin­ger om barne­opp­dra­gelse. Det er lett å se for seg inte­gre­rings­ut­ford­rin­gene i Gro­rud­da­len når man leser om for­eldre­kur­sene.
Kur­sene som er arran­gert heter ICDP og står for…