Emne: ekstremisme

Tyske Taliban

Hver måned rei­ser fire radi­ka­li­serte tyske mus­li­mer til Pakis­tan for ter­ror­tre­ning. 220 på ti år. Halv­par­ten er vendt hjem. For å gjøre hva?

Palestinsk selvskudd

Dra­pet på freds­ak­ti­vist og kunst­ner Juli­ano Mer-Khamis kan skyl­des på pale­stinske myn­dig­he­ter. De mot­set­ter seg nor­ma­li­se­ring av for­hol­det til Israel.

Opprørsleder med jihad-bakgrunn

En av lederne for opp­rø­ret i Libya inn­røm­mer at hans menn har kjem­pet i Irak mot ame­ri­ka­nerne. Selv sloss han i Afgha­ni­stan og roser Al Qaida.

Det sidste Sverige II

Til­kald en lyd­kon­su­lent - nu!
På vej ud fra Malmö Hög­skola rin­ger klok­kerne på Sankt Johann­es­kir­ken og min­der ganske ufor­sig­tigt om kris­ten­dom­mens til­stede­væ­relse i Malmø. Det er flere og flere mal­mø­bo­ere da også begyndt at klage over. Kir­ken skal ikke skilte…

Alliansen Pakistan - USA smuldrer

USAs alli­an­sen med Pakis­tan er under alvor­lig press, sym­bo­li­sert ved av Pakis­tan stil­ler en CIA-agent for ret­ten i Lahore.

- Et splittet land

Hørin­gen i Kon­gres­sen om mus­limsk radi­ka­li­se­ring, demon­strerte at USA er et split­tet land. Debat­ten går til kjer­nen: hva vil det si å være amerikaner?

Ekstremismen som nabo

At Hamas og Fatah begge kal­ler Holo­caust en løgn er ingen baga­tell. Det er et ube­ha­ge­lig fak­tum som venstre­si­den har luk­ket øynene for i lang tid.

Den beskjedne terroristen

Utad var den 31 år gamle bang­la­desh­e­ren Rajib Karim en beskje­den, plikt­opp­fyl­lende data­eks­pert hos Bri­tish Air­ways. I vir­ke­lig­he­ten var han terrorist.

Drosjesjåfør hetset homofilt par

Et homo­filt par ble tra­kas­sert av sjå­fø­ren på vei hjem i Oslo 20. februar. Det hele ble så ube­ha­ge­lig at de valgte å for­late drosjen.

Gaddafi eier stormoskeen i Malmø

En av Gad­da­fis stif­tel­ser eier stor­mos­keen i Malmø. Den ara­biske revo­lu­sjon set­ter spørs­må­let om uten­landsk finan­sie­ring av mos­keer i Europa på dagsorden.

Søndagskronik: En märklig kärlekshistoria

Väns­tern har all­tid haft ett pas­sio­ne­rat för­hål­lande till tota­litära dik­ta­tu­rer. Ju mer för­tryck och ju fler mass­mord, desto större entu­si­asm och kärlek.

Polsk prest drept i Tunisia

En polsk prest ble fun­net med hal­sen skå­ret over på en katolsk skole i Tuni­sia fre­dag. Han arbei­det på sko­len. Myn­dig­he­tene skyl­der på ekstremister.

Bawer om Cameron

Er glas­set halv­fullt - eller halv­tom? Bruce Bawer vur­de­rer David Came­rons München-tale.

Oppforderer til jødehat

Abu Labans sønn er med­lem av Hizb ut-Tahrir, og dri­ver åpen hets og opp­ford­ring til drap på jøder.

Muslimsk mobb dreper i Indonesia

Indo­ne­sia har denne uken opp­levd to til­fel­ler av sek­te­risk vold som har ska­ket sam­fun­net. I begge til­fel­ler går eks­treme mus­li­mer løs å minoriteter.

Camerons München-tale

David Came­rons tale i Mün­chen mar­ke­rer et brudd med den fler­kul­tu­relle poli­tik­ken i Stor­bri­tan­nia. Den lange veien til­bake til vir­ke­lig­he­ten er begynt.

Over Egypt hviler Gaza

Ves­ten må lære av Hamas og Gaza: Man til­lot isla­mis­ter under våpen stille til valg, som nek­tet å god­kjenne Oslo-avtalen. En ufor­tjent triumf.

Planla å hogge hodet av journalistene

De tre ter­ro­ris­tene som ville angripe Jyllands-Postens hoved­kvar­ter i Køben­havn, planla å binde jour­na­lis­tene med strips og skjære hodet av dem.