Al Jazeeras fall

Hans Rustad

Al Jaze­era ble iden­tisk med den ara­biske våren. Ingen annen sta­sjo­nen iden­ti­fi­serte seg i den grad med de fol­ke­lige revo­lu­sjo­nene. Men da våren gled over i isla­mis­te­nes hen­der og ble en vin­ter for andre, fulgte Al Jaze­era med.

Det gjorde ikke befolk­nin­gen i Egypt og da Moha­med Morsi falt fulgte Al Jaze­era med i drag­su­get. Den ara­bisk­ta­lende kana­len har litt for ofte og alt­for tyde­lig vist at den står på Bror­ska­pets side. Der­for ble Morsis fall også til et opp­gjør med Al Jaze­era: den ble tatt av luf­ten og flere ansatte ble arres­tert, mid­ler­ti­dig. Også leder av Kairo-kontoret. Ankla­gen lød på opp­vig­ling til opprør.

Slik blir det når man direkte med­spil­ler i en intern makt­kamp: soli­da­ri­tet og pro­pa­ganda for Bror­ska­pet ble til fiend­skap mot den andre halv­de­len av befolkningen.

Den under­lige, bisarre situa­sjon opp­står at man på innen­riks­de­par­te­men­tets presse­kon­fe­ranse 6. juli kunne se egyp­tiske jour­na­lis­ter som uni­sont ropte “Barra”, “Barra” “Ut”, “Ut” og deres Al Jazeera-kollega. Sul­tan al Qassa­mis artik­kel i For­eign Policy er meget inter­es­sant. Den sier noe om hva som hol­der på å skje i Midt­østen, både posi­tivt og negativt.

As Arabs rose against their govern­ments in those heady, hope­ful days, Al Jaze­era pro­vi­ded non­stop cover­age -- often against the will of dicta­tors -- of the unfol­ding revo­lu­tions. But once the dust sett­led, the network was accu­sed of taking the side of Isla­mists. “Many of the edi­tors and anchors in Al Jaze­era Ara­bic are de facto Mus­lim Brot­her­hood sym­pat­hizers,” said Fadi Salem, a Dubai-based rese­ar­cher spec­ia­li­zing in Arab media. “This has been reflected in the channel’s pro-Islamist cover­age over the past two years, rely­ing heavily on a com­bi­na­tion of incite­ment, bloody sce­nes, and Isla­mic preachers and media commentators.”

Al Jazeera’s slow descent began with the advent of the Syrian civil war, when it bla­tantly aban­do­ned jour­na­li­s­tic stan­dards in favor of a spec­i­fic nar­ra­tive. Since then, I have recor­ded various instan­ces of Al Jazeera’s biased cover­age, some of which have veered into the comical -- like when live repor­ters in man-on-the-street inter­views has­tily snatch their microp­ho­nes back from Egyp­ti­ans who dare to cri­ti­cize Morsy or praise Muba­rak on camera.

Siden Al Jaze­era er eid av hers­ke­ren av Qatar er den også et instru­ment i hans hen­der. Sty­rin­gen har blitt litt for tyde­lig de senere år. Også Midt­østens befolk­ning har lag som har mod­net og leser sen­din­gene bedre. De liker ikke å bli manipulert.

Par­tisk­he­ten for Bror­ska­pet har vært så tyde­lig at den har pro­vo­sert. Kan­skje søn­nen som har over­tatt vil for­søke å dis­tan­sere Qatar noe fra for tett for­hold til Brorskapet?

 

Qatar, Al Jazeera’s home coun­try and finan­cial patron, gave bil­lions of dol­lars in aid to Morsy’s govern­ment in the past year and has been accu­sed of sup­por­ting regio­nal Isla­mist move­ments, much to the chag­rin of neigh­bo­ring Arab sta­tes. At the height of the Egyp­tian upri­sing against the Brot­her­hood on June 30, Al Jaze­era dis­re­gar­ded the pro­tests and instead aired an inter­view with a Syrian dis­si­dent -- as well as soc­cer trai­ning upda­tes. Al Jazeera’s live Egypt ser­vice, a 24/7 news affi­li­ate of the Qatari media giant, did cover the pro­tests, but it isn’t as widely avai­lable in the region. Al Jazeera’s live Egypt ser­vice, more­over, is equally biased in favor of the Brot­her­hood -- so much so that Brot­her­hood spo­kes­man Gehad El-Haddad directed his follow­ers on Twit­ter to tune in following the fatal shoo­ting of 51 Morsy sup­por­ters by the army on Mon­day, July 8.

Noe av den iro­nien som Al Jaze­era er blitt utsatt for, kan man også finne i synet på Obama og USA. Fol­ke­lige opp­stan­der ser tvers gjen­nom dobbeltmoral.

 

To Al Jazeera’s twi­sted cover­age of events, Egyp­ti­ans reacted with rage. On July 8, leaf­lets featuring a hand drip­ping with blood were drop­ped out­side the network’s Cairo office. They read: “The makers of the news” and “Sedition and the Other Sedition,” a play on Al Jazeera’s motto, “The Opi­nion and the Other Opinion.” Foreign Policy reported that anot­her leaf­let was dis­tri­buted near Al Jazeera’s offices, read­ing “A bul­let may kill a man, but a lying camera kills a nation.”

Even jour­na­lists showed their frust­ra­tion. At a news con­fe­rence held by spo­kes­men for Egypt’s Interior Mini­s­try, also on July 8, Egyp­tian jour­na­lists were heard chan­ting “Barra! Barra!” or “Out! Out!” at Al Jazeera’s bureau chief. The jour­na­lists accu­sed the network of broad­cas­ting ima­ges from the Syrian civil war, alle­ging they had taken place in Egypt. Iro­ni­cally, the Interior Mini­s­try spo­kes­man ple­a­ded with eve­ryone to calm down. “We are in Egypt, the land of free­dom of democracy,” he said.

That same day, Dubai-based Gulf News reported that 22 staff mem­bers of Al Jazeera’s Egypt channel resig­ned “over what they alleged was cover­age that was out of sync with real events in Egypt.”

Også andre har kom­men­tert syn­kende kva­li­tet og ensi­dig­het. Bl.a Economist.

Al Jaze­era har likt aktivist-TV: når mot­stan­de­ren var Israel eller USA var de i sitt glans­num­mer. Da er fien­den uten­for. Men når de del­tar i makt­spill innen den ara­biske ver­den, blir fall­høy­den mye større og reell.

 

That Al Jaze­era is biased in favor of the Brot­her­hood is now widely accep­ted as fact. In a January 2013 article tit­led “Must Do Bet­ter,” the Eco­nomistexco­ria­ted the network for its “breath­less boos­ting” of “the Qatar-aligned Mus­lim Brot­her­hood in Egypt.” In Novem­ber 2012, poli­ti­cal scien­tist Alain Gresh wrote that the channel had “lost much of its lustre -- and some of its best jour­na­lists -- as a result, and has become a mout­h­piece for the Brot­her­hood.” Adel Iskan­dar, a Washington-based scho­lar of Arab stu­dies whose rese­arch focu­ses on media, said that “by cheer­lead­ing for the Brot­her­hood, the sta­tion has effec­tively lost its mar­ket in the region’s most popu­lous coun­try and become a pariah in society.”

In Egypt, Al Jazeera’s lopsi­ded cover­age quickly alie­nated viewers, many of whom took to social media to voice their dis­p­lea­sure. So toxic was the Twit­ter­sphere during the latest round of pro­tests that on July 1, two days before the coup, I pre­dicted that “Egyp­ti­ans will kick Al Jaze­era Ara­bic out of the coun­try” once Morsy was overthrown.

 

Den ara­biske ver­den har mang­let et sivilt sam­funn og frie medier. Al Jaze­era er blitt en fange av emi­ren av Qatars ønsker og ambi­sjo­ner, i klas­sisk ara­bisk hers­ker­stil. Sta­sjo­nen hadde trengt all sin uav­hen­gig­het for å navi­gere i det grum­sete ideo­lo­giske far­van­net som Midt­østens poli­tikk er blitt.

 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/07/11/al_jazeera_egypt_qatar_muslim_brotherhood?page=0,1

 

http://www.document.no/2013/04/al-jazeera-politisert-journalister-slutter/
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.