Taliban angriper Kabul

Christian Skaug

Taliban-milits har i mor­gen­ti­mene i dag gått til en rekke koor­di­nerte angrep i og uten­for Afgha­ni­stans hoved­stad Kabul. Blant målene var par­la­men­tet og andre offent­lige byg­nin­ger, NATO-hovedkvarteret og andre mili­tære mål samt uten­landske ambas­sa­der og Kabul Star Hotel. Minst 24 men­nes­ker er rap­por­tert drept i angre­pene, som har fun­net sted både med raket­ter og selvmordsbombere.

Tali­ban har påtatt seg ansva­ret for det hele, og deres aksjon kom­mer etter at de i for­rige uke hadde varl­set en ny offen­siv i lan­det, hvor det ikke har fore­kom­met noe lig­nende på over et halvt år.

Aksjo­nen fin­ner sted på et sær­de­les uguns­tig tids­punkt for vest­mak­tene, som er i ferd med å trekke seg ut av lan­det mens ame­ri­ka­nerne i mel­lom­ti­den har for­hand­let med den isla­mis­tiske ter­ror­or­ga­ni­sa­sjo­nen. Ved å angripe nå sen­der Tali­ban et bud­skap om at den vest­lige kon­trol­len alle­rede er i ferd med å glippe, og at de står klare til å overta. En snar­lig til­bake­trek­ning kan såle­des virke som en ydmykelse.

 

BBC: Tali­ban launch raids on Kabul and other Afghan targets
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.