Fritt Ords Pris 2012 til Sara Azmeh Rasmussen

Nina Hjerpset-Østlie

Fritt Ords Pris for 2012 går til Sara Azmeh Ras­mus­sen. I en
presse­mel­ding skri­ver sty­ret i Fritt Ord at Ras­mus­sen får pri­sen for sitt “modige og kom­pro­miss­løse enga­sje­ment for indi­vi­dets ukren­ke­lig­het, for ytrings­fri­het og religionskritikk.”

Sara Azmeh Ras­mus­sen (født 1973) har de siste fem år mar­kert seg med en sær­egen stemme i norsk offent­lig­het. Hen­nes enga­sje­ment gjel­der spe­si­elt respek­ten for men­neske­ver­det. Hun har gått inn i vik­tige debat­ter om kvin­ner og islam, for­føl­gelse av homo­file, og kjønns­iden­ti­tet. Hun har også ytret seg sterkt i dis­ku­sjo­ner om sur­ro­gati og om barne­vern. Kam­pen for demo­krati og refor­mer i hen­nes hjem­land Syria har berørt henne dypt og resul­tert i bidrag til den offent­lige debat­ten.
Sara Azmeh Ras­mus­sen ble født i Damas­kus, og kom til Norge i 1995. I roma­nen Skygge­fer­den (2012) bru­ker hun stoff fra sin syriske bak­grunn. I Norge stu­derte hun ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, og ble cand.mag. i kul­tur­stu­dier. Hun har en mus­limsk bak­grunn, og har valgt å fort­sette å stå innen­for den mus­limske kul­tu­ren selv om hun erklæ­rer seg som ate­ist. Hun karak­te­ri­se­rer seg selv som homo­fil og transperson.

Azmeh Ras­mus­sen er en sær­de­les uredd, vel­for­mu­lert og skarp debat­tant - noen vil si kon­fron­te­rende. Hun har ikke gått av veien for å bruke sterke virke­mid­ler, og har hel­ler ikke avstått fra å kri­ti­sere beve­gel­ser og orga­ni­sa­sjo­ner hun selv har til­hørt. Hen­nes virke som offent­lig intel­lek­tu­ell hen­ger i stor grad sam­men med egne livs­er­fa­rin­ger, og pre­ges av en uvan­lig klar­het og intensitet.

Vi gra­tu­le­rer.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.