Manson og Breivik

Hans Rustad

Char­les Man­son inn­går i et gal­leri av men­nes­ker som var i stand til grense­løs ond­skap og hadde det man kal­ler gjen­nom­fø­rings­evne. Det spørs om ikke Anders Behring Brei­vik mer hører hjemme i et slikt sel­skap enn det ideo­lo­giske han for­sø­ker å påbe­rope seg. Utstrå­lin­gen snak­ker høy­ere enn jour­na­lis­te­nes utlegninger.

Man­son har aldri angret.

Han har nå bedt om å slippe ut på prøve for 12. gang. Tro­lig får han avslag også denne gang. Man­so­ner blitt 77 år.

Det er Daily Mail som drar his­to­rien om masse­mor­de­ren som ble ikon på hip­pie­ti­dens mørke side. Han dan­net The Family, et kol­lek­tiv som gjorde hva som helst; også masse­mord. Sha­ron Tate, Roman Polan­skis vakre kone, var ni måne­der på vei da gjen­gen brøt seg inn i deres hus i Los Ange­les i 1969. Ifølge aktor ville de for­søke å starte en “race war”.

Der og da tok flower power ugjen­kal­le­lig slutt, der og på Altamont-festivalen.

Last year he broke a 20-year pub­lic silence with an inter­view on the 40th anni­ver­sary of the Tate mur­ders. He descri­bed him­self as a ‘bad man who shoots people’.

Spou­ting the sort of mumbo jumbo that he used in inter­views in the 1980s, he said: ‘You have to accept yours­elf as God. You have to rea­lise you’re just the devil just as much as you’re God, that you’re eve­rything and you’re not­hing at all.’

Når man ser med hvil­ken inter­esse Man­son har beholdt medie­nes inter­esse, kan man tenke seg at det samme vil skje med ABB.

På det ene siden vil det være celebritet-siden, på den andre vil det bety at ver­den ikke blir fer­dig med his­to­rien: den vil bli tatt opp igjen og vur­dert igjen og igjen. Det er der­for ikke like­gyl­dig hva som sies og skri­ves. Det vil garan­te­ret bli vur­dert av etter­ti­den. Ten­ker dagens aktø­rer på det?
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.