Pressestøtte også til nett

Hans Rustad

Kul­tur­mi­nis­ter Anni­ken Huit­feldt fore­slår at presse­støt­ten skal bli platt­form­snøy­tral. Digi­tale abon­nen­ter skal telle like mye som de på papir.

Over­gan­gen til digi­tale medier betyr en lang­som kvel­ning av papir­avi­sene som finan­sie­rer gra­tis nett­avi­ser. Avi­sene finan­sie­rer så og si sin egen død.

Den faren har Huit­feldt sett og vil avverge ved å like­stille papir og digi­tale abonnenter.

I et hørings­no­tat fore­slår Regje­rin­gen at presse­støt­ten end­res slik at ord­nin­gen blir plattformnøytral.

- Menin­gen er at abon­ne­ment på nett skal telle like mye som papir­abon­ne­ment. Det er den vik­tigste end­rin­gen vi fore­slår, sier Hutifeldt.

For­sla­get inn­e­bæ­rer at støtte­ord­nin­gen ikke len­ger vil være bun­det til papir­avi­ser, og pres­sen også kan få til­skudd for digi­tale utgivelser.

Et slikt nøy­tralt prin­sipp vil være av inter­esse, også for document.no. Støtte vil avhenge av at leserne er vil­lig til å betale for digi­tale utga­ver. Med sitt for­slag hen­ger Huit­feldt opp en gul­rot som sti­mu­le­rer til over­gang til beta­lings­løs­nin­ger på nett.

 

 

- Nett skal bety like mye som papir
Anni­ken Huit­feldt fore­slår end­ring i pressestøtten.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.