ABB - kom mordlysten først?

Hans Rustad

Psy­kia­tri­rap­por­ten til Tor­geir Husby og Synne Sør­heim rom­mer svært vik­tig mate­riale for å for­stå Anders Behring Brei­vik. Pres­sen har i noen grad under­slått den mer­ke­lige blan­din­gen av kal­kyle og gal­skap som er ABBs signatur.

Fel­les­nev­ne­ren er kan­skje ikke poli­tikk, men mord­lyst. Fan­ta­sier om drap i mas­siv skala.

Kan­skje Utøya ikke ble valgt fordi Brei­vik anså AUF-erne for å være et vik­tig mål, men fordi de var et lett­vint mål. Ube­skyt­tede unge uten flukt­mu­lig­het. Det leg­ger en eks­tra sadisme til hans gjerning.

Den poli­tiske begrun­nel­sen for Utøya er svært varie­rende. I det ene øyeblikk at de var radi­kale marx­is­ter, i det andre at han ville ramme Arbei­der­par­tiet, i det neste at de står for poli­tik­ken som har ødelagt Norge. At det var ment som en advar­sel, er kan­skje det som kom­mer nær­mest, for der­med røper Brei­vik at han begikk masse­mor­det for å sta­tu­ere et eksem­pel: Han ønsket å drepe flere, mange flere. Dette var bare begynnelsen.

4.500 men­nes­ker sto på B-listen, klare til å likvideres.

Bre­vik begynte å samle våpen før han bestemte hvem han skulle bruke dem mot.

Sig­na­tur

Pres­sen har kon­sen­trert seg om det kal­ku­lerte, men uten å ta med hele kal­ky­len, som vit­ner om en spe­si­ell form for gal­skap. Hvil­ket ord man bru­ker om den er mindre vik­tig. Men nor­male men­nes­ker vil raskt opp­dage gal­ska­pen når de leser rap­por­tene om Breivik.

Det fin­nes i smått som i stort, i den spe­si­elle måten å ord­legge seg på. Husby og Sør­heim er kri­ti­sert for å ha skre­vet at ABB anvendte neo­lo­gis­mer. De mener å kunne bevise at ordene ikke er nye. Men det er ikke poen­get: ABB anven­der dem på sin egen måte, han har en helt egen stil, han lever i sitt eget språk.

Bil­det av Brei­vik samme kveld som han blir pågre­pet, er utvil­somt av doku­men­ta­risk verdi og der­for et sup­ple­ment til teksten.

Det fin­nes pas­sa­sjer i politi­av­hø­ret fra kvel­den 22/7 som sier det meste. Det er lako­niske set­nin­ger som rom­mer et helt uni­vers av gal­skap og ondskap.

Plan B anser sik­tede som 100 % vel­lyk­ket. Han end­rer dette senere i avhø­ret hvor han for­klarte at ufor­ut­sette ‘logis­tikk pro­ble­mer” gjorde at han måtte utsette spreng­nin­gen av regje­rings­kvar­ta­let som egent­lig skulle bom­bes kl 10:00. “Denne utset­tel­sen var kata­stro­fal for hele greia”. Sik­tede vet at folk slut­ter kl 14:00 på fre­da­ger. Sik­te­des opp­rin­ne­lige plan B ville ha kos­tet mange flere men­neske­liv i Oslo samt at han ville ha hatt tid nok til å komme seg til Utøya innen kl 11:00 hvor Gro Har­lem Brundt­land opp­holdt seg. Sik­tede ser på sist­nevnte som en for­ræ­der klasse A og skulle såle­des “henrettes”.

Bare synd at folk slut­ter kl 1400 på fre­da­ger og at han ble forsinket.

Dette min­ner om Ame­ri­can Psycho.

Eli­ten var delt inn i tre kate­go­rier, og de som ble ram­met til­hørte kate­gori C, dvs. de var egent­lig ikke vik­tige. Men hvor­for slo han da til, og hvor­for for­sva­rer han det og sier at de var radi­kale marx­is­ter som er skyld i den førte poli­tik­ken i Norge? Dette er ikke logisk og kon­sis­tent. AUF’erne har svært liten inn­fly­telse på poli­tik­ken i Norge. Det var til­gjen­ge­lig­he­ten som trakk ABB til Utøya, og det at målene var så sårbare.

På hans A-liste står 12 navn og på B-listen 4.500. Alle skulle utryd­des, og det var han som øver­ste kom­man­dør for Knights Temp­lar i Norge som hadde befal over liv og død. Igjen et utslag av hans drapslyst.

Dette er fan­ta­sier om masse­død og har lite med høyre­ra­di­kal ideo­logi å gjøre. Det hand­ler om Brei­viks drapsfantasier.

Han har tre krav til myn­dig­he­tene som han vil ha inn­fridd hvis han skal sam­ar­beide. Et av dem er at det må inn­fø­res døds­straff i Norge og tor­tur av fan­ger med water­board­ing. Han ønsker selv å bli tor­tu­rert, og tror hele hans fami­lie vil bli hen­ret­tet. Igjen mas­sive dødsfantasier.

Han hev­der å ha 15.000 sym­pa­ti­sø­rer i Norge, hvorav mange innen poli­tiet. Det er to andre cel­ler i Norge. Dem var han vil­lig til å røpe.

Sik­tede er vil­lig til å overgi to andre celle­med­lem­mer i Norge som plan­leg­ger ter­ror­ak­sjo­ner mot marx­is­tiske par­tier eller par­tier som støt­ter multi­kul­tu­risme. Både navn og loka­li­sa­sjon på celle­med­lem­mene skulle han gi. Kra­vene for dette var at PST sje­fen Janne Kris­ti­an­sen skulle pre­sen­tere et til­bud for jus­tis­ko­mité om å inn­føre døds­straff i Norge ved hen­ging, og at water­board­ing inn­fø­res som tortur.

Utover det var det 80 cel­ler i Europa, og i Frank­rike trodde han de ville ta mak­ten innen 15 år.

Brei­vik vet han vil bli frem­stilt som et mons­ter, men han sier at det ikke er første gang monstre gjør det let­tere for mode­rate. Her ser han for seg at hans monst­røse hand­lin­ger skulle gjøre det let­tere for mot­stan­derne av isla­mi­se­ring av Europa!

Man mer­ker at poli­tiet møter en vir­ke­lig­het som er helt uten­for deres sol­sys­tem. Bre­viks ver­den er et sort hull, som suger all energi og mate­rie til seg. Man mer­ker at både politi og psy­kia­tere måtte verge seg mot ham. Han utstrå­ler noe helt spe­si­elt, og hans opp­fat­nin­ger og gjer­nin­ger pas­ser sam­men. Tan­kene er like gale som hand­lin­gene. Å si at det er andre som ten­ker som ham, er sim­pelt­hen å svikte en sann­fer­dig frem­stil­ling av Bre­vik. Da vil man koble ham til rasjo­nelle men­nes­ker og han blir ikke mulig å forstå.

Vi mener at det er vik­tig at disse pri­mær­do­ku­men­tene kom­mer ut og gjø­res til­gjen­ge­lige. Det står der alt sam­men. Selv det første politi­av­hø­ret rom­mer ele­men­ter av alt det ABB står for, og man for­står at psy­kia­terne Husby og Sør­heim brukte adjek­ti­vet “bisarrt”.

Document.no vil der­for pub­li­sere psy­kia­tri­rap­por­ten i les­bart for­mat, både på norsk og på engelsk, med noen opp­sum­me­rende kom­men­ta­rer der dette er nød­ven­dig. Vi synes ikke at pres­sen har ytt mate­ria­let rettferdighet.

 
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.