Rekordhøy utvandring fra Sverige

Nina Hjerpset-Østlie

Utvand­rin­gen fra Sve­rige i 2011 over­sti­ger den store Ame­ri­ka­ut­vand­rin­gens toppår i 1887, skri­ver svenske Sta­tis­tiska Cen­tral­by­rån (SCB) i en presse­mel­ding. Sam­ti­dig som 51.179 per­soner utvand­ret fra Sve­rige, økte lan­dets befolk­ning med 67.285 per­soner og utgjør nå 9.482.855.

SCB set­ter den høye utvand­rin­gen i rela­sjon til dagens folke­mengde og økte mulig­he­ter til å flytte på seg. Det er sær­lig Kina som til­trek­ker seg utvandrerne:

En anmärk­nings­värd ökning stod utvand­rin­gen till Kina för, dit 1 787 per­soner flyt­tade. Det var 80 procent fler än under 2010. Kina var det sjunde populäraste utvand­rings­lan­det och hälf­ten av utvandrarna var svenska med­bor­gare. Jäm­fört med år 2000 var utvand­rin­gen till Kina fem gån­ger så hög. Lik­som tidi­gare år var det van­li­gast att flytta till våra nor­diska grann­län­der samt de engelsk­språ­k­iga län­derna Stor­bri­tan­nien och USA.

Til tross for den høye utvand­rin­gen og mins­ket inn­vand­ring er Sve­rige fort­satt et inn­vand­rings­land, med større inn­vand­ring enn utvand­ring. I 2011 inn­vand­ret 96.467 per­soner til Sve­rige. Det er flere menn enn kvin­ner som inn­vand­rer, og den gjen­nom­snitt­lige alde­ren for inn­vand­rerne er 28 år for både menn og kvinner:

Van­li­gast var det att svenska, ira­kiska och polska med­bor­gare invand­rade. Soma­lia som 2010 var det van­li­gaste med­bor­gar­ska­pet för invandrarna, näst Sve­rige, har nu pla­ce­rat sig på sjätte plats. Orsa­ken är att det varit mycket svårt för soma­liska med­bor­gare att få uppe­håll­s­till­stånd i Sve­rige av anhörigs­käl. Detta på grund av att det inte finns någon stats­makt i Soma­lia som kan utfärda ID-handlingar som Sve­rige god­kän­ner.
Ara­biska våren når ända hit

Invand­rin­gen av med­bor­gare från län­der som har upp­levt oro­lig­he­terna i spå­ren från den ara­biska våren har ökat. Invand­rin­gen av med­bor­gare från Jemen, Libyen, Egyp­ten och Syrien har ökat med drygt 50 procent jäm­fört med 2010. Till största delen är det män som har invand­rat. Ett annat land med oro­lig­he­ter är Afgha­ni­stan. Invand­rin­gen av med­bor­gare därifrån har ökat under de senaste fyra åren och var vid årsskif­tet det fjärde van­li­gaste med­bor­gar­ska­pet bland invandrarna.

SCB: Befolk­nings­sta­ti­stik 2011 - folkökning

Högre utvand­ring än på Karl-Oskars tid
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.