Red.: Betaling for document.no?

Hans Rustad

Aften­pos­ten kan idag for­telle at region­avi­sene til Schib­sted skal fase inn beta­ling for sine digi­tale tje­nes­ter. Fal­lende papir­opp­lag kan i leng­den ikke betale for det som er gratis.

Document-redaksjonen har sys­let med lig­nende tan­ker. Vi mener økono­misk uav­hen­gig­het er av fun­da­men­tal betyd­ning. Men da må det komme pen­ger inn i sys­te­met. Dona­sjo­ner eller fri­vil­lige abon­ne­ment bidrar med en drøye 30.000 i måne­den. Men vi skulle gjerne vært over i en fas­tere ord­ning, som hadde et kom­mer­si­elt potensial.

Luk­king og beta­ling til­ta­ler ikke. Men fin­nes det andre mer flek­sible løsninger?

Ett for­slag går ut på å gi de beta­lende til­gang, mens ikke-betalere får en for­sin­kelse på noen timer. Der­med ville man appel­lere til de som har sans for document.no og ser ver­dien av at nett­ste­det får ben å gå på. Vi snak­ker om beskjedne sum­mer, kan­skje i stør­rel­ses­or­den 50 kro­ner måne­den. Sist uke hadde vi 36.000 unike lesere. Hvis 5 % valgte å betale ville vi ha en kon­tant­strøm på 90.000! dvs. et hopp på 300 %. Da snak­ker vi plut­se­lig om pen­ger. Et slikt beløp gir oss et helt annet hand­lings­rom. Folk må ha pen­ger for å leve, og skal vi få tak i flinke folk må de ha noe igjen.

I det lange løp er det ikke bra for del­ta­kel­sen at ting er gra­tis. Vi ønsker at folk skal enga­sjere seg, og å gi document.no et økono­misk fun­da­ment er en begyn­nelse. Opp­ga­vene bare vokser.

Når det er sagt: en stor takk til de tro­faste som hver måned, eller ellers, over­fø­rer pen­ger til document.no!

For­tell oss hva du mener! kontakt@document.no
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.