Nytt kriselån til Hellas

Christian Skaug

Finans­mi­nist­rene i euro­so­nen er blitt enige om en ny «red­nings­pakke» for Hel­las, og har gitt til­sagn om nye lån til det kon­kurs­truede lan­det på 130 mil­li­ar­der euro -- pen­ger som langt på vei vil gå med til å refi­nan­siere gam­mel gjeld. For å holde karu­sel­len gående for­plik­ter gre­kerne seg til ytter­li­gere ned­skjæ­rin­ger i de offent­lige utgif­tene, hvil­ket på kort sikt vil resul­tere i lavere BNP og der­med enda høy­ere gjeld sett i for­hold til det lan­det produserer.

Tan­ken bak det hele er nok at gre­kerne skal tvin­ges til lavere lønn -- en slags erstat­ning for deva­lu­e­ring gitt at man er i en penge­union -- og fra offent­lig til pri­vat virk­som­het, to struk­tu­relle end­rin­ger som i det lange løp burde gi større kon­kur­ranse­evne på det inter­na­sjo­nale mar­ke­det -- i teorien.

Spørs­må­let er om lan­det tåler heste­ku­ren. Et demo­ra­li­sert folk som mis­ter sine dyk­tigste bor­gere og ellers ikke ser noe lys i tun­ne­len, kan vans­ke­lig løfte seg selv opp etter håret. Lavere pri­ser kan bidra til å erobre større mar­keds­an­de­ler i bran­sjer hvor lan­det alle­rede ope­re­rer, som turis­men. Men gre­kerne har ikke all ver­dens indu­stri, og kan under enhver omsten­dig­het ikke kon­kur­rere med Kina og andre på pris. Skal man kon­kur­rere på kva­li­tet behø­ves inno­va­sjon. Til det kre­ves inves­te­rin­ger og men­nes­ke­lige res­sur­ser til et pro­sjekt man har tro på, men ideer eller frem­tids­tro er det ikke for mye av i Hel­las akku­rat nå.

 

BBC: Euro­zone minis­ters back 130bn-euro bailout for Greece
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.