Beboer på Sinsen: “Det er å be om at det skal bli et nytt Malmö”

Rubb

Det har ilø­pet av januar vært stort fokus på Malmø og vol­den som brer om seg i denne multi­kul­tu­relle byen i Skåne. Det media ikke stil­ler spørs­måls­tegn ved er om multi­kul­tu­ren har noe med vol­den å gjøre. Det bely­ses hel­ler ikke hvil­ken ret­ning Oslo er i ferd med å ta. Med fjor­årets vold­tekts­bølge, en rekke påsatte bil­bran­ner, et stort antall over­falls­ran og den dystre sta­ti­stik­ken når det gjel­der kniv­stik­king så langt i år, så må det være lov å spørre om utvik­lin­gen går mot det bedre.

For­rige tors­dag var det et til­felle av grov vold med kniv i et bolig­kom­pleks på Sin­sen. Det endte med både døds­fall og fysiske ska­der. En beboer i dette bolig­kom­plek­set set­ter rene ord på hvor­dan hver­da­gen kan opp­le­ves i Oslo. Det er en skrem­mende utvik­ling, og det er naivt å tro at det er kun på Sin­sen det er et slikt miljø.

Jan Jacob­sen, som repre­sen­te­rer de syke­hus­an­satte lei­e­boerne i boli­gene, er ikke over­ras­ket over at det skjedde et drap akku­rat her.

- Nei, jeg er ikke over­ras­ket når vi ser utvik­lin­gen over tid. Jeg kan ikke se at poli­ti­kere og gård­eier ønsker den utvik­lin­gen, det er å be om at det skal bli et nytt Malmö, sier Jacob­sen, som er leder av Inter­esse­for­enin­gen for syke­hus­an­satte i tje­neste­bo­li­ger (ISBIT).

De ti blok­kene ved Sin­sen­krys­set, som rom­mer 475 lei­lig­he­ter, har vært mye i medias søke­lys. Vold, nar­ko­tika og utrygg­het har pre­get hver­da­gen for beboerne i de slitne blokkene.

- En kruttønne

- Dår­lig stan­dard, høy hus­leie og opp­ma­ga­si­ne­ring av leie­ta­kere med sær­lige utford­rin­ger gjør at det blir en kruttønne, fort­set­ter Jacobsen.

En annen beboer for­tel­ler noe om for­hol­det mel­lom “man­nen i gata” og poli­ti­kere. Det har vært besøk av poli­ti­kere i områ­det, men ingen ting skjer av til­tak for å få gjøre situa­sjo­nen bedre.

- Dette er noe vi har gått og ven­tet på ganske lenge. Noe sånt måtte skje etter hvert, en gang måtte det smelle. Poli­ti­kerne kom hit og vi trodde at ting skulle bli bedre, men jeg kan ikke si at ting har blitt så fryk­te­lig mye bedre, sier han.

Byråds­le­der Stian Ber­ger Røsland(H) er av de poli­ti­kerne som har besøkt dette problemområdet.

Byråds­le­der Stian Ber­ger Røs­land (H) besøkte bolig­kom­plek­set i mai i fjor.

- Dette er et bolig­kom­pleks som, i den nåvæ­rende for­fat­ning, ingen bør bo i, uttalte han til TV2.

- Ingen bedring

Han lovet bot og bed­ring. Blant annet skulle byrå­det instru­ere byde­lene om å ikke gi hus­leie­ga­ranti til folk som ønsket å flytte inn i blok­kene, teamet med boopp­føl­gere skulle utvi­des og eie­ren ble pålagt å pusse opp.

Men ifølge Jan Jacob­sen har ikke situa­sjo­nen blitt bedre.

- Sna­rere tvert i mot. Det er inne i en nega­tiv spi­ral og det utvik­ler seg mer og mer i nega­tiv retning.

Direk­tør Kai Sjø­v­old i Fre­dens­borg eien­doms­sel­skap, som eier bolig­kom­plek­set, utta­ler seg rela­tivt posi­tivt om utvik­lin­gen på Sin­sen. Bydels­di­rek­tør, Kari Anne Mathi­sen, i bydel Bjerke har også et mer posi­tivt syn på områ­det enn det enkelte bebo­ere har.

- Jeg vil beskrive det som vesent­lig bedre enn for et drøyt år siden. Men vi har også et sosi­alt ansvar for å gjøre utkas­tel­ser og må for­holde oss til norske reg­ler. I den aktu­elle lei­lig­he­ten var det en utkas­telse på gang med nams­man­nen, men det kunne tid­ligst skje om en måned. Det var synd at vi ikke rakk å avvikle det kon­krete lei­e­for­hol­det, for da hadde ikke dra­pet skjedd der, men vi må for­holde oss til de lover og reg­ler som gjel­der, sier Sjøvold.

-------------------------------------------------------

Bydel Bjerke har et eget «Pro­sjekt Sinsenveien».

- Jeg hadde inn­trykk av at det hadde sta­bi­lis­tert seg og det som skjedde tors­dag kom over­ras­kende på oss. Jeg vet ikke om det skyl­des bomil­jøet eller om det var en enkelt hen­delse, sier bydels­di­rek­tørl Kari-Anne Mathisen.

For de som har beskuet dette bolig­om­rå­det på Sin­sen bør det være lov å stille spørs­måls­tegn om enkelte kul­tu­rer har en lavere ters­kel for å begå vol­de­lige hand­lin­ger og kri­mi­na­li­tet. Det er ikke noe som tyder på at sosiale boli­ger er fre­de­li­gere med en multi­kul­tu­rell domi­nans. Det er dette som en del bor­gere smer­te­lig erfarer.

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Ikke-overrasket-over-at-drap-skjedde-her-6756961.html#.TzDYLRwmwgs

 

 

 

 

 
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.