Tyrkia åpner dørene for Hamas

Hans Rustad

Ting tyder på at Hamas har utvik­let tet­tere for­bin­del­ser med Tyr­kia. Tyrka kan komme til å erstatte Syria som hoved­base uten­for Gaza.

Det vil være en kob­ling med store kon­se­kven­ser. Tyr­kia tar mål av seg til å bli modell for det nye demo­kra­ti­serte Midt­østen. I denne pro­ses­sen har det opp­kas­tet seg til for­sva­rer av pale­sti­nerne og Gaza spe­si­elt. Det var der­for ingen til­fel­dig­het at det var tyr­kiske skip som ledet flo­til­jen med Mavi Mar­mara for i mai 2010. Regio­nale hegemon-ambisjoner inn­e­bæ­rer med andre ord fiendt­lig­het mot Israel, siden Israel lig­ger i kon­flikt med palestinerne.

Ved å slippe Hamas enda tet­tere innpå seg øker Tyr­kia inn­sat­sen. Men spil­let kan velte Recep Tayyip Erdo­gans planer.

Hamas er del av det isla­mis­tiske Bror­ska­pet. Anti­se­mit­tis­men er et gjen­nom­gå­ende trekk. Men det gjør Bror­ska­pet og isla­mis­men ube­reg­ne­lige, for anti­se­mit­tisme har en tendens til å føl­ges av anti­ame­rikan­sime, først og fremst pga USA tette bånd til Israel. Der­med står par­tene over­for hver­andre som mot­stan­dere. Har Erdo­gan kal­ku­lert med hva han kan bli dratt inn i? Hamas bru­ker terror.

 

Hamas is devel­o­ping new rela­tions with Tur­key, accor­ding to new reports coming from the region. The arran­ge­ment inclu­des ope­ning an offi­cial Hamas office in Tur­key in a mat­ter of weeks and a reported Tur­kish pledge of $300 mil­lion to help re-build Hamas-controlled Gaza.

The new rela­tion­ship isn’t good for Israeli-Palestinian peace, but it does say some things about regio­nal dyna­mics, accor­ding to Coun­cil on For­eign Rela­tions senior fel­low Elliott Abrams.

If Hamas is tur­ning to Tur­key, Abrams argues, it means that Syria (and Assad) is no lon­ger a host for the organization’s lea­dership and Iran’s influ­ence is severely weakened.

It’s not clear, how­e­ver, what Turkey’s requests are. Abrams isn’t con­vin­ced that Tur­key will put much pres­sure on Hamas to offer con­ces­sions on renoun­cing ter­ror or cur­bing anti-Semitism, but if Hamas were to launch anot­her series of attacks against Israel, “the Turks could find that their new alli­ance is an embar­rass­ment, com­pli­ca­ting rela­tions not only with Israel but with the Uni­ted Sta­tes and the EU.”

 

Is Tur­key the new home for Hamas?

 

Ismail Hani­yeh var nylig på rund­tur, den første siden de kas­tet ut Fatah i 2007. Han skal på en ny tur til Golf-statene til uken og skal da også møte iranske representanter.

 

Hamas’ Gaza chief Ismail Haniyeh’s recent offi­cial tour ope­ned the door to finan­cial coope­ra­tion between the ter­ror group and Tur­key, a high-ranking Hamas offi­cial told the Al-Sharq news­pa­per on Thursday.

The offi­cial told the news­pa­per that Tur­key has agreed to carry out a pro­ject to sup­port Hamas and rebuild Gaza. Accor­ding to the offi­cial, Hamas will open an offi­cial office in Tur­key in the coming weeks.

Iran recently cooled its rela­tions with Hamas, after Hamas refu­sed to sup­port Syrian pre­si­dent Bashar Assad.

Despite the cool rela­tions, how­e­ver, Hani­yeh indi­cated Wed­nes­day he has added Iran to the iti­ne­rary of his next inter­na­tio­nal tour.

Hani­yeh is expec­ted to depart for the Per­sian Gulf, where he will meet with offi­ci­als in Qatar, Barain, and Iran, on January 30.

The addition of Iran to Haniyeh’s iti­ne­rary comes after Iran’s Pre­si­dent Mah­moud Ahma­dine­jad sent Hani­yeh a let­ter on Tues­day con­gra­tu­la­ting him on the anni­ver­sary of Hamas’ vic­tory over Fatah in its bloody June 2007 seizure of Gaza.

Hai­nyeh recently retur­ned from his first offi­cial tour since Hamas vio­lently took over Gaza in 2007. In addition to Tur­key, during the tour he also visited Egypt, Tuni­sia and Sudan.

 

Tur­key Agrees to Help Hamas Financially

Hamas’ chief Ismail Haniyeh’s offi­cial tour ope­ned the door to coope­ra­tion between the ter­ror group and Turkey.

 
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.