- Romfolket behandles som et renovasjonsproblem

Rubb

Rus­ken er Oslos dug­nad for opp­ryd­ding og for­skjøn­nelse av byen. Nå får Rusken-sjefen dikri­mi­ne­rings­refs for utta­lel­ser om rom­fol­ket. Det er Aften­pos­ten som brin­ger his­to­rien og har en dek­kende illust­ra­sjon av for­hol­dene som råder der rom­fol­ket slår leir i hoved­sta­dens fri­om­rå­der. Hus kon­stru­ert av stok­ker og pre­sen­ning, samt meng­der av søp­pel i områ­der de slår seg ned, har vært en gjen­gan­ger de siste årene. Senest i som­mer rev poli­tiet en stor leir som huset et ti-talls rom­folk. Da uttalte Anik­ken Haugli(H):

Anni­ken Haug­lie (H), Oslos byråd for sosiale tje­nes­ter, synes det er uhold­bart av det fin­nes såpass mange leire hvor det bor rom­folk i nær­he­ten av Oslo sentrum.

– Dette er et sosi­alt pro­blem, og en helse­mes­sig utford­ring når det utvik­ler seg cam­per midt i byen, sier Haug­lie og leg­ger til:

– Denne aksjo­nen viser jo også at rom­fol­ket er en men­neske­gruppe som lever under vans­ke­lige for­hold.
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/krim/osloaksjon-politiet-jevnet-romfolkets-teltleirer-med-jorden-3517704.html

Rusken-sjef Jan Hau­ger får nå refs for utta­lel­ser han kom med i som­mer. Han for­tel­ler at han snap­pet opp infor­ma­sjon i sam­ta­ler med andre. Han har videre­for­mid­let utta­lel­sene og de er siden blitt til­lagt ham. Det å si at rom­fol­ket er kri­mi­nelle, tig­ger, stje­ler og nas­ker er en gene­ra­li­se­ring som er uøns­ket av Likestilling- og dis­kri­mi­ne­rings­om­bu­det, selv om svært mange erfa­rer akku­rat disse pro­ble­mene med denne befolkningsgruppen.

Utta­lel­sene til Rusken-sjefen kan føre til tra­kas­se­rin­ger og kren­kel­ser, mener LDO. Det er mulig at det er utta­lel­sene om at rom­fol­ket spi­ser hun­der og måker som ska­per størst for­ar­gelse, og om de er kor­rekte er en annen ting. Men at for­søp­ling, tig­ging og tyveri føl­ger i kjøle­van­net av rom­fol­kets lei­rer er vans­ke­lig å bort­for­klare for men­nes­ker som har hatt en slik leir i nabolaget.

De stje­ler, nas­ker, dri­ver med lomme­ty­veri og tig­ger. Dette er multikriminelle”.

De gril­ler rot­ter, ender og måker”.

Det er som å slåss mot vindmøller”.

Dette er noen av utta­lel­sene Rusken-sjef Jan Hau­ger har kom­met med om østeuro­pe­iske tig­gere det siste året, og som Likestillings- og dis­kri­mi­ne­rings­om­bu­det nå har rea­gert på.

I okto­ber for­mid­let flere medier his­to­rier om rom­folk som skulle ha flådd hun­der og gril­let rot­ter i Oslo, med Hau­ger som kilde. His­to­riene kunne ikke bekref­tes av noen, og både poli­ti­kere og rom­folk rea­gerte på his­to­riene og på Hau­gers gene­relle utta­lel­ser om rom­tig­gere. Hau­ger uttalte også at han ikke så det som sin opp­gave å sjekke his­to­riene før han uttalte seg.

Kan føre til krenkelser

I sine utta­lel­ser gene­ra­li­se­rer han med per­soner med rom­bak­grunn som gruppe. I til­legg til dette, ser han på rom som et kriminalitets- og reno­va­sjons­pro­blem”, skri­ver ombudet.

Ombu­det skri­ver også at utta­lel­sene “kan føre til tra­kas­se­ring og kren­kel­ser mot enkelt­in­di­vi­der på sikt”, og vil bruke dem som “eksem­pel på en type uhel­dig ste­reo­typi­fi­se­ring”. Ombu­det påpe­ker også at offent­lige repre­sen­tan­ter “bør ta et sær­lig ansvar når de refe­re­res i den offent­lige debatten”.

Jan Hau­ger føler nå at det er han selv som er blitt saken. Og Rødt mener at rom­fol­ket er utsatt for tra­kas­se­ring. At befolk­nings­rup­per tar seg til rette og for­søp­ler oslo­bor­ger­nes fri­om­rå­der er ikke len­ger det denne saken hand­ler om.

- Da er det jo du som har sagt dette?

- Ja, men dette er hen­tet ut fra sam­ta­ler i befa­rin­ger der pres­sen har vært til stede, sam­men med poli­tiet, Rus­ken­pa­trul­jen og andre res­surs­grup­per. Jeg er ikke ute etter rume­nerne, jeg har bare for­søkt å belyse et pro­blem for Oslo. Disse sita­tene er truk­ket så langt ut at jeg føler at det er jeg som er blitt saken, sier Hauger.

Vil for­følge saken

Han kom­mer her­etter til å vise større var­som­het over­for mediene.

- Jeg har ikke vært akt­som over­for dere i mediene. Jeg kom­mer til å være mye stren­gere med sitat­s­jekk nå. Jeg vil for eksem­pel kreve sjekk av sita­ter etter dette inter­vjuet, sier Hauger.

Det er par­tiet Rødt som har kla­get inn utta­lel­sene, og de vil nå for­følge saken politisk.

- Rom­fol­ket er blitt utsatt for tra­kas­se­ring og behand­let som et reno­va­sjons­pro­blem. Hvis det skulle være slik at Hau­ger ikke står for dette, bør byrå­den uan­sett beklage på vegne av kom­mu­nen over­for rom­folk, mener Reza Rezaee ®.

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Rusken-sjefen-far-diskrimineringsrefs-6739078.html#.Tw30o5fXTjs

 

 

 

 
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.