Månedsarkiv: januar 2012

29.01.2012

28.01.2012

Nick Cohen om sensuren i frihetens tidsalder (III)

Etter en intel­lek­tu­ell og moralsk avkled­ning av blas­fe­milo­ve­nes og gruppe­ret­tig­he­te­nes tals­menn og et til­bake­blikk på John Mil­tons kamp for ytrings­fri­he­ten i 1600-tallets Eng­land med for­bau­sende rele­vans for nåti­den, går Nick Cohen i bokens andre del over til å drøfte hvordan…

Europa på museum

Kaf­fen er god og kring­len ligeså oppe i cafeen på Natio­nal­mu­seet i Prin­sens Palæ i Dron­nin­gens Køben­havn, og muse­ets børne­af­de­ling med work­shop om Euro­pas lande er et hit for de små. Men hvad med årets træk­plas­ter for voksne – udstillingenEuropa…

ABB bekrefter at han ringte departementene

Det kom en svært ube­ha­ge­lig tele­fon til regje­rin­gens sen­tral­bord i mars 2011. Jens Stol­ten­berg, Gro Har­lem Brundt­land, sky­ting av AUF’ere og ordet mani­fest ble nevnt.
Anders Behring Brei­vik har nå bekref­tet å ha ringt depar­te­men­tene, mel­der VG Nett. Men han husker…

- Ikke vold eller hets mot innvandrere 22/7

Poli­tiet har ikke noe i sine log­ger som vit­ner om at ikke-europeere ble utsatt for spon­tane over­fall, vold eller tra­kas­se­ring fre­dag 22/7.
Det skri­ver Aften­pos­ten, som har bedt poli­tiet over hele lan­det om å gå gjen­nom log­gene sine for denne perioden.…

Regjeringen avslår å støtte sikkerhetstiltak rundt synagogen

For­stan­der i Det mosa­iske Tros­sam­funn, Erwin Kohn, ret­ter hard kri­tikk mot Jus­tis­de­par­te­men­tet for å avslå søk­na­der om støtte til sik­ker­hets­til­tak.
Israel har nylig sendt ut en advar­sel om at jøder og israe­lere over hele ver­den bør utvise større var­som­het både…

Brorskapet ved makten gjør Gaza-operasjoner vanskeligere

Den tid­li­gere for­svars­sje­fen i Israel, Gabi Ash­ke­nazi, sier Isra­els stil­ling er blitt vans­ke­li­gere etter den isra­elske våren gikk over i isla­mis­tiske valg­seire: En ny frem­ti­dig stor-skala ope­ra­sjon mot Gaza er poi­tisk mer føl­som. På den annen side hen­ger en iransk…

Tyrkia åpner dørene for Hamas

Ting tyder på at Hamas har utvik­let tet­tere for­bin­del­ser med Tyr­kia. Tyrka kan komme til å erstatte Syria som hoved­base uten­for Gaza.
Det vil være en kob­ling med store kon­se­kven­ser. Tyr­kia tar mål av seg til å bli modell for det…

Gullsmeder bak stengte dører i åpningstiden

Det er godt å sitte på lands­bygda å skue utover kul­tur­land­ska­pet og skog­kledde åser. Godt å kjenne at Oslo, byen jeg vokste opp i, er på avstand. Når man har fulgt utvik­lin­gen i Gro­rud­da­len gjen­nom 35 år, så er dette…

27.01.2012

Tillit og kontroll

En av mine med­ar­bei­dere er en kvinne i godt vok­sen alder som for drygt to år siden skled på vei til arbei­det, falt og pådro seg et rik­tig stygt ankel­brudd. Damen ble brakt til syke­hus der hun ble ope­rert så…

Dreper ord?

Her kom­mer omsi­der opp­ta­ket av debatt­mø­tet som ble holdt i Oslo Mili­tære Sam­fund den 12. novem­ber under Jon Hustads ledelse. Inn­le­dere er Katrine Win­kel Holm, Bjørn Stærk, Ole Jør­gen Anfind­sen og Walid al-Kubaisi. Opp­ta­ket varer i to timer, og inneholder…

Stoltenberg - sikkerheten for dårlig

Man skulle for­vente at sik­ker­he­ten rundt stats­mi­nis­te­ren blir iva­re­tatt når han skal delta på et uten­dørs­ar­ran­ge­ment midt i Oslo. Men sik­ker­hets­opp­leg­get rundt Jens Stol­ten­berg under Holocaust-markeringen på Akers­hus­stranda var langt fra det man bør for­vente etter 22/7.
Vi kom vand­rende langs…

Stoltenberg: aldri for sent

Jens Stol­ten­berg har fått et annet alvor over seg siden 22/7. At han sto ved Akers­hus­kaia og erkjente at det var nord­menn som hen­tet og kjørte jøder til trans­port østo­ver, betyr noe, selv om det har tatt 70 år.
-Det er…

Nick Cohen om sensuren i frihetens tidsalder (II)

I sin videre omtale av den reli­giøse sen­su­ren dve­ler Nick Cohen lenge ved den indiske bil­led­kunst­ne­ren Maqbool Fida Hus­ain, som pådro seg hindu­na­sjo­na­lis­te­nes vrede da han ikke hadde noen beten­ke­lig­he­ter med å por­tret­tere hin­du­is­tiske gud­in­ner i utford­rende posi­tu­rer, samt Sherry…

Red.: Økonomi

Kjære lesere,
Document.no har vært igjen­nom et svært begi­ven­hets­rikt 2011, med sterk økning i antall lesere. Her føl­ger en kort beret­ning om hvor­dan det går rent finan­si­elt, da dette er en side av Document.no som ikke så ofte blir belyst.…

NAV legger kraftig make-up på trygdetallene

NAV-sjef Joakim Lystad later som om den norske trygde­sta­ti­stik­ken ikke er alar­me­rende, skri­ver Baard Mei­dell Johann­e­sen på NHO-bloggen. I en kom­men­tar til det siste årets utvik­ling i antall uføre­tryg­dede, skri­ver vel­ferds­eta­ten at ande­len lig­ger sta­bilt på ca. 10% av personene…

Stoltenberg taler på Holocaust-markering

Stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg skal holde hoved­ta­len under mar­ke­rin­gen av Holocaust-dagen under murene ved Akers­hus Fest­ning fre­dag 27. januar.
Når Stol­ten­berg har påtatt seg denne opp­ga­ven vil han ganske sik­kert si noe om skjeb­nen som ram­met jødene i Norge, både de…

Antisemittismen - en belastning for Sverige

Anti­se­mit­tis­men som brer seg i Sve­rige begyn­ner å få alvor­lige føl­ger for lan­dets ren­nomé. Under en mar­ke­ring i EU-parlamentet tirs­dag beskrev leder av Euro­pean Jewish Con­gress, Moshe Kan­tor, utvik­lin­gen i Sve­rige:
I løpet av noen år har Sve­rige gått fra…

To tusen års betennelse

Ein berykta anti­se­mitt, Gilad Atzom -- sjølv jøde -- er invi­tert til NTNU i Trond­heim. Der skal han tale til stu­den­tane. Han er også invi­tert til pre­stige­tunge Har­ward Uni­ver­sity. Hatet ryk­ker fram mot eit av dei minste folk på jorda, eit…

Om å planlegge folkemord i fullt dagslys

Men ingen - selv ikke nazis­ter - kunne fore­stille seg End­lösung. Vi lever med den bitre kunn­ska­pen om at alt er mulig.
Hvilke føl­ger får det for våre valg og vur­de­rin­ger?
Det iranske preste­ska­pet har ved flere anled­nin­ger sagt at Israel…

26.01.2012

Iran vil stenge eksport til Europa umiddelbart

Som reak­sjon på at EU har ved­tatt å boi­kotte iransk olje fra 1. juli, vil Iran rushe gjen­nom en lov som stan­ser eks­por­ten til Europa umid­del­bart. Det vil svi, sær­lig for Ita­lia og Hel­las.
The Ira­nian govern­ment wants to present…

Tiltrukket av islams spiritualitet

Skue­spil­le­ren Liam Nee­son sier han vur­de­rer å kon­ver­tere til islam etter å ha vært i Istan­bul på fil­ming.
Nee­son ble født og opp­vokst som kato­likk i Nord-Irland.
Han sier han lenge har vært på sje­le­lig søken. Det er en spirituelle…