Massiv valgsvindel i Egypt?

Hans Rustad

Isla­mis­te­nes store seier var et resul­tat av mas­siv valg­svin­del. De mili­tære har inn­gått en alli­anse med isla­mis­tene, og ønsker å bruke isla­mis­tene som brekk­stang over­for Vesten.

Det er de tapende par­ti­ene som peker på alle ure­gel­mes­sig­he­tene. De er anmeldt, men ikke tatt til følge. Daniel Pipes og Cynt­hia Fara­hat skri­ver dette i en artik­kel i Natio­nal Review.

The Free Egyp­ti­ans Party, Egypt’s lead­ing classic-liberal poli­ti­cal party, announ­ced on January 10 that it had filed more than 500 com­pla­ints about Lower House elections “but no legal action was taken” in response. The party pul­led out of forthcoming Upper House elections because “vio­la­tors are awar­ded with electo­ral gains and those abi­ding by the laws are punis­hed” and cal­led for their cancellation.

Moha­med ElBa­radei, for­mer direc­tor gene­ral of the Inter­na­tio­nal Atomic Energy Agency (IAEA) wit­hd­rew his can­di­dacy for pre­si­dent on January 14 because of his per­cep­tion of rigged elections: “My con­science,” he announ­ced, “does not per­mit me to run for the pre­si­dency or any other offi­cial position unless it is wit­hin a real democra­tic system.”

Six par­lia­men­tary can­di­da­tes filed offi­cial com­pla­ints against a range of offi­ci­als and deman­ded that the elections be annul­led and redone, reports the news­pa­per El-Badil in its January 10 edition. One of the can­di­da­tes, a Wafd Party can­di­date named Ibra­him Kamel, explai­ned how he acqui­red govern­ment docu­ments indi­ca­ting that fewer than 40 mil­lion Egyp­ti­ans were eli­gible to vote, while the cur­rent elections inclu­ded 52 mil­lion voters, imply­ing 12 mil­lion frau­du­lent bal­lots. This increase was achie­ved, he said, by taking the names and iden­ti­fi­ca­tion num­bers of legi­ti­mate voters and dup­li­ca­ting them between two and 32 times in other electo­ral precincts.

Human Rights Watch anbe­falte nylig at Ves­ten viser god­vilje og tror på isla­mis­te­nes demo­kra­tiske vilje og i det minste støt­ter de mest reformvennlige.

Norske medier har ikke stilt spørs­mål ved opp­slut­nin­gen, selv om man før val­get anslo at Bror­ska­pet ikke vil få mer enn 20-30 prosent.

Her kom­mer et nytt sala­fis­tisk parti og vin­ner 25 %. Hvor­dan er det mulig? spør Pipes og Farahat.

NRK har kom­men­tert at isla­mis­tene er opp­tatt av å skape sta­bi­li­tet og respek­tere freds­av­ta­len med Egypt.

Reports indi­cate that Isla­mists and the mili­tary are wor­king smoothly toget­her on such key mat­ters as mili­tary auto­nomy and amen­ding the 1971 con­sti­tu­tion. Their coope­ra­tion makes sense, for Isla­mists seek Mus­lim unity so as to focus full atten­tion on the infi­del enemy (espec­ially Jews and Christians).

Where are the cyni­cal jour­na­lists cas­ting doubt on the Sala­fis coming from now­here to win 28 per­cent of the vote? Why do hard-boiled ana­lysts, who see right through rigged elections in Rus­sia and Syria, fall for “the big­gest crime of fraud in Egyp­tian his­tory”? Per­haps because they give Cairo a break on account of its having coope­ra­ted with Western powers for nearly 40 years; or per­haps because Tan­tawi rigs more convincingly.

Don’t Ignore Electo­ral Fraud in Egypt
Egypt’s Lower House election is a sham of the mili­tary leadership.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.