Det tyske spanskrøret

Hans Rustad

EU har ende­lig tatt sig­na­let fra omver­de­nen om å gjøre noe for å avverge en euro-kollaps. Men det skjer til en høy pris. Tro­lig vil Hel­las for­late euro-sonen.

Hva det vil utløse, vet ingen.

Finan­cial Times avslørte igår at Tysk­land har fore­slått at det skal utnev­nes en bud­sjett­kom­mis­sær på EU-nivå med full veto-makt over skat­ter og bud­sjet­ter i lan­dene som må ha krise­hjelp. I første rekke Hel­las. Hel­las for­hand­ler om å få en ny pakke på 100 mil­li­ar­der euro. Det får lan­det kun hvis det god­tar det nye kra­vet om å under­kaste seg den nye bud­sjett­kom­mis­særen. Med andre ord vil Hel­las oppgi sin selvstendighet.

Dette er inte­gra­sjon på tysk, og det har alle­rede utløst et rama­skrik i Hellas.

In an angry reac­tion from the Greek govern­ment, the edu­ca­tion minis­ter, Anna Dia­mantopou­lou, a for­mer EU com­mis­sio­ner, slam­med the idea as “the pro­duct of a sick ima­gi­na­tion” in an inter­view with local television.

Angela Mer­kel viser med et slikt for­slag at hun ikke har for­stått noe av his­to­rien, og hvor­dan det påvir­ker gre­ker­nes syn på Tyskland.

Hel­las er alle­rede så hardt pres­set at nye inn­skjæ­rin­ger, og opp­gi­velse av selv­råde­ret­ten, utlø­ser en reak­sjon, et vilt opp­rør. Selv­re­spek­ten er det siste gre­kerne har igjen. Hvis tys­kerne tror de kan tukte gre­kerne i en pres­set situa­sjon viser de at de ikke for­står noe av hva Europa hand­ler om.

Europa er mer enn bud­sjet­ter og økonomi. Regn­skaps­mes­sig og mone­tært har Mer­kel rett: hvis euro­so­nen skal fun­gere og over­førs­ler skje fra rike til gjelds­tyn­gede land, må det være samme disi­plin over alt.

Men gre­kerne har alle­rede skå­ret til benet. Det fin­nes ikke mer fett, nå går det på mus­kel­mas­sen løs. Høyt kva­li­fi­serte gre­kere røm­mer lan­det i hope­tall, og de drar langt av gårde, til land som Australia.

Selv USAs finans­mi­nis­ter Timo­thy Geith­ner er bekym­ret for virk­nin­gen av ned­skjæ­rin­gene på vekstmulighetene.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.