Nederlandsk politiker uønsket i Egypt

Hans Rustad

Uten­riks­ko­mi­teen i det neder­landske par­la­men­tet skulle besøke Egypt, men myn­dig­he­tene der ville ikke slippe inn et med­lem av Fri­hets­par­tiet som hadde kri­ti­sert behand­lin­gen av kopterne.

Enden på visa ble at hele komi­teen valgte å bli hjemme.

Egypt has refu­sed to allow Dutch MP Ray­mond de Roon to enter the coun­try. He was part of a par­lia­men­tary dele­ga­tion due to visit Egypt at the end of this week.
The par­lia­men­tary for­eign affairs com­mis­sion has deci­ded to can­cel the entire visit. It says it up to the Dutch par­lia­ment to decide who is in the dele­ga­tion.
Free­dom Party MP De Roon belie­ves he was refu­sed a visa because he has accu­sed Egypt of car­ry­ing out eth­nic cle­an­sing of its Chris­tian Copt minority. At least 25 people were kil­led in Octo­ber when a peace­ful pro­test march by Copts tur­ned into a blood­bath.
“It would have been bet­ter if Egypt had said: come along and we’ll show you there is no eth­nic cle­an­sing” he com­men­ted.
Free­dom Party lea­der Geert Wil­ders was furious and cal­led it a shame­ful deci­sion by a small-minded coun­try. He added that not­hing has changed in Egypt and the new regime is “just as bar­ba­ric” as the pre­vious one.
For­eign Minis­ter Uri Rosent­hal said it was “the kind of thing you have to deal with” in a coun­try in tran­sition towards democracy but has sum­mo­ned the Egyp­tian ambas­sador for an explanation.

Dutch MPs can­cel Egypt trip
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.