Indonesia på avskogingstoppen

Arild Nordby

I 2006 under­teg­net den rødgrønne regje­rin­gen en avtale med Indo­ne­sia om at Norge skulle bidra med rundt 6 mil­li­ar­der kro­ner der­som Indo­ne­sia på sin side stan­set ned­hugst av regnskogen.

Hvor­dan står det så til i Indonesia?

Nylig ble det pub­li­sert en rap­port som viser at avsko­gin­gen pågår for fullt i Indo­ne­sia, og at lan­det i perio­den 2005-2010 er en av de ver­ste miljø­syn­derne når det gjel­der avskoging.

For øvrig kan det nev­nes at på Trans­pa­rency Inter­na­tio­nals Cor­rup­tion Per­cep­tions Index har Indo­ne­sia i årevis blitt reg­net som ett ver­dens mest kor­rupte land.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.