Kan Tunisias potensial realiseres?

Christian Skaug

Mens vi ven­ter på resul­ta­tet av val­get på grunn­lovs­for­sam­ling i Tuni­sia, kan det være verdt å reflek­tere over odd­sene for posi­tiv utvik­ling i lan­det hvor «den ara­biske våren» star­tet. Et kor­rupt regi­mes fall er en gyl­len anled­ning til en ny start for lan­det, men faren er jo at det avlø­ses av noe verre.

Selv om også Tuni­sia er split­tet mel­lom seku­lære og isla­mis­ter, er det like­vel her at omsten­dig­he­tene synes mest for­del­ak­tige med tanke på frem­ti­den. Isla­mis­tene kan f.eks. vente reell mot­stand fra per­soner som ikke blir rasis­t­stemp­let av omgi­vel­sene av den grunn, en luk­sus man i en til­sva­rende situa­sjon kan­skje ikke ville opp­levd i Europa, gitt at et høyt antall eksilt­u­ni­siere ser ut til å ha stemt Enna­hda. Revo­lu­sjo­nen var ikke ublo­dig, men den gikk fre­de­li­gere for seg enn andre ste­der. Lan­det er ellers ikke vold­somt over­be­fol­ket, dets lov­giv­ning har så mye fransk i seg at respek­ten for indi­vi­det er rela­tivt stor, mange av inn­byg­gerne er høyt kva­li­fi­serte, og såvel de arkeo­lo­giske skat­tene som stren­dene og de varme kil­dene har poten­sial til å bli enda bedre penge­ma­ski­ner enn de er i dag.

En vik­tig res­surs i så måte er Kart­hago, old­tids­byen ikke langt uten­for hoved­sta­den Tunis, som ble ødelagt av romerne etter puner­kri­gene noen år etter at Cato den eldre gikk bort, man­nen som avslut­tet alle sine taler med å ta til orde for nett­opp dette. Av rui­nene etter Kart­ha­gos for­skjel­lige epo­ker, så er de puniske ved en skjeb­nens ironi bedre bevart enn de romerske. Om lan­det var mer vel­fun­ge­rende og hadde en bedre utvik­let turisme, kunne kan­skje en slik attrak­sjon trekke mange flere besøkende.

Il Sole 24 Ores Lara Ricci har snak­ket med Aze­dine Bescha­ouch, en tuni­sisk his­to­ri­ker og arkeo­log -- spe­sia­list nett­opp på Kart­hago -- som for­lot sin jobb hos UNESCO da han ble utnevnt til kul­tur­mi­nis­ter etter Ben Alis fall. Han for­tel­ler at det gamle regi­mets kor­rup­sjon var en trus­sel mot de his­to­riske minnesmerkene.

«Med fjor­ten dekre­ter omgjorde de regu­le­rings­pla­nen for 32 av de 300 hek­ta­rene beskyt­tet av UNESCO, og åpnet områ­det for byg­ging. Kla­nen hans kjøpte det for fem euro pr. kvad­rat­me­ter og videre­solgte det for 1200 euro pr. kvad­rat­me­ter. Jeg har aldri sett noe lig­nende. Så snart jeg ble stats­råd, opp­he­vet vi disse bestem­mel­sene. To hek­tar var alle­rede utbygd med 85 lei­lig­he­ter, så den ska­den kan ikke gjen­opp­ret­tes. Men vi har stan­set den plan­lagte utbyg­gin­gen av nye tolv hek­tar. Og nå har vi pro­ble­mer med folk som har kjøpt. Det er en strid jeg må kjempe hver dag. De sier at trans­ak­sjo­nen må god­kjen­nes “i revo­lu­sjo­nens navn”. Vi har til­budt dem erstat­ning eller rett til å bygge på andre tom­ter, men de vil ikke vite av det. Kart­hago må beskyt­tes, det til­hø­rer alle, og jeg er rede til å vie res­ten av mitt liv til denne kam­pen. Jeg kom hjem for å beskytte all­menn­he­tens, nasjo­nens, inter­es­ser. I 25 år er de blitt van­skjøt­tet. Det er kun pri­vate inter­es­ser som er blitt iva­re­tatt. Og nå er det nød­ven­dig å bringe etik­ken til­bake til lan­det, en etikk som ver­ner om fel­les­go­dene, arbei­det, fore­tak­som­he­ten, retts­sik­ker­he­ten. […] Det er blitt fun­net 800 arkeo­lo­giske skat­ter i Ben Alis pri­vate gemak­ker. Ryk­tene gikk, men det fan­tes ikke bevi­ser. Og selv om man hadde hatt bevi­ser, ville det å anmelde ha vært ens­be­ty­dende med å miste job­ben eller havne i fengsel.»

Det er noe befri­ende ved en mann som vil verne om noe his­to­risk i nasjo­nens interesse.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.