Hva kan Iran ha tenkt?

Hans Rustad

Hvor­for skulle Iran finne på å drepe en saudi-arabisk ambas­sa­dør på ame­ri­kansk jord? Atlan­tics Steve Cle­mons ser flere grun­ner: Iran mener det er USA som er sterkt svek­ket regio­nalt og glo­balt, og kan ha vil­let teste ame­ri­kansk besluttsomhet.

Iran doesn’t feel iso­la­ted. It feels as if it is in the ascen­dancy as the US stum­b­les through stra­te­gic con­trac­tion -- lea­ving allies dumb­foun­ded and vul­ne­rable with more bur­dens on key sta­tes like Saudi Ara­bia to fend for them­sel­ves and alter their stra­te­gies. Saudi Ara­bia and the broa­der Sunni coalition it has through the region are being hit both from social-network dri­ven revo­lu­tions from wit­hin but also are in a serious struggle with what many call the Iran-led Shia Cres­cent in the region. As the per­cep­tion of Ame­ri­can weak­ness has strengt­he­ned, the Sau­dis have com­plai­ned bit­terly to the US to turn things around and get ahead of the trends, to get ahead on the Israel-Palestine divide which ani­ma­tes pas­sions in the Arab street, and to get serious about Iran and its machi­na­tions throug­hout the region.

Iran sees the US stuck in a qua­g­mire in Afgha­ni­stan and still to some degree, tied down by Iraq -- whose tem­pe­ra­ture is more con­trolled by Teh­ran than Wash­ing­ton. The US finan­cial cri­sis, a frust­rated Ame­ri­can popu­la­tion that wants to deal with issues at home rat­her than abroad, and dimi­nish­ing returns to the US from play­ing glo­bal cop have facto­red in to Iran’s pro­bably incor­rect assess­ment that the US is weak and could be hit hard now.

Det er en opp­fat­ning at revo­lu­sjo­nen i den ara­biske ver­den har svek­ket USAs innflytelse.

Saudi-Arabia føler seg pres­set og er ikke for­nøyd med USAs til­pas­ning. Kan Iran ha trodd at et atten­tat ville økt avstan­den mel­lom Wash­ing­ton og Riyadh?

A com­bi­na­tion of per­ce­i­ved Ame­ri­can weak­ness com­bined with wan­ting to knock the Sau­dis off balance might have been enough to jus­tify this strike, which I agree is highly unusual. The Ira­ni­ans do not believe that they have a track for­ward with the US. They believe that China and Rus­sia will not auto­ma­ti­cally line up with the US and Sau­dis even if they were able to align their actions after the assas­si­na­tion might have taken place.

Når det gjel­der plo­tets usann­syn­lig­het viser Cle­mons til James Risens bok om CIA som er full av his­to­rier om ope­ra­sjo­ner som var like ama­tør­mes­sig utført.

Iran’s Logic in Assas­si­na­ting a Saudi Ambassador?
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.