Svensk politi skal lære arabisk og muslimsk tro og kultur

Rubb

Poli­tiet i den multi­kul­tu­relle byde­len Roseng­ård i Malmø, skal i løpet av høs­ten på kurs for å lære om mus­limsk tro og kul­tur. Utdan­nin­gen skal gi poli­tiet kunn­skap om islam, og hvor­dan dette kan påvirke yrkes­rol­len deres.

Under hös­ten kom­mer Rick­ard Lager­vall, isla­mo­log vid Lunds uni­ver­si­tet och Halm­stad hög­skola, utbilda Roseng­årds poli­ser i mus­limsk tro och kul­tur. Utbild­nin­gen arran­ge­ras av Medborgarskolan.

Roseng­årds poli­skår, som är uppde­lade i fyra team, kom­mer under hös­ten kom­mer få en intro­duk­tion och ett kurs­till­fälle om Mus­limsk tro och kul­tur. Rick­ard Lager­vall, dok­to­rand på Cen­trum för Teo­logi och Reli­gions­ve­ten­skap, ansva­rar för utbild­nin­gen som arran­ge­ras genom Med­bor­gar­sko­lan i Malmö. Utbild­nin­gen kom­mer ge poli­serna bra kun­ska­per om islam och hur det kan påverka dem i sin yrkes­roll i olika situationer.

Tid­li­gere i høst kom det også frem at Roseng­årds­po­li­tiet også skal på kurs for  å lære ara­bisk. Det er snakk om fra­ser de har bruk for i sin dag­lige jobb. Kur­sene er fri­vil­lig og på fri­ti­den. 45 politi­menn del­tar i kur­sin­gen. Poli­tiet ønsker å møte beboerne i Roseng­ård på en mer ver­dig måte.

MALMÖ. Poli­sen ska bli bättre på att för­stå och kom­mu­ni­cera med invå­narna i Roseng­ård. I höst sät­ter poli­serna sig bakom skol­bän­ken på nytt för att bland annat lära sig arabiska.

------------------------------

Kur­sen är fri­vil­lig och sker på poli­ser­nas fri­tid men redan har 45 per­soner anmält sig till utbildningen.

Enligt Bengt Hers­ler, när­po­lischef i Roseng­ård, är det poli­serna själva som före­sla­git kursen.

– Det finns många duk­tiga poli­ser som arbe­tar här och har önskat denna utbild­ning. Det är deras höga ambition­snivå som gjort att kur­sen bli­vit av.

Artighets- och häls­nings­fra­ser samt polis­ter­mer står på sche­mat. Från poli­sens håll är man fram­förallt intres­se­rad av att öppna upp en kom­mu­ni­ka­tion mel­lan poli­sen och Roseng­årds invånare.

– Det hand­lar om att möta invå­nare på ett vär­di­gare och lite höv­li­gare sätt. Det är ett pro­blem om man inte kan prata med varandra. Det är vik­tigt att öka kun­ska­pen för att bli bättre poli­ser och kunna arbeta på ett effek­ti­vare sätt, säger Bengt Hers­ler som själv kom­mer delta i språkkursen

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medborgarskolan/pressrelease/view/muslimsk-tro-och-kultur-utbildning-foer-polisen-679074

http://www.skanskan.se/article/20110905/MALMO/709049824/1004/-/sprakkurs-i-arabiska-ska-ge-battre-poliser 

 
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.