Asylavtale Reinfeldt og Miljøpartiet

Hans Rustad

Resul­ta­tet av Miljø­par­ti­ets sam­ar­beids­av­tale med regje­rin­gen viser seg i asylpolitikken.

Det set­tes av 850 mil­lio­ner kro­ner i neste bud­sjett for å kunne ta hånd om fami­lie­gjen­for­ening med såkalt papir­løse barn.

111 SVT Text Sön­dag 18 sep 2011
INRIKES Pub­li­ce­rad 18 september

Asyl­av­tal åter­före­nar somalier

Det ska bli lät­tare för splittrade
soma­liska famil­jer att åter­före­nas
i Sve­rige, genom en uppgörelse mel­lan
rege­rin­gen och Miljö­par­tiet, som i
mars ena­des om en ramöve­rens­kom­melse
om migrations- och asylpolitiken.

Nu avsätts 850 mil­jo­ner kr i budge­ten
till lagänd­rin­gar om anhöri­g­in­vand­ring
och skolg­ång för sk pap­per­slösa barn.

-För Miljö­par­ti­ets del har just
frå­gan om anhöri­g­in­vand­ring varit en
väl­digt prio­ri­te­rad fråga efter­som
det är någon­ting som berör väl­digt
många, säger Maria Ferm, migrations-
poli­tisk tale­sper­son i Miljöpartiet.

INRIKES Pub­li­ce­rad 18 september

Kra­ven på god­kända id-handlingar har
tidi­gare gjort det svårt för bl.a.
soma­lier att åter­före­nas med släkt-
ingar i Sve­rige, efter­som lan­det
sak­nat fun­ge­rande administration.

Men Rädda Bar­nen vill inte vänta till
juli 2012. -Ett år är en väl­digt lång
tid i ett barns liv, säger
gene­ral­sek­re­terare Eli­sa­beth Dahlin.

Migra­tion­smi­nis­ter Tobias Bill­ström
(M) är nöjd med att MP stödjer rege-
rin­gens migra­tion­s­po­li­tik i budgeten.

-För rege­rin­gen har det varit väl­digt
vik­tigt att få en platt­form för att
kunna arbeta under de kom­mande åren
fram till 2014 med migrations- och
asyl­po­li­ti­ken som en helhet.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.