Profil af en morder

Af: Mikael Jalving

Fre­da­gens masse­mord i og uden­for den norske hoved­stad får den øvrige nyheds­strøm til at virke fulds­tæn­dig irre­le­vant. Når sådan noget sker, går ens men­tale ur i stå, mens de alt for vir­ke­lige detal­jer tik­ker ind på skær­men, og man – iblan­det den spon­tane og i mit til­fælde ved­va­rende lam­melse – for­sø­ger at skabe en slags mening i galskaben.

For vist er der mening, kal­kule­ret, onds­kabs­fuld mening i for­bry­del­sen, og vist er der tale om ter­ror i den for­stand, at udå­den ser ud til at være politisk-ideologisk motive­ret. Det er der­for ikke blot en mas­sa­kre, nord­mæn­dene har været vid­ner til. Det er en mas­sa­kre vendt mod selve den poli­tiske orden i vores demo­kra­tiske nabo­land og må føl­ge­lig for­stås som en væb­net, revo­lu­tio­nær hand­ling, en terrorhandling.

Ikke at den har en kina­mands chance for at lyk­kes. Mor­de­ren, hvis navn jeg ikke engang har lyst til at skrive, kende eller huske, ska­der sin sag mere, end han nogensinde vil være i nær­he­den af at for­stå, og skulle andre i det eks­tre­mis­tiske højre­ra­di­kale miljø i Skan­di­na­vien lade sig inspi­rere til noget til­sva­rende, vil de for­hå­bent­lig blive stop­pet i tide og få deres straf, som i mine øjne burde være uden for kate­gori, dvs. med døden til følge.

At mor­de­ren ser sig selv som tem­pel­rid­der eller kors­rid­der kas­ter skam over begge begre­ber. I sit mani­fest hen­vi­ser han lige­le­des til en række navn­givne poli­ti­kere og debatt­ører. Fors­kel­len på mor­de­ren og dem er meget enkel, og for­står man ikke denne ele­men­tære skel­nen, for­står man ikke fors­kel­len på ord og hand­ling, poli­tik og mord, magt og vold. Og så for­står man i grun­den ikke ret meget om sin omverden.

Mor­de­rens hand­ling er hin­si­des ord. Han er på et eller andet tids­punkt, jeg er ikke sik­ker på hvor­når, entre­ret en skin­ver­den, hvor ord slet ikke slår til, ja, hvor ordene bli­ver en fjende, hvor målet klas­sisk nok hel­li­ger ethvert mid­del, og hvor selv­op­fat­tel­sen nær­mer sig den gud­dom­me­lige hævner.

Mor­de­rens hand­ling er ikke poli­tik, men det mod­satte af poli­tik; det er mord, kalkuleret-ideologisk mord.

Mor­de­rens hand­ling er hel­ler ikke magt. Hans magt er på lånt tid, han véd godt, han bli­ver taget. Som den tysk-amerikanske filo­sof Hannah Arendt har skre­vet, er den eks­treme form for magt alle mod én, mens den eks­treme form for vold er én mod alle. Den norske mor­der er én mod alle og såle­des skyl­dig i eks­trem vold; han er en volds­mand med visio­ner, for­skruede, even­tyr­lige og dyst­o­piske visio­ner og med en vilje til at føre dem ud i livet uan­set pri­sen, fordi han anser sig for at være et reds­kab for noget større og indiskutabelt.

Denne mor­der er intel­li­gent, men uden evne til at se sig selv ude­fra. Han er belæst, men det er ingen garanti for noget som helst at være belæst, slet ikke, hvis man sam­ti­dig er en skru­pel­løs og mili­tant mis­sio­nær. Denne cock­tail af våben og vilje, for­stand og selv­for­blin­delse lader til at have pro­mo­ve­ret den mål­ret­tet­hed, det har krævet at gøre dette bar­bari til vir­ke­lig­hed. Det er et bar­bari med men­nes­ke­ligt ansigt og bør der­for hel­ler ikke være os fremmed.

Vi har set det før, mest sys­te­ma­tisk hos men­nes­ker med langt mere magt end denne mor­der. Hos Mao, hos Lenin og andre masse­mor­dere. Fre­dag så vi det igen – i mindre måle­stok, men eks­plo­sivt vol­de­ligt, bes­ti­alsk og umen­nes­ke­ligt menneskeligt.

 

Jal­ving skrev denne 25. juli, men den er fort­satt lesbar.

Jal­ving er en av Dan­marks beste skri­ben­ter. Docu­ment tak­ker for til­la­telse til å gjengi hans artikler.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.