Lysbakken - idealisme og tvang

Hans Rustad

Barne-, likestillings- og inklu­de­rings­mi­nis­ter Audun Lys­bak­ken vil ta skjen­ke­be­vil­lin­gen fra ute­ste­der som dis­kri­mi­ne­rer blant de som vil inn.

Han vil at skjen­ke­kon­trol­len som pas­ser på at det ikke skjen­kes til mindre­årige eller over­sta­dig beru­sede, også skal ha et øye for det Lys­bak­ken og VG kal­ler “kø-rasisme”.

- I dag mis­ter ute­ste­der skjen­ke­be­vil­lin­gen for å gi folk for mye å drikke, eller for ikke å over­holde tids­be­stem­mel­sene. Jeg synes ikke rasisme i køen er noe mindre alvor­lig enn å ser­vere en øl for mye. Det er adgang i loven for å gripe inn der det gjen­tatte gan­ger fore­kom­mer dis­kri­mi­ne­ring, sier Lys­bak­ken til VG Nett.

Han sier skjen­ke­kon­trol­len bør instru­eres av kom­mu­nen til å følge bedre med.

- De kan være på utkikk etter det på samme måte som de obser­ve­rer annet, sier SV-nestlederen.

- Dette vil være effek­tivt, for er det én ting de bryr seg om, er det skjenkebevillingen.

Stats­rå­den sier pro­ble­met ikke kan bli tatt for alvorlig.

Jour­na­list Lasse M. Glom­nes kom­mer ikke med én mot­fore­stil­ling til Lys­bak­kens for­slag. Tvert om. VG og SV synes å være enige om at 22/7 har utløst et nytt og større “vi”, og nå er det vik­tig å bekrefte dette i prak­tisk handling.

Han ber nå kom­mu­ner lan­det over om å ta grep for at fel­les­skaps­ån­den etter juli-terroren skal vare, og la for­sla­get bli valgkamptema.

- Noe av det vik­tigste vi har sett siden ter­ror­an­gre­pet 22. juli er frem­veks­ten av et større norsk «vi», der alle i større grad står sam­men i sor­gen og for­står at vi har en fel­les skjebne. Nå må vi la det vare, sier Lys­bak­ken til VG.

Lys­bak­kens for­slag vil raskt frag­men­tere dette fel­les­ska­pet til mange små “vi”. Det er rett og slett ikke prak­tisk gjennomførbart.

Både utleie­mar­ke­det, arbeids­mar­ket og ute­livs­bran­sjen fun­ge­rer etter kom­mer­si­elle prin­sip­per. Dvs. det er men­nes­ker som sty­rer dette ut fra økono­miske hen­syn. Man kan anmode og appel­lere om “inklu­de­ring”, men man kan ikke pålegge og langt fra bruke offent­lig ansatte som poli­tisk politi, med myn­dig­het til å straffe.

Lys­bak­ken viser her sitt sosialistisk-formynderske sinne­lag. Han er uten mot­fore­stil­lin­ger og kri­tisk sans.

Sosia­lis­ter har his­to­risk vært vil­lig til å bruke kon­troll og makt­mid­ler for å løse sosiale pro­ble­mer, selv om alle med sunt vett kan se at pro­ble­mene ikke egner seg løst med kon­troll. Det for­ver­rer bare pro­ble­mene eller ska­per nye.

Lys­bak­ken og VG ser bort fra at det kan være rasjo­nelle grun­ner til at f.eks. ute­ste­der prak­ti­se­rer siling: hvis noen for eksem­pel taf­ser på jen­tene. Det er et van­lig pro­blem. Ellers har ute­ste­der silt men­nes­ker til alle tider. Man vil gi ste­det en bestemt pro­fil, ha et bestemt kli­en­tell. Det er fak­tisk en del av den økono­miske fri­het. Her vil Lys­bak­ken gå inn og bestemme over en pri­vat virk­som­het. Det er helt utro­lig, og vit­ner om en men­ta­li­tet som går langt utover den aktu­elle saken.

Det ver­ste med denne type sosia­lis­ter er deres gode sam­vit­tig­het. De har en god sak. De er over­be­vist om at de gjør det rette. Og fordi de har rett kan de bruke alle mid­ler. Her går det en rød tråd fra Marx, Lenin, Sta­lin og videre til Mao, AKP (m-l) og dagens SV-ideologer. De har intet lært.

Lys­bak­ken mer­ker ikke at han tram­per over gren­ser. Han vil ødelegge prin­sip­pene for fri virk­som­het - i ute­liv, eien­doms­mar­ked og arbeids­liv. Og han vil gjøre det ved å bruke offent­lig ansatte som poli­tisk politi.

Det er det som får det til å tippe over og minne om politistatmetoder.

Hvil­ken makt vil det ikke gi sjen­ke­kon­trol­lø­rer å kunne rap­por­tere et sjenke­sted for “kø-rasisme”? Da gjel­der det å stå på god fot med kon­trol­lø­rene. En slik ny rolle vil tro­lig til­trekke en ny type kon­trol­lø­rer, men­nes­ker som liker å bruke makt. Den helt gale typen. Og/eller de som har den rette poli­tiske inn­stil­ling. De fin­nes det en god del av i dette lan­det. Det kunne bli rik­tig utrivelig.

Hvis Lys­bak­ken var “hel­dig” med sitt frem­støt for offent­lig ansatte som poli­tisk politi i ute­livs­bran­sjen, ville det kunne gjen­tas i andre sammenhenger.

Et sprin­gende punkt vil være: Hva er “kø-rasisme”? Hvem skal avgjøre hva som fore­går inne i vak­te­nes hode? Hvem skal avveie hen­sy­net til jen­ter som er taf­set på mot man­nens rett til å komme inn? Hvor mange sjan­ser skal han få? Eller, et annet moment: Hvem skal avgjøre hvilke gjes­ter som er lønn­somme? Noen gjes­ter leg­ger igjen svært lite pen­ger. Skal Lys­bak­ken gi økono­miske sub­si­dier til ste­der som slip­per inn alle?

Kjer­nen i Lys­bak­kens tanke­gang er at han ikke respek­te­rer fri­het og men­nes­kers rett til å treffe sine egne valg. Det lig­ger en blan­ding av bru­ta­li­tet og idea­lisme i Lys­bak­kens over­be­vis­ning. Har sosia­lis­tene intet lært om resul­ta­tet av tvang? Nett­opp den idea­lis­tiske tvan­gen er far­lig, for den har en inn­e­byg­get selv­rett­fer­dig­het. Hva gjør man ikke for Den gode saks skyld?

At den en gang bor­ger­lige avis VG ikke rea­ge­rer på dette tanke­god­set, er i seg selv opp­sikts­vek­kende. De røde lam­pene burde lyst. Men også VG syn­tes gre­pet av de uto­piske tankene.

Avi­sen burde lytte til sine lesere.

Inklu­de­rings­mi­nis­te­ren vil gi kø-rasister alkonekt
Lys­bak­kens nye knep for å kneble hets

VG har avstem­nings­rute knyt­tet til artik­ke­len, der leserne blir bedt om å ta stil­ling til Lys­bsak­kens for­slag. Avstem­nin­gen ble stengt. Man kan mis­tenke at det var fordi leserne ikke stemte som for­ven­tet. VG under­vur­de­rer sine lesere.

 
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.