Kommentarfeltet og veien videre

Nina Hjerpset-Østlie

Norge står sam­let i sjokk og sorg etter ter­ror­an­gre­pet som etter­lot minst 93 drepte. Spørs­må­lene om hvor­dan dette kunne skje, og hvor­for ter­ro­ris­ten og masse­mor­de­ren Anders Behring Brei­vik ikke ble opp­da­get er mange.

Våre tan­ker går først og fremst til de som er direkte ram­met og deres pårø­rende. Når vi like­vel ikke har kun­net stanse opp og ta det ufat­te­lige inn over oss, skyl­des det at norsk presse har vært raske til å peke på oss ifb med Brei­vik, og pågan­gen fra hjem­lig og inter­na­sjo­nal presse er og har vært stor. Det eksis­te­rer også et visst trus­sel­bilde som følge av pres­sens uthe­velse av docu­ment som et slags arne­sted for Brei­vik. Dette er en feil­ak­tig frem­stil­ling, som ikke desto mindre har avsted­kom­met store meng­der hat­post og trusler.

Samt­lige inn­sendte inn­legg og e-poster som inn­e­hol­der trus­ler og øvrig hat­post vil bli over­sendt til poli­tiet i løpet av de nær­meste dagene.

Vi har av flere grun­ner valgt å stenge kom­men­tar­fel­tet inn­til videre. Nasjo­nen befin­ner seg i en meget alvor­lig situa­sjon, og alle er dypt rys­tet. Dette pas­ser svært dår­lig med de stem­nings­sving­nin­gene som ofte pre­ger nett­de­bat­ter. Folk har svært for­skjel­lige utgangs­punkt, og inn­legg kan lett få en form som opp­le­ves som pro­vo­se­rende. Dette er ikke en tid for pro­vo­ka­sjo­ner. Vi for­står at mange har mye på hjer­tet i denne vans­ke­lige tiden, men vi har dess­verre ikke res­sur­ser til å hånd­tere kom­men­tar­fel­tet i til­legg til de andre opp­ga­vene vi står over­for. Vi tren­ger tid til å områ oss, for så å gjen­nomgå og utar­beide ret­nin­gen for både docu­ment som sådan og kommentarfunksjonen.

Den gru­somme tra­ge­dien som har ram­met lan­det vårt kal­ler oss alle til sorg, etter­tanke og refleksjon.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.