Dagbladet tapte mot Erik Schjenken

Nina Hjerpset-Østlie

Dag­bla­det har tapt på alle punk­ter i tid­li­gere ambu­lanse­sjå­før Erik Schjen­kens søks­mål mot avi­sen for ærekren­kende påstan­der, og er i Oslo ting­rett dømt til å betale Schjen­ken èn mil­lion kro­ner i opp­reis­ning, samt saks­om­kost­nin­ger på rundt en million.

I søks­må­let gjorde Schjen­ken gjel­dende at Dag­bla­det drev en til­nær­met hets­kam­panje, og stemp­let ham som rasist ifb med Farah-saken i 2007. Schjen­ken ble for øvrig fri­kjent for ankla­gene om rasisme og kren­kende opp­før­sel av Oslo ting­rett og Riks­ad­vo­ka­ten. Også Likestillings- og dis­kri­mi­ne­rings­nemda fri­fant begge ambu­lanse­sjå­fø­rene i Farah-saken for rasisme, og ret­tet sterk kri­tikk mot Likestillings- og dis­kri­mi­ne­rings­om­bud (LDO) Beate Gan­gås som kom til mot­satt kon­klu­sjon - uten at ambu­lanse­sjå­fø­rene fikk anled­ning til å for­klare seg i for­bin­delse med LDOs granskning.

Dom­men kon­klu­de­rer med at Dag­bla­det frem­satte en lang rekke retts­stri­dige ærekren­kende utta­lel­ser om Erik Schjen­ken, og under­stre­ker at pres­sens opp­gave er å infor­mere, avdekke kri­tikk­ver­dige for­hold og også selv å ta stand­punkt i ulike saker:

- I en sak som denne er det imid­ler­tid helt klart at pres­sen må ta hen­syn til at det fan­tes en annen svak part i bil­det, nem­lig de to ambu­lanse­men­nene, som på grunn av sin taus­hets­plikt ikke hadde mulig­het til å for­svare seg, heter det i dom­men.
- Uaktsomme

Det sen­trale temaet var imid­ler­tid om det lå innen­for avi­sens ytrings­fri­het å frem­sette de aktu­elle beskyldningene.

Etter ret­tens opp­fat­ning utviste ikke Dag­bla­det til­strek­ke­lig akt­som­het ved sin journalistikk.

Dag­bla­dets sjef­re­dak­tør Lars Helle rea­ge­rer kraf­tig på pre­mis­sene i dom­men, som han mener i hoved­sak har tatt utgangs­punkt i kom­men­tar­ar­tik­lene og nær­mest ser blindt vekk fra at kom­men­ta­rer må være frie i et sam­funn med ytrings­fri­het. I sitt for­svar vektla Dag­bla­det bla at saken fikk bred dek­ning i riks­me­dia og at avi­sens dek­ning ikke skilte seg ut fra denne. Ret­ten var imid­ler­tid ikke enig, og kon­klu­derte med at Dag­bla­dets jour­na­lis­tiskk var “sær­de­les intens”. Poli­tisk redak­tør Marie Simon­sens kom­men­tar trek­kes frem som eksem­pel på avi­sens dekning:

Ret­ten mener det ikke er et godt nok argu­ment at påstan­der ble frem­satt i flere medier:

- Dag­bla­dets jour­na­lis­tikk var imid­ler­tid sær­de­les intens og avi­sen burde ha vært for­be­redt på at saken ville kunne få et retts­lig etter­spill, heter det i dommen.

Ærekren­kende
Blant kom­men­ta­rene som trek­kes fram som eksemp­ler på rasisme­be­skyld­nin­ger, er poli­tisk redak­tør Marie Simon­sens artik­kel «Skrekk og avsky», hvor hun skri­ver at «Hadde Eivind Rei­ten lig­get blo­dig og for­slått i Hydro­par­ken, ville selv­føl­ge­lig ingen ambu­lanse kjørt fra ham.»

Her mener ret­ten at Dag­bla­det «uakt­somt frem­satte en rekke med like­ar­tede retts­stri­dige ærekren­kel­ser som ikke er beskyt­tet av ytrings­fri­he­ten. De aktu­elle utsag­nene gjen­nom tre uker etter hen­del­sen bidro til å semen­tere opp­fat­nin­ger som den almin­ne­lige avis­le­ser hadde dan­net seg om ambulansemennene».

Også den redak­sjo­nelle dek­nin­gen får gjennomgå.

«Beskyld­nin­gen om at han ikke ble under­søkt til tross for at han lå liv­løs på bak­ken, var en sterkt ærekren­kende urik­tig fakta­ut­ta­lelse ret­tet mot ambu­lanse­menn i tje­neste, og utta­lel­sen hadde en bety­de­lig skade­evne», heter det blant annet.

Det er ven­tet at Dag­bla­det vil anke dommen.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.