Kristen tankesmie - “Skaperkraft”

Hans Rustad

Det er ved å stif­tes en kris­ten tanke­smie. Nav­net er “Ska­per­kraft”, og arbei­det har pågått et års tid. Venstre­si­den får konkurranse.

Noe skjer på den kon­ser­va­tive verdifron­ten. Civita er libe­ra­lis­tisk i verdi og inn­vand­rings­spørs­mål. Det blir de kristne som step­per inn og fyl­ler tom­rom­met. Hvis de evner å bryte med kon­ven­sjo­nelle opp­fat­nin­ger og ram­mer. Inter­es­sant nok leg­ger inte­rim­sty­ret vekt på entre­pre­nør­skap, krea­ti­vi­tet på det økono­miske området.

– Jeg tror en slik tanke­smie vil fylle et vik­tig behov. Det hand­ler om å være tyde­lig i offent­lig­he­ten med gode og gjen­nom­tenkte bidrag i en bredde av spørs­mål ut fra klas­sisk kris­ten tenk­ning, utdy­per leder av inte­rims­sty­ret, Espen Otto­sen over­for Dagen.

Sam­ti­dig pre­si­se­rer Otto­sen, som ellers er infor­ma­sjons­le­der i Misjons­sam­ban­det, at det er vik­tig å få frem i offent­lig­he­ten per­soner som ikke nød­ven­dig­vis inn­e­har sen­trale posi­sjo­ner i menig­he­ter eller organisasjoner.

For­uten Otto­sen består sty­ret av føl­gende per­soner:
Her­mund Haa­land, orga­ni­sa­sjons­an­svar­lig i Norsk Fami­lie­øko­nomi
Robert Erland­sen, admi­ni­stre­rende direk­tør i verdi­pa­pir­fore­ta­ket OX Norge
Karo­line Grosås Nordbø, stu­dent ved Han­dels­høg­sko­len BI.

Tente på ideen

Ifølge Haa­land er Otto­sen og Erland­sen blant de opp­rin­ne­lige idé­ha­verne. Otto­sen selv har tenkt tan­ken i flere år. Haa­land for sin del tente på ideen da han ble inn­budt til å være med.

– Det er nå 60 per­soner som står bak ini­tia­ti­vet, men vi vil ikke offent­lig­gjøre nav­nene før stif­tel­ses­da­gen, som sann­syn­lig­vis blir den 28. april, sier Haa­land til Dagen.

Klart for kris­ten tankesmie
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.