Norsk og barnehave er svaret, eller?

Rubb

Arbei­der­par­ti­ets inte­gre­rings­ut­valg ønsker nå å tvinge barn inn i barne­ha­gen hvis de ikke pra­ter norsk. Nå er det plut­se­lig ikke like vik­tig med mors­mål som før.

Mors­mål som har blitt frem­els­ket i mange år ønskes nå til­side­satt til for­del for norsk. Dette står å lese i Aften­pos­ten 7. februar.

Det kan bety at for­eldre til fire­årin­ger som ikke behers­ker norsk språk godt nok, kan bli pålagt å sende dem i barne­ha­gen for å lære norsk.

- Vi mener den største hind­rin­gen i bar­nets mulig­het til å delta i sam­fun­net og gjøre seg klar til skole­start, er vel­dig svik­tende språk­kunn­ska­per. Ved fire­års­al­der vil vi ta tak i dette og sette i gang til­tak som gjør at bar­nets språk kan utvikle seg. Vi vil se på ulike meto­der, sier Jonas Gahr Støre, som i denne anled­ning utta­ler seg som leder i Aps integreringsutvalg.


- For­eldre som av en eller annen grunn ikke vil sende fire­årin­gen sin i barne­hage, skal kunne tvin­ges til det?

- Det er ikke slik det er ment, men det er en sterk føring for at barn skal lære norsk. For barn er barne­hage det mest effektive.

- Men det er et tvangs­ele­ment her?

- Også i dag kan man pålegge barn som er under barne­ver­net, barne­hage i en viss alder. Her er det snakk om ett til to år før skolestart.

Det er åpen­bart at dette er en inn­røm­melse av at det fin­nes store pro­ble­mer når det gjel­der norsk­språk­lige fer­dig­he­ter. Men når man ser hvor­dan situa­sjo­nen i Gro­rud­da­len utvik­ler seg, så er det vans­ke­lig å se at medi­si­nen som nå fore­slås vil hjelpe i sær­lig grad. 

Man må innse at det sta­dig blir flere barne­ha­ger hvor majo­ri­te­ten av barna ikke behers­ker norsk i til­freds­til­lende grad. I til­legg er situa­sjo­nen slik at sta­dig flere ansatte også behers­ker norsk mindre bra.

Hvil­ken stan­dard vil det være på språ­ket som barna lærer i en slik situa­sjon? I til­legg vet vi at de tar mel­lom fem og syv år å lære språ­ket aka­de­misk, dvs slik at det kan bru­kes i undervisning.

Utdan­nings­in­sti­tu­sjo­nene har og vil få utford­rin­ger av store dimen­sjo­ner i deler av Gro­rud­da­len og ett av gre­pene til Arbei­der­par­ti­ets inte­gre­rings­ut­valg er å inn­skrenke mors­måls­un­der­vis­nin­gen. Plut­se­lig ser også Ap-folk at mors­måls­un­der­vis­ning kan begrense mulig­he­ten til å lære norsk:

Får det Støre-ledede utval­get det som det vil, blir det helt slutt på at skole­ele­ver som behers­ker norsk godt nok til å følge norsk­un­der­vis­nin­gen, skal få til­bud om mors­måls­opp­læ­ring. I ste­det vil utval­get styrke den sær­skilte norskopplæringen.

- Vi under­vur­de­rer ikke mors­må­lets betyd­ning. Men vi leg­ger klare førin­ger på at ele­vene skal over til norsk. De skal ikke henge igjen i en under­vis­ning som begren­ser mulig­he­ten til å lære norsk fullt og helt, sier Støre.

Andre poli­ti­kere slip­per til med kom­men­ta­rer, men leder i Oslo SV Per Østvold kom­mer med den mest spe­si­elle. For­ven­ter han at Pakis­tan skal bli vår vik­tigste handelspartner?

- Vi er enig i hoved­må­let, at barna skal lære norsk, men uenig om veien. I frem­ti­den er det en verdi å beherske mer enn ett språk – som for eksem­pel urdu, sier han.

Aps lands­møte skal vedta ny inte­gre­rings­po­li­tisk platt­form i april.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.