Mubarak har trukket seg - militæret overtar

Nina Hjerpset-Østlie

Egypts pre­si­dent Hosni Muba­rak har trådt til­bake og over­latt mak­ten til militæret.

Under de meget vans­ke­lige for­hold, som Egyp­ten gennem­le­ver, har præ­si­dent Hosni Muba­rak beslut­tet at trække sig fra præi­dent­pos­ten,” med­delte vice­præ­si­dent Omar Sulei­man på egyp­tisk stats-tv.
Mili­tæ­ret over­ta­get ledelsen

Han bekræf­tede, at Hosni Muba­rak der­med har videre­gi­vet mili­tæ­rets ledelse opga­ven at admi­ni­strere landet.

Den his­to­riske beslut­ning inde­bæ­rer til­syne­la­dende, at Omar Sulei­man ikke over­ta­ger ledel­sen af lan­det, men at det bli­ver lan­dets mili­tær, som kom­mer til at lede Egypten.

Beskje­den med mot­tatt med jubel i Kairo og større byer som Suez og Alex­and­ria. På Tahrir-plassen i Kairo, hvor demon­stran­ter har pro­te­stert mot Mubar­aks regime i flere uker, hilste demon­stran­tene Mubar­aks avgang med slag­ord som “Fol­ket har brakt regi­met til fall” og “Allahu Akbar” (Allah er stor).

Den 82-årige Hosni Muba­rak har sid­det på pos­ten i 30 år, og mange egyp­tere har der­med ald­rig kendt til andre præsidenter.

En af oppo­sitio­nens ledende skik­kel­ser Moha­med ElBa­radei mod­tog beske­den med føl­gende salut:

Det er den største dag i mig liv. Lan­det er ble­vet befriet efter flere årti­ers under­tryk­kelse,” siger han til nyheds­bu­reauet AP.

Jyllands-Posten: Muba­rak er trådt tilbage
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.