Litteratur og sannhet

Thomas Nydahl

Men ve den nation, vars lit­te­ra­tur avbryts genom mak­ting­repp - det är inte blott och bart ett brott mot ‘tryck­fri­he­ten’, det är ett för­bom­mande av natio­nens hjärta, en sön­der­hugg­ning av natio­nens minne. Natio­nen minns inte sig själv, natio­nen berövas den and­liga enhe­ten - och trots det sken­bart gemen­samma språ­ket upphör lands­män att för­stå lands­män. Stumma gene­ra­tio­ner lever och dör utan att ha berät­tat om sig själva vare sig för sig själva eller för efter­värl­den.” Så sade Alex­an­der Sol­s­je­nit­syn i sin Nobel­föreläs­ning i lit­te­ra­tur 1970. Den utgavs 1972 i översätt­ning av Hans Björke­gren. Natur­ligt­vis kunde han inte hålla den. Jour­na­lis­ten Stig Fred­rik­sson var en länk till fri­he­ten för Sol­s­je­nit­syn, och han berättar:

Det var den kväl­len i slu­tet av april 1972 som min kar­riär som hem­lig kurir åt Sol­s­je­nit­syn bör­jade. Den kom att vara i nästan två år, tills Sol­s­je­nit­syn greps och sän­des i exil i februari 1974. Under denna tid hade jag unge­fär tjugo hem­liga möten med honom då han över­läm­nade mate­rial som skulle till väst (…) När jag kom till til­l­baka till vår lägen­het efter det där första mötet, tog jag en titt på vad Sol­s­je­nit­syn hade gett mig. Han hade foto­gra­fe­rat av manu­skrip­tet till sin Nobel­föreläs­ning (…) Allt gick smi­digt vid grän­sen, och framme i Hel­sing­fors kunde jag med­dela min chef Hans Björke­gren att “jag har post med mig från Moskva”. Vi beslöt att åka vidare till Stock­holm där vi över­läm­nade Nobel­föreläs­nin­gen till Svenska Aka­de­mien. Nobel­föreläs­nin­gen offent­lig­gjor­des i svensk och inter­na­tio­nell press i augusti 1972 (…) Det är en mycket stark text. Den väckte sen­sa­tion när den kom ut, och den cite­ra­des värl­den över. Detta var första gån­gen som Sol­s­je­nit­syn nämnde ordet “Gulagar­ki­pe­la­gen” och gjorde det känt. Han skrev bl a att “där blev det mitt öde att över­leva medan andra - kanske med större begåv­ning och styrka än jag - gick under”.

Finns det anled­ning att tala om detta idag? Det finns sär­skilt stor anled­ning att göra det.
Vi befin­ner oss mitt i ett civi­li­sa­to­riskt skred. Vad de ara­biska uppro­ren inn­e­bär vet vi för­stås inte ett dugg om. Men i själva stör­tan­det av tyran­nerna sker något oer­hört. Redan en vecka in i den libyska revol­ten utges idag en av Kaddafi-regimen okon­trol­le­rad dags­tid­ning. Vil­ken lit­te­ra­tur skrivs?

Sol­s­je­nit­syn säger bland annat att “lands­män upphör att för­stå lands­män”. Det är just det som sker i ett civi­li­sa­to­riskt skred. Kom­mer vi att för­stå varandra i Europa när isla­mis­men befäs­ter sina ställ­nin­gar, antin­gen på grund av demo­gra­fiska föränd­rin­gar eller för att opi­nio­nen väg­rar se bety­del­sen av detta och fortsät­ter att mumla om god­het och tole­rans. Lands­män upphör att för­stå lands­män i samma utsträck­ning som lit­te­ra­tu­ren fjär­mar sig från varje bety­dande social och poli­tisk mot­sätt­ning och rea­li­tet. Den svenska lit­te­ra­tu­ren befin­ner sig idag när­mare stat­liga stöd­ord­nin­gar och huvud­sta­dens kro­gar än en verk­ligt läsande befolk­ning. Den kri­mi­nal­lit­te­ra­tur som ockup­e­rar sinnena i Europa kom­mer att bidra till en försäm­rad möj­lig­het till poli­tisk klar­het, för­måga till ana­lys och att skapa en “lit­te­ra­tur” som sak­nar varje för­måga att vara natio­nens minne. Om lit­te­ra­tu­ren kom­mer att lida av “mak­ting­repp” (Sol­s­je­nit­syns ord) kom­mer den lik­som pres­sen att verka med en inbyggd själv­cen­sur. En fri ande ska­par fri lit­te­ra­tur. En rädd och under­ku­vad ande ska­par sken­lit­te­ra­tur, tex­ter som är hala och anpassliga.

--
Tho­mas Nydahl
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.