Pedofili og homofili i Afghanistan

Nina Hjerpset-Østlie

I følge en mili­tær­stu­die utar­bei­det for bri­tiske offi­se­rer er pedo­fili kul­tu­relt aksep­tert i det syd­lige Afgha­ni­stan og da sær­lig i Kan­da­har. Eldre afghanske menn kan høyne sin sosiale sta­tus ved å holde unge gut­ter som sek­su­elt leke­tøy, og for­hol­dene blir fei­ret med sang og dans.

Utred­nin­gen ble bestilt fordi unge bri­tiske sol­da­ter er util­passe etter å ha blitt utsatt for sek­su­elle til­nær­mel­ser fra eldre afghanske soldater.

Bri­tiske sol­da­ter har anmo­det om at få en udred­ning af afghanske sol­da­ters sek­su­ali­tet, fordi de und­rede sig over, at det til­syne­la­dende er nor­malt blandt lokale afghanske sol­da­ter at have sek­su­elle for­hold til yngre drenge.

Ame­ri­kanske fors­kere har under­søgt fel­tet, og de er kom­met frem til, at pædo­fili er kul­tu­relt accep­te­ret i det syd­lige Afgha­ni­stan og spec­i­elt i Kan­da­har. Det skri­ver The Tele­graph.
Giver status

Ifølge mili­tær­stu­diet kan ældre afghanske mænd højne deres sociale sta­tus ved at holde unge drenge som sek­su­elt lege­tøj, og for­hol­dene bli­ver fej­ret med sang og dans.

Utbre­del­sen av sek­su­elle for­bin­del­ser mel­lom afghanske menn og/eller unge gut­ter skal blandt annet skyl­des at den strenge kjønns­se­gre­ge­rin­gen, samt lan­dets store fat­tig­dom og det fak­tum at det er svært kost­bart å bli gift.

Det er ulov­ligt at have for­hold til mindre­årige i Afgha­ni­stan. En af for­fat­terne bag rap­por­ten, Anna Maria Car­di­nalli for­tæ­l­ler, at bri­terne efter­spurgte rap­por­ten i som­meren 2009, fordi de begyndte at føle sig ube­ha­ge­ligt til mode, fordi de følte sig gene­ret af soldaterne.

Rap­por­ten giver ikke svar på, hvad de uden­landske trop­per skal gøre, hvis de bli­ver kon­fron­te­ret direkte med pædofili.

Jyllands-Posten: Rap­port: Pædo­fili accep­te­ret i Afghanistan
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.