Det blir aldri godt nok

Hans Rustad

Når man hører på den norske kam­pan­jen for de ille­gale får man inn­trykk av at alt vil bli bra, bare man gir etter på visse punkt. Men erfa­rin­gene fra Sve­rige viser at det aldri blir bra nok. Det fin­nes all­tid inn­røm­mel­ser man burde gjort, noen grup­per som man kan gjøre anskrik på vegne av.

Det opp­le­ver i disse dager den svenske regje­ring. De har begynt retu­ren av ira­kere. Det pro­te­ste­rer de van­lige NGO’ene mot, Amne­sty, og også Europa­rå­det og UNHCR.

Sve­rige har tatt imot desi­dert flest ira­kere i ver­den, ut fra folke­tal­let: 117.000. For­hol­dene i Irak er langt bedre, det er lenge siden man ikke kunne besøke Irak for­holds­vis trygt. Like­vel pro­te­ste­res det.

Tidigt i ons­dags morse lyfte ännu ett plan med tvångs­av­vi­sade ira­kier mot Bag­dad från Arlanda flyg­plats. Avvis­nin­garna har kri­ti­se­rats av Amne­sty, Europa­rå­det och FN:s flyk­ting­or­gan UNHCR som fruk­tat för ira­kier­nas säker­het i hem­lan­det. Beslu­ten har också mött häf­tiga pro­tes­ter från all­män­he­ten. Under ons­dags­mor­go­nen greps 25 demon­stran­ter utan­för Migra­tion­sver­kets kon­tor i Märsta.

Så kunne Svenska Dag­bla­det lekke doku­men­ter fra Wikile­aks som viste at uten­riks­mi­nis­ter Carl Bildt og migra­sjons­mi­nis­ter Tobias Bill­strøm hadde dis­ku­tert tvangs­re­tur med den ame­ri­kanske ambas­sa­dø­ren i Bag­dad, Ryan Crocker, i desem­ber 2007. Bildt sa at en avtale om retur var en ufra­vi­ke­lig for­ut­set­ning for at Sve­rige skulle etab­lere ambas­sade i Bagdad.

Vid fru­kost­mö­tet tog Bildt upp bila­te­rala och multi­la­te­rala frå­gor, men hans huvud­sak­liga bekym­mer var - enligt det hem­ligs­tämplade doku­men­tet - den ira­kiska invand­rin­gen till Sverige.

Utan en överens­kom­melse med den ira­kiska rege­rin­gen om återsän­dande av ira­kier utan uppe­håll­s­till­stånd skulle det vara omöj­ligt för Sve­rige att upprätta en ambas­sad i Bag­dad, kon­sta­te­rade Bildt enligt den ame­ri­kanska rap­por­ten som är date­rad till den 15 september.

Utri­ke­smi­nis­tern berättade för Crocker att man i Sve­rige väntade sig omkring 20000 asy­lansök­nin­gar från ira­kier under 2007. Av dessa beräk­na­des man bevilja cirka 74 procent. Res­te­rande 26 procent var enligt Bildt orsa­ken till att den ira­kiska invand­rin­gen bli­vit en natio­nell angelä­gen­het, samt att det var av största bety­delse för Sve­rige att åstad­komma ett åter­vän­dande­av­tal med Irak:

”Utan ett regel­verk för att skicka til­l­baka till­stånds­lösa skulle invand­rings­pro­ble­met skena okon­trol­le­rat i ett land med nio mil­jo­ner invå­nare”, ska Bildt ha kon­state­rat enligt dokumentet.

Ministra­rna ska enligt ame­ri­ka­nerna dessutom ha påpe­kat att de flyk­tin­gar som anlänt till Sve­rige efter 2003 var svårare att inte­grera i sam­häl­let, efter­som de kom ”blott­ställda, lågut­bil­dade, och utan yrkes- eller språkkunskaper”.

”Bildt och Bill­ström nämnde också flera mycket upp­märk­sammade heders­re­la­te­rade mord som utlöst fler krav från svenska fol­ket på hår­dare invand­rings­po­li­tik”, för­kla­rar man vidare i rapporten.

I en kom­men­tar till mötet med svenskarna skri­ver den ame­ri­kanska ambas­sa­den att Carl Bildt före­fal­ler han­tera Irak­frå­gan seriöst. “Det fak­tum att han foku­se­rar på invand­rin­gen och att han inte alls nämnde EU tyder på att det är inri­kes­po­li­tiska hän­syn som styr hans agerande.”

Man skulle tro dette var helt legi­time begrun­nel­ser. Sve­rige hadde gjort sin bit og vel så det. Men nei, poli­ti­kere og presse skum­mer av indig­na­sjon og for­lan­ger en forklaring.

Ira­kerne i Sve­rige, er de takk­ne­melige og for­sva­rer regjeringen?

–Jag litar på UD och tror inte att de skulle ge en sådan rasis­tisk kom­men­tar, säger Abdul­wa­hid Al Moo­sawi, som är ord­förande i Ira­kiska riksförbundet.

Ceci­lia Wiks­tröm, Europa­par­la­men­ta­ri­ker för Folk­par­tiet, är en av dem som rik­tat skarp kri­tik mot avvis­nin­garna av de kristna ira­kierna. Hon rea­ge­rar på kopp­lin­gen som ministra­rna enligt doku­men­tet gör till heders­mord i Sverige.

–Det är för­fär­lig reto­rik, jag hoppas verk­li­gen och vill inte tro att de kan ha sagt något så avsky­värt, säger hon till SvD.

Bodil Cebal­los, Miljö­par­ti­ets utri­kes­po­li­tiska tale­sper­son, menar att inn­e­hål­let i doku­men­tet illust­re­rar en anpass­ning till Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas agenda.

–Från Mode­ra­ter­nas sida har man anpas­sat sig till främ­lings­fi­ent­liga kraf­ter, vil­ket utåt sett Rein­feldt sagt att man ald­rig kom­mer att göra.

Den samme Cebal­los vil anmelde de to statsrådene.

MP:s utri­kes­po­li­tiske tale­sper­son Bodil Cebal­los menar att ministra­rnas bete­ende kan lik­nas vid utpress­ning. Där­för pla­ne­rar hon nu att KU-anmäla både Bildt och Bill­ström, enligt TV4 Nyheterna.

Bildt sa ira­kerne som har ankom­met etter 2003 har hatt lav utdan­nelse og vært vans­ke­lig å inte­grere. Det er ingen gyl­dig grunn til å avslå asyl, sier tals­mann for Migrationsverket.

Det set­ter men­neske­ret­tig­hets­kon­ven­sjo­nene i reli­eff: fin­nes det noe som heter hen­syn til mot­taks­lan­de­nes kul­tur og befolk­ning? Nei, sier asyllob­byen, og den offi­si­elle for­tolk­ning, FN, Europa­rå­det. Pro­blem­stil­lin­gen tas ikke en gang opp.

MP:s utri­kes­po­li­tiske tale­sper­son Bodil Cebal­los menar att ministra­rnas bete­ende kan lik­nas vid utpress­ning. Där­för pla­ne­rar hon nu att KU-anmäla både Bildt och Bill­ström, enligt TV4 Nyheterna.

– Vårt fokus är att per­soner som behö­ver skydd ska få skydd. Det är det enda cen­trala i vårt uppdrag och det är det som avgör om man får uppe­håll­s­till­stånd i Sve­rige, säger Johan Rahm.

Enligt honom är frå­gan om inte­gra­tion eller den all­männa opi­nio­nen inte rele­vant för Migra­tion­sver­kets bedöm­nin­gar. När det gäl­ler asyl­sö­kande hand­lar det endast om att pröva om per­sonen har rätt till skydd, och det görs all­tid en indi­vi­du­ell prövning.

– Då spe­lar det ingen roll om man har utbild­ning eller möj­lig­he­ter att inte­gre­ras i Sve­rige. Är man i behov av skydd så ska man ha skydd.

Prin­ci­pen om indi­vi­du­ell pröv­ning har sla­gits fast av Migra­tion­söver­dom­sto­len, Migra­tion­sver­kets högsta instans, samt av Europadomstolen.

Under 2010 fick en dub­belt så stor andel av de asyl­sö­kande från Irak stanna i Sve­rige, jäm­fört med 2009. Det beror enligt Johan Rahm på att säker­hets­lä­get har försämrats.

Men pro­ble­mer i Midt­østen vil da kunne føre til at Sve­rige druk­ner i asyl­sø­kere, og det samme kan Norge, for spørs­må­let om nok er nok vil aldri dukke opp. Det er ikke et gyl­dig kriterium.

Det sier seg selv at dette ikke er hold­bart i et demo­krati. På et eller annet tids­punkt vil befolk­nin­gens behov og inter­es­ser måtte til­gode­sees. Når over­skri­des de grensene?

Behö­ver man ska man få skydd”

Bildt och Bill­ström KU-anmäls

Svenska utta­lan­den väcker stark kritik

Minist­rar ville stoppa våg av irakier

Siden august 2009 har det vært kjent at det går ukent­lige fly­av­gan­ger fra både Stock­holm og Göte­borg til Bag­dad, Erbil och Suley­ma­nia i Irak. I mai for­talte sel­ska­pet MCA Tra­vel Group at samt­lige ukent­lige avgan­ger fra Stock­holm var full­booket frem til slut­ten av okto­ber. Pas­sa­sje­rene er pri­mært kur­dere og ira­kere. MCA infor­merte også om at det ikke var noen ledige plas­ser å opp­drive på de nyopp­ret­tede fly­av­gan­gene fra Sturup i Malmø til Erbil før i midten av juni. Samme år åpnet sel­ska­pet enda en direkte fly­rute mel­lom Sve­rige og Irak. Denne gan­gen til Basra.

Også det svenske reise­by­rået Viking Air­li­nes har flere fly­ru­ter mel­lom Køben­havn og Irak. Siden begyn­nel­sen av april 2009 har hundre­vis av ira­kere bosatt i Dan­mark tatt direkte­fly fra Køben­havn til hhv. Bag­dad, Sulay­ma­ni­yah og Erbil. Hvert av sel­ska­pets fly tar rundt 150 per­soner, og da juni 2009 nær­met seg slut­ten hadde mer enn 50 avgan­ger gått fra København.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.